Aktuální vydání

celé číslo

03

2021

Digitální transformace, chytrá výroba, digitální dvojčata

Komunikační sítě, IIoT, kybernetická bezpečnost

celé číslo

Burza práce – portál společnosti Humusoft

Společnost Humusoft s. r. o. provozu­je od dubna 2014 jako službu svým zá­kazníkům informační portál Burza práce (www.humusoft.cz/burza-prace), kde lze zveřejnit informace o pracovních příleži­tostech v organizacích hledajících pracov­níky znalé práce se softwarovými nástroji Matlab a Simulink, Comsol Multiphysics a dSpace. Účelem je upozornit znalé pra­covníky na poptávku po jejich schopnos­tech i podpořit efektivní využití uvede­ných nástrojů u zaměstnavatelů. Portál je moderovaný, všechny inzeráty procháze­jí u provozovatele redakční úpravou. Jde o bezplatnou službu zaměstnavatelům, portál není určen k inzerci individuálních zájemců o práci.

(sk)