Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Biosenzorický systém pro detekci patogenních bakterií v mléce

Cílem projektu Pathomilk je vyvinout bio­senzorický systém umožňující rychlou detek­ci patogenních bakterií v mléce. Na projek­tu, financovaném Evropskou komisí, spolu­pracuje 22 partnerů – výzkumných institucí, podniků a asociací ze Španělska, Itálie, Por­tugalska, Velké Británie, Kypru, Maďarska, Slovenska a České republiky. Českou repub­liku v konsorciu Pathomilk zastupují Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. (ÚFE AV ČR), a firma Milcom, a. s.
 
Detekční metoda vyvíjená v rámci pro­jektu Pathomilk kombinuje nový optický biosenzor vyvinutý v Ústavu fotoniky a elektroniky AV ČR, který je založen na rezo­nanci povrchových plazmonů (kvazičás­tic projevujících se ostrým minimem od­razivosti p-polarizované vlny na rozhraní zlato-dielektrikum; poloha tohoto maxi­ma je silně závislá na vlastnostech pro­středí) s vybranými sekvencemi DNA a je určen pro přímou detekci úseků nukleo­vých kyselin identifikujících vybrané pa­togenní bakterie.
 
Projekt je zaměřen především na detekci bakteriálních původců infekčních onemocně­ní mléčného skotu, např. mastitidy, přičemž cílem je rychle a efektivně diagnostikovat chorobu a zamezit tak ztrátám v produkci mléka a přispět ke zvyšování kvality a bez­pečnosti potravinářských výrobků.
 
Vyvíjenou detekční metodu je možné rozšířit na detekci mnoha dalších patogenů a potenciálně ji využít v oborech, jako jsou kontrola potravin, biotechnologie, zeměděl­ství, zdravotnictví a ochrana před bioteroris­mem.
(ed)