Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

Bezpečnost daleko nad požadovanou mez

číslo 8-9/2003

Bezpečnost daleko nad požadovanou mez

Při vývoji nových výrobků je třeba brát v úvahu soulad s neustále se vyvíjejícími směrnicemi a normami. Z velmi aktuálních důležitých nových směrnic lze jmenovat směrnici Evropské unie 94/9/EC, zvanou „směrnice ATEX„ (z francouzského ATmosphére EXplosible), která shrnuje bezpečnostní normy týkající se přístrojů a zařízení určených do prostředí s nebezpečím výbuchu. Směrnice je dobrovolně uplatňována od roku 1996 a od 1. července 2003, po harmonizaci předpisů členských a přidružených zemí EU s touto směrnicí, je povinná pro všechny výrobce a dodavatele, kteří chtějí prodávat svoje zboží na trhu EU. Firma Murrplastik Systemtechnik GmbH své výrobky na tuto skutečnost včas připravila.

Vybíjení může být nebezpečné

Každý ten efekt zná: běžíte po koberci, podáte ruku někomu druhému nebo se dotknete kliky dveří a již pocítíte slabý úder statické elektřiny, spojený s tichým lupnutím, což může být nepříjemné. Světelné výboje nezřídka mají délku až 10 mm. Tento úkaz vzniká vyrovnáním napětí mezi dvěma tělesy s rozdílným elektrickým potenciálem.

Za běžných okolností je uvedený jev sice rušivý, ale ne znepokojující. Nebezpečné a drahé však může být, jestliže takovéto vybití napětí nastane v souvislosti s provozem technického zařízení. Potom totiž vzniká nebezpečí, že se vznítí, nebo dokonce explodují hořlavé látky, že se poškodí nebo zničí elektrické a elektronické konstrukční prvky anebo že dojde k rušení rádiových signálů. Uvnitř čistých prostor může vést statická elektřina k tomu, že se částečky spojí vzájemně nebo s částečkami prachu či nečistot. Kvalita čistoty prostoru potom již není zajištěna.

Obr. 1.

Statická elektřina vzniká třením nebo indukcí. Tření technických konstrukčních částí – jako např. mezi vlečným řetězem a k němu připojenými kabely nebo hadicemi – nelze zabránit. Volbou vhodného materiálu je však možné zajistit, aby statická elektřina vůbec nevznikala nebo se náboj na povrchu materiálu neakumuloval. Takový materiál musí mít vhodný svodový a vnitřní odpor a velmi nepatrnou schopnost akumulace elektrického náboje.

Označení podle nové evropské normy

Materiály a konstrukční díly, které mají být použity v prostředí s nebezpečím výbuchu, musejí odpovídat směrnici ATEX. Směrnice předepisuje také jejich jednoznačné označení. Označení sestává z kombinace znaku CE s označením Ex, které je umístěno v šestiúhelníku (obr. 1). Další alfanumerický kód specifikuje skupiny přístrojů a odpovídající kategorie konstrukčních prvků. Označení má za úkol vyloučit záměnu se standardními konstrukčními prvky, neboť by to mohlo mít osudné následky.

Barevné označení je bezpečnější

Kdo se orientuje ve skladech nebo na montážních pracovištích, ví, jak to v takovýchto provozech někdy chodí. Riziko, že bude zaměněn běžný černý vlečný řetěz se stejně černým vlečným řetězem pro prostředí s nebezpečím výbuchu, liší-li se oba řetězy jen údaji na štítku, je velké. Obr. 2. Proto se firma Murrplastik Systemtechnik rozhodla zavést opatření s mnoha výhodami: v budoucnu zabarvit světle šedým odstínem veškeré komponenty, jako jsou vlečné řetězy, stavební díly a další příslušenství, vyhovující směrnici ATEX. Tím budou záměny téměř vyloučeny.

Reference

Vlečné řetězy od firmy Murrplastik se uplatní u pneumatických a hydraulických strojů, dopravních prostředků, manipulační techniky, balicích strojů nebo v technice čistých prostor. Například firma Bosch již tyto nové výrobky s úspěchem používá ve svých výrobních linkách (obr. 2).

Odborníci na plasty ve švábském Oppenweileru vydali malou, ale velmi užitečnou příručku s názvem „Technische Bedienungshinweise für Energieführungskettensysteme nach ATEX-RL 94/9 EG„. Doporučujeme, aby si ji zájemci vyžádali a prostudovali ji. Tento návod je v podstatě sborníkem charakteristik a definic okolního prostředí a jeho členění do jednotlivých skupin a zón. Na přání můžeme tento dokument přeložit a zaslat.

Jiří Jakl

Schmachtl CZ, spol. s r. o.
Vídeňská 185
252 42 Vestec u Prahy
tel.: 244 001 500
fax: 244 910 700
e-mail: office@schmachtl.cz
http://www.schmachtl.cz

Inzerce zpět