Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Bezpečnostní relé Crouzet

číslo 3/2002

Bezpečnostní relé Crouzet

V [1] byl uveden přehled bezpečnostních relé v té době vyráběných francouzskou firmou Crouzet. V uplynulých třech letech došlo v rámci inovačního procesu ke změnám typového označení bezpečnostních relé a současně byl sortiment doplněn o nové typy, jejichž potřeba byla vyvolána rostoucími požadavky na bezpečnost strojů a zařízení. Spolu s bezpečnostními relé nabízí firma Crouzet mnoho dalších bezpečnostních prvků, jako jsou koncové spínače pro kontrolu polohy ochranných krytů nebezpečných částí strojů, polohové spínače na klíč s blokováním, bezpečnostní spínače s lankem, bezpečnostní závory, tlačítka pro spuštění, zastavení a nouzové zastavení, nožní spínače, dvouruční konzoly pro lisy a nůžky atd. V tomto příspěvku je představeno sedm typů bezpečnostních relé nabízených v současné době, přičemž jsou uvedeny stručné charakteristiky jejich základních znaků a dosažitelné kategorie bezpečnosti. Relé se montují na lištu DIN. Základní parametry jednotlivých relé jsou přehledně shrnuty v tab. 1 a parametry společné celé řadě v tab. 2.

Tab. 1. Základní parametry jednotlivých bezpečnostních relé Crouzet

Typ relé Počet bezp. kontaktů: (č) – časovaných Počet signaliz. kontaktů: (č) – časovaných Dosažit. úroveň bezp. (EN 954-1) Šíťe na liště DIN (mm) Napájecí napětí
KNA3-XS 3 NO 1 NC 3 22,5 24 V DC/AC, 40 a 260 V AC
KNA3-RS 3 NO 1 NC 4 45 24 V DC/AC, 115/230 V AC
KZP3-RS 3 NO 1 NC 4 45 24 V DC/AC
KZR3-RS 1 NO, 1 NO(č) 1 NC, 1 NC(č) 45 24 V DC/AC
KSW2-RS 1 NO, 1 NC 4 (spolu s KNA3-RS) 24 V DC/AC
KZH3-RS 3 NO 1 NC 45 24 V DC/AC, 115/230 V AC
KZE3-XS 3 NO 1 NC 24 V DC/AC, 40 a 260 V AC

KNA3-XS je nejjednodušší typ relé zajišťující funkci nouzového zastavení a kontrolu mobilních ochran. Na vstup relé může být připojeno tlačítko nouzového zastavení nebo čidlo polohy s jedním nebo dvěma kontakty a tlačítko zapnutí systému nebo validace. Má-li vstupní prvek pouze jeden kontakt, je nutné použít tzv. pozitivní rozpínací funkci. Pro zvýšení bezpečnostní úrovně se doporučuje zapojit do série s tlačítkem zapínání pomocné kontakty NC pro každý silový stykač. Signalizační kontakt je možné připojit na vstup programovatelného automatu nebo integrovat do systému hlášení poruch. Počet kontaktů může být zvětšen připojením rozšiřovacího kontaktního bloku KZE3-XS.

Tab. 2. Společné technické parametry bezpečnostních relé Crouzet

Tolerance napájení -15/+10 % Un AC, ±15 % Un DC
Indikace přítomnosti napájení zelená LED
Indikace LED
Max. spínaný výkon 1 500 V·A, odporová zátěž
Max. spínaný proud 6,82 A
Max. spínané napětí 440 V AC
Elektrická životnost 105 přepnutí při 1 500 V·A a odporové zátěi
Mechanická životnost 107 přepnutí
Provozní teplota 0 až +50 °C
Skladovací teplota -20 až +70 °C
Elektrická pevnost 2,95 kV podle IEC 664-1
Třída krytí krabička IP40, svorky IP20
Průřez svorek 2 × 1,5 mm2 lanko s koncovkou; 2 × 2,5 mm2 pevný vodič

KNA3-RS se od předchozího typu liší zdvojenými vstupy s rozdílným potenciálem pro bezpečnostní prvky, kontrolním vstupem pro spuštění nebo validaci a samostatnými vstupy zpětné vazby od silových stykačů systému. Signalizační kontakt lze využít podobně jako u relé KNA3-XS

Obr. 1.

