Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Bezpečnost tvářecích lisů

Bezpečnostní řídicí systémy od společnos­ti HIMA Paul Hildebrandt GmbH + Co. KG spolehlivě zajišťují bezpečnost obsluhy i technického zařízení v žilinském závodě ji­hokorejského dodavatele dílů pro automo­bilový průmysl Dong Hee Industrial Co. Ltd.
 
Společnost Dong Hee vyrábí ve sloven­ském závodě v Žilině díly karoserií pro au­tomobilku Kia, jejíž výrobní závod je v tom­též městě. Její nová výrobní linka je vybave­na lisy slovinské firmy Ravne Presses Stroji, d. o. o. Společnost HIMA byla pověřena na­hradit dosavadní hardware s 35 řídicími jed­notkami na každém stroji novějším, úsporněj­ším systémem. Použitá technika nejen umož­ňuje realizovat všechny bezpečnostní funkce, ale také zvyšuje spolehlivost strojů a omezuje počet neplánovaných odstávek. Účinná dia­gnostika navíc zkracuje dobu potřebnou k od­stranění poruch a opětovnému uvedení linky do provozu. Tím se významně zlepšuje cel­ková produktivita výrobního závodu.
 
Celá výrobní linka s šesti lisy je vybave­na šesti kompaktními bezpečnostními systémy Himatrix F30, na každém lisu jedním, a šesti moduly vzdále­ných vstupů a výstupů Himatrix F3 DIO 16/8. Zařízení, certifikovaná společností TÜV pod­le EN 692 (Mechanické lisy – bezpečnost), do­hlížejí na celý průběh výroby na lince. Sys­tém, splňující požadav­ky podle EN 954 pro bezpečnostní kategorii 4 a podle EN ISO 13849 pro úroveň bezpečnosti PL e, zpracovává 36 di­gitálních vstupů a šest­náct digitálních výstupů. Sledování signálů bez­pečnostních prvků lisů, tj. tlačítek nouzového zastavení, nášlapných rohoží, dvouručních ovládání, bezpečnost­ních spínačů a ventilů, a realizace bezpeč­nostních funkcí systémem Himatrix zajiš­ťují ochranu obsluhujícího personálu před zraněním a zabraňují poškození technic­kých zařízení, zvláště lisovacích nástrojů a obsluhujících robotů.
 
Každý bezpečnostní systém je prostřed­nictvím sítě Ethernet s protokolem IP spojen s konvenčním (ne-bezpečnostním) řídicím sys­témem, který řídí výrobní operace. Bezpečnost­ní systémy navzájem komunikují bezpečnost­ním komunikačním protokolem safeethernet.
 
V programu každého lisu je použito při­bližně dvacet funkčních bloků certifikova­ných společností TÜV pro použití v bezpeč­nostních systémech. Skutečnost, že všechny hardwarové prvky i všechny funkční blo­ky programu jsou certifikovány pro bezpeč­nostní systémy, velmi usnadňuje a zlevňuje validaci celého systému. Programování bez­pečnostních funkcí pomocí funkčních blo­ků, standardních i navržených speciálně pro Ravne Presses, je velmi snadné a přehledné, stejně jako případné pozdější změny a úpra­vy programu.
 
Společnost HIMA podporuje Ravne Pres­ses při tvorbě bezpečnostního konceptu vý­robních linek a potřebných specifických funkčních bloků. Tři systémy Himatrix již úspěšně fungují ve výrobních linkách Rav­ne Presses v automobilce MAZ v Minsku v Bělorusku, kde se vyrábějí nákladní auto­mobily, speciální vozidla a autobusy. Každý systém zpracování 56 vstupů a 24 výstupů. Spojení s konvenčním řídicím systémem bylo v tomto případě realizováno pomocí sběrni­ce Profibus.
(HIMA Paul Hildebrandt, GmbH + Co. KG)
 
Obr. 1. Tisícitunový tandemový lis pro lisování nádrží automobilů Kia v Dong Hee Industrial v Žilině
Obr. 2. Výrobní linka s tandemovými lisy a obslužnými roboty v Dong Hee Industrial v Žilině
Obr. 3. Dvojčinný lis pro hluboké tažení kabin automobilů v automobilce MAZ v Bělorusku
Obr. 4. Systém Himatrix
 

Himatrix

Himatrix je bezpečnostní systém s možností pou­žití vzdálených modulů I/O určený pro úlohy s men­ším počtem vstupů a výstupů, zvláště s požadavkem na vzájemnou komunikaci komponent a pro časově kritické aplikace.
 
Kombinace rychlých bezpečnostních modulů a bezpečnostní sběrnice safeethernet je základem pro efektivní bezpečnostní systémy. Uživatelé oce­ňují snadný a přehledný návrh bezpečnostního systé­mu a rychlé a bezproblémové uvedení tohoto systé­mu do provozu. Na rozdíl od dřívějších řešení pomocí bezpečnostních relé je řešení s využitím systému Hi­matrix spolehlivější a flexibilnější a je možné je per­fektně přizpůsobit požadavkům libovolné aplikace.
 
Přednosti Himatrixu jsou:
  • certifikace pro SIL 3 (podle IEC 61508, IEC 61511), kat. 4 (podle EN 954), IEC 61131, EN 50156, NFPA, ATEX,
  • doba odezvy do 20 ms,
  • doba cyklu pro program o délce 1 kB přibližně 0,02 ms,
  • komunikace prostřednictvím bezpečnostní sběrnice safeethernet založené na Ethernetu 100 Mb/s, Profibusu-DP, Modbusu RTU a TCP (master i slave) a Interbusu (master),
  • integrované komunikační přepínače pro různé topologie sítí,
  • funkční bloky certifikované TŰV.