Aktuální vydání

celé číslo

02

2023

Amper 2023

Propojená výroba, průmyslový internet věcí a analýzy dat

celé číslo

Bezpečnostní technika firmy Moeller

číslo 3/2002

Bezpečnostní technika firmy Moeller

Firma Moeller je v celém světě známa výrobou zařízení nízkého napětí. Nabízený sortiment pokrývá téměř všechny oblasti průmyslových a domovních aplikací. Zvláštní pozornost věnuje firma problematice bezpečnosti a spolehlivosti strojů a zařízení, a to nejen nabídkou příslušných výrobků, ale i vydatnou technickou podporou.

Obr. 1.

1. Legislativa k problematice bezpečnosti strojů a strojních zařízení v ČR

V současné době nastávají významné změny v oblasti normalizace bezpečnosti strojů a strojních zařízení v rámci procesu přechodu České republiky na mezinárodní normalizační soustavu. Nový způsob pojetí technických norem na jedné straně dává širší možnosti při řešení složitějších problémů, avšak na druhé straně vyžaduje hlubší znalosti těchto norem. Na projektanty jsou kladeny mnohem vyšší nároky ve znalostech předpisů, ohledně myšlenkových postupů a technických řešení. S vědomím těchto skutečností zpracovala firma Moeller speciální aplikační příručku pro projektanty a provozovatele strojů – Bezpečnostní technika pro stroje a strojní zařízení [1]. Podnětem pro vytištění příručky byl požadavek pracovníků, kteří postrádají dostatek informací od výrobců průmyslových komponent a nemají čas (a mnohdy ani možnost) problematiku bezpečnosti podrobně studovat z aktuálních předpisů. Součástí publikace je konkrétní nabídka osvědčených zapojení, včetně specifikace doporučených přístrojů pro bezpečnostní aplikace. Příručku z německého originálu firmy Moeller přeložil J. Hlinovský, který na dané téma již několikrát publikoval v časopise Elektro (pozn. red.: anotace nejaktuálnějšího článku J. Hlinovského z časopisu Elektro je v tomto čísle na str. 63 v rubrice Krátké zprávy. Plný text článku je k dispozici na internetových stránkách časopisu Elektro: http://www.fccgroup.cz/elektro.htm).

Obr. 2.

2. Bezpečnostní komponenty

K řešení bezpečnostních úloh je k dispozici široká nabídka přístrojů, jejichž použití je rozdílné podle konkrétní aplikace. Vždy je však nutné vycházet z požadavku příslušných norem a způsobu certifikace v konkrétní zemi. Velkou důležitost mají zejména funkce pro zastavení a vypnutí stroje. ČSN EN 60204-1 definuje a rozděluje tyto funkce a současně specifikuje požadavky na elektrické vybavení strojů. Norma ČSN EN 954-1 stanovuje zásady pro navrhování bezpečnostních částí řídicích systémů. Pro výběr vhodného bezpečnostního prvku má velký význam vyhodnocení rizika při vzniku závady na bezpečnostním zařízení. Norma rozlišuje pět bezpečnostních kategorií – B, 1, 2, 3, 4. Pro náročnější bezpečnostní aplikace z hlediska vzniku možného rizika (kategorie 2 a vyš- ší) je nejvýhodnější řešení s bezpečnostními moduly. Firma Moeller nabízí bezpečnostní moduly ESR, které jsou určeny pro aplikace nouzového zastavení, hlídání ochranných krytů nebo bezpečnostních rohoží a pro dvouruční ovládání (obr. 1). Mohou být použity i se zpožděnými kontakty pro řízené zasta-vení. Z oblasti ovládacích a signalizačních přístrojů jsou nabízeny řady přístrojů RMQ 16 a RMQ-Titan [2]. Tyto dvě skupiny se liší velikostí montážního otvoru (16 a 22 mm) a konstrukčním uspořádáním. Obě výrobkové řady mají k dispozici přístroje určené pro nouzové zastavení vyhovující platným normám co do barvy a konstrukce. Zvláštní pozornost zasluhuje nožní spínač FAK (obr. 2). Tento robustní přístroj splňuje požadavky na vysoký stupeň krytí (IP67). Další výhodou ovládacích přístrojů je možnost použít přístroje se spínáním klíči, které využívají jednu z vlastností tzv. generálního klíče. Systém generálního klíče nadřazuje použití klíče z vyšší úrovně nad úroveň základní, přičemž klíče na základní úrovni nedovolují spínat ostatní přístroje. Dalším důležitým prvkem při řešení bezpečnostních úloh jsou polohové spínače. Firma Moeller pro tyto aplikace nabízí skupinu bezpečnostních polohových spínačů, které mají různou konstrukci a použití [3]. Přístroje AT0..-ZBZ jsou vybaveny jisticím a blokovacím zařízením (obr. 3). Uvedený systém zvyšuje úroveň bezpečnosti při ochraně osob a procesů. Je vybaven jištěním pružinou nebo elektromagnetem. Systém s jištěním pružinou je vhodný pro zvýšenou ochranu osob. Veškeré kryty jištěné tímto systémem zůstávají bezpečně uzavřeny i při výpadku elektrického proudu. Mechanickým odjištěním polohového spínače lze v případě potřeby otevřít ochranné kryty nebo dveře. Jištění elektromagnetem je využíváno k ochraně osob i procesů. Ochranné kryty jsou zajištěny elektromagnetem polohového spínače. Při výpadku proudu nebo při nouzovém zastavení je možné kryty otevřít.

