Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bezpečnostní sítě: nový odlišující faktor v tovární automatizaci

Jako další místo střetu navzájem si kon­kurujících komunikačních sítí určených pro automatické řízení se v současnosti vynořu­je oblast bezpečnostních sítí pro automatizaci strojů a strojních zařízení a linek v nespoji­té výrobě (factory automation, tovární auto­matizace). Dodavatelé i sdružení podporující jednotlivé sítě, vyzbrojeni zkušenostmi z do­savadního zápolení v příbuzných oblastech, jako např. sériových sběrnic pro komunikaci na úrovni samotných senzorů a akčních čle­nů, provozních sběrnic pro spojitou výrobu (process fieldbus) a automatizačních sítí vy­užívajících Ethernet, posilu­jí svoje arzenály pro konku­renční boj očekávaný v této stále důležitější sféře. Jejich soutěž bude významným sti­mulem růstu celosvětového odbytu prvků bezpečnostních sítí pro tovární automatizaci. Očekává se, že příštích pět let tento odbyt poroste průměr­ným tempem 39,3 % za rok, a to z hodnoty méně než 700 tisíc uzlů v roce 2008 na více než 3,6 milionu uzlů v roce 2013. Uvádí to nejnovější zpráva Factory Automation Safety Networks Worldwide Outlook poradenské společ­nosti ARC Advisory Group (obr. 1).
 
„Trh s bezpečnostními sítěmi bude těžit ze stejných kvantifikovatelných úspor nákladů na kabeláž a montážní práce, kterými se oproti tradiční kabeláži prosadily standardní průmys­lové komunikační sítě, přičemž bezpečnostní sítě mohou navíc poskytnout konkrétní pod­nikatelské přínosy v oblastech shody s regu­latorními požadavky a redukce počtu a doby trvání prostojů výrobních zařízení. Otázkám časování a dopadu regulatorních požadavků v oblasti bezpečnosti se v mnoha částech svě­ta zatím nevěnuje patřičná pozornost. Nicmé­ně dodavatelé, a to jak dosavadní, tak i nově příchozí, sjednocují svoje strategie v oblasti bezpečnostních sítí s vědomím, že tato techni­ka představuje na trhu stále významnější roz­lišovací faktor,“ charakterizuje situaci Chan­tal Polsonettiová, viceprezidentka společnosti ARC a vedoucí autorka uvedené zprávy, z níž dále vyjímáme hlavní myšlenky.
 

Úspora nákladů oproti tradiční kabeláži

Zájem o bezpečnostní sítě poroste souběž­ně s růstem počtu instalací provozních sério­vých komunikačních sběrnic a sítí, při jejichž zavádění se uživatelé přesvědčí, jakých úspor kabeláže mohou dosáhnout při použití síťo­vého uspořádání v porovnání s tradičním pa­ralelním kabelovým připojením bezpečnost­ních komponent. Těchto úspor se dosahuje v důsledku menších výdajů za kabely, men­ších rozměrů panelů a kabelových žlabů, po­klesu počtu potřebných komponent, menších nákladů na instalaci kabeláže a větší pruž­nosti sítě při jejích rekonfiguracích diktova­ných změnami provozních podmínek. Mož­nosti úspor v této oblasti dále rostou, jak jsou stále dostupnější světelné závory a záclony, bezpečnostní spínače a další bezpečnostní komponenty vybavené síťovými rozhraními. Nemluvě o rostoucím zájmu o bezdrátová bezpečnostní zařízení a jejich přínosu, co se týče úspor nákladů na kabeláž a její instalaci.
 

Izolovaná a řízená nouzová vypnutí znamenají méně prostojů

Nemalou podnikatelskou výhodou ply­noucí z použití bezpečnostních sítí je omeze­ný dopad bezpečnostních událostí na provoz stroje či zařízení. Možnost realizovat řízené nebo izolované nouzové vypnutí postupným zpomalením motorů nebo omezením působ­nosti nouzových vypínačů jen na určité oblas­ti přináší významné výhody oproti tradičnímu uspořádání, kdy falešný zásah např. nouzové­ho vypínače nebo světelné záclony způsobí kompletní nouzové zastavení systému, často následované pracným a zdlouhavým novým spouštěním. Výrobci servopohonů si již uvě­domili tento trend a postupně do svých po­honných systémů jako jejich nedílnou součást zabudovávají komponenty bezpečnostních sítí umožňující realizovat uvedená řízená či izo­lovaná nouzová vypnutí.
 

Bezpečné řízení pohybu otevírá nové možnosti v oblasti motion control

Integrace bezpečnostních funkcí do ser­vopohonů a dalších prostředků používaných k řízení polohy a pohybu (motion control) je v současnosti jedním z nejzajímavějších trendů na trhu s bezpečnostní automatizační technikou pro tovární výrobu. Při vestavbě bezpečné řídicí jednotky a bezpečných I/O přímo do servopohonu s rozběhovým mě­ničem není třeba separátní řídicí jednotka a modul I/O. Bezpečnostní funkce jsou inte­grovány přímo do pohonu, takže není nutné instalovat vnější výkonové stykače ani za­řízení pro sledování rychlosti a pohon lze snadno ovládat na místě.
Podrobnější informace lze nalézt na we­bových stránkách společnosti ARC (www.ar­cweb.com) v sekci Market Research.
[POLSONETTI, Ch. et al.: Factory Automation Safety Networks Worldwide Outlook. ARC Advi­sory Group, February 2009.]
(sk)
 
Obr. 1. Očekávaný vývoj ročního odbytu komponent bezpeč­nostních sítí pro oblast nespojité výroby do roku 2013 (zdroj: ARC Advisory Group)