Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bezpečnostní relé easySafety

EasySafety je nový produkt společnosti Moeller Elektrotechnika, který rozšiřuje sou­časný sortiment řídicích relé easy. Zařízení v jednom pouzdru dokáže vykonávat funkce několika přístrojů. Jednak plní téměř iden­tické funkce jako relé easy800, ale navíc má mnoho bezpečnost­ních funkcí, které byly dosud za­jišťovány pomocí samostatných bezpečnostních relé (např. ESR) nebo bylo na celou úlohu použi­to relativně drahé bezpečnostní PLC. Bezpečnostní funkce jsou v easySafety naprogramovány pomocí funkčních bloků. Ať už jde o jednoduché nebo složitější stroje, díky velkému počtu bez­pečnostních funkčních bloků na­bízí easySafety uživateli mnoho možností použití (obr. 1). Uži­vatel může také přímo reagovat na případné změny zabezpečo­vaného zařízení pouhým pře­programováním úlohy v tomto bezpečnostním relé. Ve srovná­ní se starším řešením, kdy bylo při takové změně nutné vyměnit a znovu zapojit klasická bezpeč­nostní relé, použití programova­telného bezpečnostního relé vý­razně šetří finanční náklady, mís­to v rozváděči a zkracuje dobu odstávek výrobních linek. Stroje a zařízení využívající ke svému provozu easySafety splňují po­žadavky následujících technic­kých norem: kategorie 4 podle ČSN EN 954-1, SIL CL 3 pod­le ČSN EN 62061, SIL 3 pod­le ČSN EN 61508, a PL e podle ČSN EN ISO 13849-1.
 
Pro běžné úlohy je na výběr několik základních přístrojů. K dispozici jsou varianty se čtyř­mi reléovými výstupy nebo se čtyřmi tranzistorovými a jedním redundantním reléovým výstupem. Všechny přístroje dále mají čtrnáct bezpečnostních vstupů a čtyři testovací výstupní signály. Dále si uživatel může vybrat mezi přístroji s dis­plejem a ovládacími tlačítky nebo přístro­je bez možnosti přímého ovládání. Všechny přístroje se programují softwarem easySoft-Safety. Programy se tvoří kreslením spínací­ho schématu odděleně pro bezpečnostní a pro standardní řídicí obvod, stejně jako u klasic­kých relé easy.
 
EasySafety má jako ostatní přístroje easy velké možnosti rozšíření. Integrovaná sběrni­ce easyNet je určena pro dálkovou komunika­ci s ostatními přístroji z řady produktů easy (obr. 2), jako jsou relé easy, easyHMI (MFD-Titan) nebo easyControl (ECP4). Pro lokální rozšíření vstupů a výstupů je možné využít standardní rozšiřující moduly easy6xx nebo nové rozšiřující moduly easy410. Komuni­kace s PLC je možná s využitím komunikač­ních modulů, které umožňují komunikovat prostřednictvím sběrnic Profibus-DP, CANo­pen, DeviceNet nebo AS-Interface.
 
Kromě easySafety jsou v rodině easy nově dostupné rozšiřující moduly digitálních i ana­logových vstupů či výstupů (obr. 3). Rozšiřující moduly easy410-DC-xE jsou určeny pro lokální nebo vzdálené rozšíře­ní s napájením 24 V DC. Mají šest digitál­ních vstupů a čtyři reléové nebo tranzisto­rové výstupy. Lze je kombinovat s přístroji easy700/800/MFD-Titan/EC4P. Dalším rozšiřujícím modulem je easy406--DC-ME, který obsahuje dva analogové vstupy (desetibitové) 0 až 10 V nebo 0 až 20 mA nebo Pt100 (dvou- nebo třívodičové zapojení), jeden digitální vstup, jeden ana­logový výstup (desetibitový) a dva digitální výstupy (1 A). Dva analogové vstupy lze použít také jako digitální vstupy. Tento pří­stroj lze kombinovat s easy800/MFD-Titan/EC4P.
 
Poslední novinkou v sortimentu easy je analogový rozšiřující modul easy411-DC--ME, který obsahuje šest analogových vstu­pů (desetibitových) 0 až 10 V a 0 až 20 mA a Pt100 (dvou- nebo třívodičové zapojení), jeden digitální vstup, dva analogové výstupy (desetibitové) 0 až 10 V a dva digitální vý­stupy (1 A). Dva analogové vstupy lze opět využít jako digitální vstupy. Přístroj lze při­pojit k easy800/MFD-Titan/EC4P.
 
Nové rozšiřující přístroje se konfiguru­jí novou verzí programovacího softwaru ea­sySoft v 6.3.
Karel Špaček,
 
Obr. 1. Jeden přístroj easySafety je možné použít pro několik bezpečnostních okruhů 
Obr. 2. Bezpečnostní relé easySafety s multifunkčním dis­plejem MFD-Titan připojeným po sběrnici easyNet
Obr. 3. Nové rozšiřující moduly easy