Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Beamex CMX – program pro správu kalibrací

číslo 12/2006

Beamex CMX – program pro správu kalibrací

Dobrý kalibrační systém znamená menší pracovní zatížení, neboť provádí stanovené úkoly snáze, rychleji a přesněji – tedy celkově s lepšími výsledky, než jakých lze dosáhnout bez jeho použití. Všechny tyto vlastnosti má program pro správu kalibračních dat a postupů CMX od finské firmy Beamex, který pomáhá řešit dokumentování, pracovní rozpis, plánování, analýzu a na závěr optimalizaci samotné kalibrace. Modulární skladba a možnost vytvářet uživatelské konfigurace snadno propojitelné s dalšími systémy umožňují budovat na bázi programu CMX jako univerzálního nástroje kalibrační systémy, které plně uspokojí specifické požadavky libovolného zákazníka.

Článek se po uvedení stručného přehledu základních vlastností programu CMX podrobněji věnuje zejména jeho přínosu v oblasti využití moderních metod automatizovaného vedení dokumentace týkající se kalibrací a jeho způsobu integrace kalibračních dat do informační a řídicí struktury podniku.

Hlavní vlastnosti programu CMX

Program CMX je především nástroj k vytvoření a udržování systému elektronické dokumentace kalibračních dat v podniku. K jeho hlavním rysům patří:

 • snadná obsluha a velká pružnost při používání,

 • schopnost vytvořit s dokumentačními kalibrátory Beamex a kapesními počítači (PDA) ucelený systém správy kalibrací se širokými možnostmi vkládání dat přímo v provozu,

 • podpora efektivní správy kalibrací včetně zpětné návaznosti kalibračních listů s možností auditu,

 • široké možnosti využití.

Snadná obsluha a provozní pružnost
Uživatelské rozhraní programu CMX je podobné jako u Průzkumníku v operačním systému Windows, včetně snadného ovládání na principu „přesouvání přetažením„.

Vynikající provozní pružnost programu CMX vychází z jeho vnitřní struktury. Je totiž navržen tak, že je schopen uživatelských úprav, díky nimž následně plní podnikové standardy a požadavky daného zákazníka, a to od uživatelského rozhraní až po tvorbu kalibračních protokolů. Volitelné možnosti komunikace s kapesními počítači navíc nabízejí široké možnosti manuálního vkládání dat v provozních podmínkách.

Komunikace s dokumentačními kalibrátory Beamex
Důležité je, že program CMX spolu s přenosnými dokumentačními multifunkčními kalibrátory od firmy Beamex tvoří ucelený kalibrační systém. Kalibrační postupy, přednastavené v databázi CMX, se elektronicky přenášejí do přenosného kalibrátoru. Kalibraci a ukládání hodnot zajišťuje samotný kalibrátor. Výsledky měření se nakonec hromadně odesílají z kalibrátoru opět do databáze CMX.

Skutečně efektivní správa kalibrací
Správa kalibrací, od přípravy po uložení a následné vedení archivu dat, je s programem CMX skutečně snadná, přesná a spolehlivá. Zejména jsou-li součástí kalibračního systému multifunkční dokumentační kalibrátory značky Beamex. Protože s programem CMX lze za stejnou dobu provést větší počet kalibrací, dosáhne se větší produktivity práce a zároveň významně vzrostou přesnost a kvalita získaných výsledků.

Významnou vlastností programu CMX je jeho schopnost vytvářet a udržovat databázi kalibračních protokolů se zpětnou návazností a možností auditu. Lze tak snadno odpovědět na otázky typu „Kdo provedl kalibraci?, Jakými přístroji?, Kdy?, Jaké byly výsledky?„. Program CMX umožňuje uchovat všechny výsledky kalibrací včetně informací o návaznosti na etalony vyšších řádů jak v tištěné, tak i elektronické podobě v databázi (MSDE, SQL nebo Oracle), a to v podobě schopné auditu.

Současně je tedy při použití programu CMX možné na minimum omezit rozsah tištěné dokumentace. Součástí nabídky je také volitelný modul pro tvorbu historických časových závislostí (tzv. historických trendů – viz dále).

K efektivnosti správy kalibrací s použitím programu CMX současně přispívají i tyto jeho funkce a možnosti:

 • možnost ukládat uživatelem definované funkce a kalibrační postupy pro příští použití,

 • možnost individuálně nastavit přístupová práva pro různé úrovně (podnik, závod, měřicí místo, měřicí smyčka, přístroj, kalibrátor apod.),

 • možnost zamezit kalibraci neschválených měřicích míst, přístrojů nebo smyček,

 • výpočet nejistoty, průměrné chyby, směrodatné odchylky a nejistoty pro opakované kalibrační cykly.