Obr. 3. Obr. 4.

Bezpečnostní polohové spínače AT0..ZB se používají v zařízeních, kde je třeba při otevření krytu odpojit přívod napětí a tím vyloučit nebezpečí úrazu (obr. 4). Všechny bezpečnostní polohové spínače jsou vybaveny kontakty s nuceným rozpínáním. Je možné využít i kontaktní prvky s dvojitými vypínacími kontakty a tím zajistit bezpečnostní obvody redundantně (zálohově).

Obr. 5.

3. Speciální relé

Další skupinu přístrojů tvoří zařízení pro zajištění zvýšené spolehlivosti provozu strojů. Patří mezi ně např. měřicí a hlídací relé EMR [4]. V této oblasti firma nabízí relé pro měření proudu, relé pro kontrolu sledu fází, relé pro kontrolu asymetrie zatížení, relé pro hlídání hladin a relé pro hlídání izolačního stavu. Speciální využití nabízí elektronické nadproudové relé ZEV (obr. 5). Se zmíněným relé lze zajistit komplexní ochranu pohonů s různými způsoby rozběhu. Předností relé ZEV je možnost nastavit průběh vypínací charakteristiky v závislosti na druhu zátěže. Kromě této základní funkce dokáže přístroj řešit ještě další signální funkce: počáteční varování o přetížení, indikaci zemního spojení, hlídání teploty termistorem a indikaci vnitřní poruchy zařízení.

4. Závěr

Uvedený sortiment přístrojů firmy Moeller vychází z dlouholetých zkušeností v oblasti průmyslových aplikací a je podpořen certifikací v celosvětovém měřítku. Z těchto zkušeností čerpá i zmíněná aplikační příručka bezpečnostní techniky. Příručku stejně jako podrobnější informace o uváděných zařízeních a další technické a obchodní podrobnosti, včetně prospektů a katalogů, poskytne firma na vyžádání.

Literatura:

[1] MOELLER: Aplikační příručka – Bezpečnostní technika pro stroje a strojní zařízení.

[2] MOELLER: Katalog přístrojů – Ovládací a signalizační přístroje RMQ-Titan, RMQ 16...

[3] MOELLER: Hauptkatalog 2002 – Industrie – Schaltgeräte – Katalog přístrojů pro průmysl

[4] MOELLER: Doplněk katalogu – Stykače a relé.

Ing. Jindřich Dvořák, Moeller Elektrotechnika s. r. o.

Moeller Elektrotechnika s. r. o.
Komárovská 2406
193 00 Praha 9
tel.: +420-2/67 99 04 11
fax: +420-2/67 99 04 19
e-mail: office.praha@moeller-cz.com

Třebovská 480
562 03 Ústí nad Orlicí
tel.: +420-465/51 96 11
fax: +420-465/51 96 19
e-mail: office.usti@moeller-cz.com

http://www.moeller-cz.com

Inzerce zpět