KZP3-RS je relé určené pro funkci nouzového zastavení a kontrolu mobilních ochran. Obsahuje čtyři zdvojené vstupy s rozdílným potenciálem pro bezpečnostní prvky s jedním nebo dvěma kontakty. Bezpečnostní funkce je zajišťována zdvojenou a vlastní kontrolou. Relé obsahuje také dva vstupní obvody pro kontrolu zkratu na vstupu start/validace. Podle požadované úrovně bezpečnosti lze na vstupy připojit dvě tlačítka nouzového zastavení, čidla polohy s jedním nebo dvěma kontakty a tlačítko start nebo validace. Kontakty NO i NC je možné rozšířit podobně jako u předchozích typů. Příklad zapojení relé KZP3-RS s mobilní ochranou je na obr. 2.

KZR3-RS je určeno pro funkci nouzového zastavení a kontrolu mobilních ochran zejména v případech, kdy je třeba blokovat otevření bezpečnostní mechanické závory po určitou dobu od vyvolání funkce nouzového zastavení. Obsahuje dva zdvojené vstupy s rozdílným potencionálem pro bezpečnostní prvky s jedním nebo dvěma kontakty a jeden vstup pro tlačítko nouzového zastavení s jedním nebo dvěma kontakty. Na výstupu jsou vedle běžných také časované kontakty. Signalizační kontakt lze využít pro hlášení přístup možný. Počet výstupních kontaktů může být rozšířen pomocí bloku KZE3-XS.

Obr. 2.

KSW2-RS se používá pro kontrolu nulových otáček asynchronních jednofázových nebo třífázových motorů v pohonech strojů a zařízení s požadovaným bezpečnostním zajištěním. Měřicí obvod relé vyhodnocuje zbytkové napětí na svorkách otáčejícího se motoru a odblokuje přístup do nebezpečného prostoru až tehdy, když je stroj bezpečně v klidu. Má dva vstupní kanály pro připojení vinutí motoru a dva bezpečnostní kontakty. Při připojení relé k napájecímu napětí proběhne testovací fáze, která prověří funkci výstupních kontaktů, přítomnost fází L1, L2, L3 na motoru, platnost zpětné smyčky a funkceschopnost vnitřních komponent relé. Úrovně zbytkových napětí se nastavují dvěma potenciometry na čelní straně relé. Napájecí napětí je galvanicky odděleno od fázových napětí elektromotoru. Počet bezpečnostních kontaktů je možné rozšířit použitím bloku KZE3-XS. Příklad zapojení relé KSW2-RS je na obr. 3.

Obr. 3.

KZH3-RS se používá pro funkci dvouručního ovládání u strojů, jako jsou lisy, nůžky atd. Má dva zdvojené vstupy s rozdílným potencionálem pro připojení dvoupolohových tlačítek (dvouruční konzoly) a vstup pro jedno nebo více tlačítek nouzového zastavení s jedním nebo dvěma kontakty. Funkce spuštění stroje je podmíněna současným příchodem dvou signálů od tlačítek dvouruční konzoly s časovým odstupem kratším než 500 ms. Není-li tato podmínka splněna, stroj se nerozběhne. Počet bezpečnostních kontaktů lze zvětšit použitím KZE3-XS.

KZE3-XS je rozšiřovací kontaktní blok umožňující zvětšit počet kontaktů bezpečnostních relé. Kontakt NC se zapojuje do obvodu start/validace bezpečnostního relé a tvoří spolu s rozpínacími kontakty silových stykačů tzv. zpětnou smyčku. Rozšiřovací kontaktní blok je možné připojit vícekrát do kaskády při sériovém propojení všech kontaktů NC do zpětné smyčky.

Bezpečností relé Crouzet splňují evropské normy a směrnice týkající se bezpečnosti strojů např. podle EN 954-1, EN 1088, EN 574, EN 418, EN 292-1,2 atd.

Literatura:

[1] VESELÝ, B.: Prvky pro zajištění bezpečnosti strojů a zařízení od firmy Crouzet. Automa, 4, 1998, č. 1-2, s. 30-33.

Emil Gawlik, EIG, spol. s r. o.

EIG, spol. s r. o.
Baarova 3a
140 00 Praha 4
tel.: 02/41 48 49 40
fax: 02/41 48 49 41
e-mail: eig@telecom.cz
http://www.eig.cz

Inzerce zpět