Aktuální vydání

celé číslo

01

2024

Automatizace skladování, logistiky a manipulace s materiálem

Programovatelné automaty, průmyslové počítače, jednotky I/O, bezpečnostní systémy

celé číslo

Bezdrátový systém Sitraffic Wimag nahrazuje indukční smyčky ve vozovce

Pro to, aby bylo možné předcházet do­pravním zácpám a dlouhým čekacím dobám na křižovatkách, je třeba mít k dispozici do­statečně kvalitní údaje o intenzitách provozu na silničních komunikacích. Jednou z dosud nejčastěji používaných metod, jak tyto údaje získat, je použít indukční smyčkové detekto­ry uložené pod povrchem vozovky – což je způsob pracný a nepružný.
 
Systém Sitraffic Wimag, výrobek divize Mobility společnosti Siemens, nabízí zce­la nový způsob detekce přítomnosti vozidel na vozovce. Pracuje s velkou přesností, nevy­žaduje kabely ve vozovce a lze ho instalovat během krátké doby. Jeho základem jsou mag­netické senzory přiblížení vozidel.
 
Systém Sitraffic Wimag nevyžaduje žád­né ukládání kabelů do vozovky, neboť jeho detektory s rádiovým přenosem dat pracují bez jakéhokoliv kabelového připojení. Bez­drátový detektor v podobě modulu o rozmě­rech 75 × 75 × 50 mm, obsahujícího mag­netické snímače přiblížení, procesor, rádio­vou anténu a napájecí baterii, lze poměrně snadno a rychle zabudovat pod povrch vo­zovky. Detekované události jsou rádiem pře­nášeny do základní stanice. Z hlediska pro­vozovatele je výhodou naprostá volnost při výběru místa uložení detektoru. V podstatě vůbec nezáleží na vzdálenosti mezi detek­torem a základní stanicí ani na typu vozov­ky. Umístění detektoru lze tudíž volit vý­hradně podle hledisek souvisejících s do­pravním ruchem.
 
Detektor a základní stanice jsou zkon­struovány pro provoz při teplotě od –45 do +80 °C. Baterie v detektoru má výdrž více než deset let. Základní stanice dokáže udržovat rádiové spojení s až 48 detektory. Ze základní stanice se data přenášejís pou­žitím Ethernetu do řídicí jednotky.
 
V čem systém Sitraffic Wimag zcela pře­konává dosud běžné typy detektorů, je mě­ření rozestupů mezi vozidly. Protože jeho detektory jsou umístěny uprostřed jízdního pruhu, poskytuje v porovnání s nadzemními detekčními zařízeními typu televize nebo ra­daru mnohem přesnější údaje. Řídicí stani­ce tudíž může mnohem rychleji zjistit konec skupiny za sebou jedoucích vozidel a lépe přizpůsobit nastavení „zelené“ fáze skuteč­né dopravní situaci. Výsledkem je rychlejší průjezd vozidel, což je výhodné z hlediska životního prostředí, neboť plynulejší provoz znamená menší spotřebu paliva a menší zne­čištění ovzduší.
 
Obr. 1. Systém Sitraffic Wimag s bezdráto­vými detektory vozidel uloženými ve vozovce odstraňuje a vesměs překonává dosavadní kabelové indukční smyčkové detektory (foto: Siemens AG)