Široké možnosti použití
Program CMX je k dispozici ve třech verzích – CMX Light, CMX Professional a CMX Enterprise. Díky tomu lze jeho konkrétní sestavu zkonfigurovat vždy podle aktuálních potřeb, např. při rozšíření výrobního zařízení nebo je-li třeba použít stejný systém pro správu kalibrací současně v několika podnicích. Program CMX také umožňuje sdílet jednu společnou databázi kalibračních dat i geograficky vzdáleným podnikům působícím v rámci jedné společnosti. Určitý podnik pak může mít přístupová práva pouze do té části databáze, která se ho bezprostředně dotýká. Ukládat data do jediné databáze může být výhodné jak pro správce kalibrací, tak i pro správce IT.

Snadná tvorba, spolehlivá správa a využití dokumentace

Veškerou dokumentaci vytvořenou s použitím programu CMX lze vytisknout nebo uchovávat v elektronickém formátu (např. *.doc, *.xls, *.pdf, *.html, *.jpg). Dokumenty v elektronické podobě je možné snadno sdílet prostřednictvím elektronické pošty nebo publikovat na internetu, a tak sdílet data s jinými systémy.

Přednosti elektronické dokumentace
Při použití volitelného modulu pro úpravu dokumentů je možné upravovat standardní předlohy dokumentů obsažené v programu CMX podle podnikových norem i vytvářet zcela nové dokumenty (obr. 1).

Obr. 1.

Obr. 1. Program CMX nabízí mnoho různých předloh kalibračních protokolů (a) i jiných zpráv (b)

Elektronický způsob dokumentování procesů a výsledků kalibrace je snadný, spolehlivý a bezpečný a také velmi efektivní. Jsou-li všechny dokumenty uloženy v elektronickém formátu, lze mnohem snáze a rychleji zálohovat data i vyhledávat a analyzovat kalibrační dokumenty. Ukládáním dokumentů v databázi CMX je také možné snadno splnit různé regulatorní požadavky.

Plnění regulatorních požadavků – např. FDA 21 CFR Part 11
V databázi programu CMX je uložena celá historie kalibrací s kompletní návazností a s možností provádět audity. Program tak pomáhá splnit regulatorní požadavky, ať již se podnikový kalibrační systém řídí požadavky norem a předpisů ISO 17025, cGMP, či FDA 21 CRF Part 11.

Elektronický podpis, použitelný jako potvrzení nejen při ukládání a schvalování kalibračních dat, ale i při úpravě jakéhokoliv elektronického záznamu v systému správy kalibrací, je v programu CMX volitelný.

Volitelnou součástí programu CMX je dále modul k dokumentaci změn v databázi (s názvem Audit Trail), který se používá k ukládání historie záznamů, včetně data a času, kdy byla změna provedena, identifikace autora záznamu nebo změny a stavu záznamu před změnou a po ní. Je rovněž možné zpětně dohledat, které datové pole bylo přidáno, změněno nebo vymazáno, a také důvod zásahu do záznamu. Zaznamenává se i každý pokus o neoprávněný přístup do databáze.

Všechny kalibrační protokoly obhospodařované v programu CMX odpovídají již uvedeným normám a předpisům.

Integrace programu CMX do systémů řízení údržby

V současné době je téměř ve všech firmách jedním z nejdůležitějších požadavků na kompatibilitu používaných počítačových systémů. To se týká také programového vybavení pro správu kalibrací, kde je nezbytná zejména snadno realizovatelná těsná vazba se systémem řízení údržby.

Meze samotného systému řízení údržby a přínosy integrace
Samotný systém řízení údržby, bez použití programu pro správu kalibrací, spravuje strukturu podniku a pracovní příkazy k činnosti útvaru údržby či objednávky jeho činností, ale již není schopen automatizovat správu systému kalibrací. Není pro tento účel konstruován a nemůže komunikovat s moderními kalibrátory.

Obr. 2.

Obr. 2. Ke vkládání dat do programu CMX lze použít také počítač typu PDA

Integrovat program CMX do patřičného systému řízení údržby, jako je SAP/R3, Maximo atd., umožňuje jeho modulární struktura.

Používání programu CMX společně se systémem řízení údržby napomáhá automatizovat mnoho činností souvisejících s kalibracemi přístrojů při odstranění těch, které jsou nadbytečné. Konečným důsledkem jsou finanční úspory a celkový vzrůst produktivity podniku.

Integrace kalibračních dat do systému řízení údržby v praxi
V praxi probíhá kalibrace a přenos kalibračních dat do systému řízení údržby s použitím programu CMX takto:

 • záznam struktury podniku a pracovní příkazy se vytvářejí a udržují v systému řízení údržby,

 • požadavky na kalibrace (interní objednávky) se přenášejí do programu CMX, ve kterém jsou uchovávány kalibrační postupy, strategie a údaje o přístrojích (etalonech) potřebných k provedení kalibrace,

 • podrobné údaje o postupu a způsobu kalibrace se přehrají do odpovídajícího dokumentačního kalibrátoru nebo PDA (obr. 2),

 • po provedení kalibrace pošle program CMX potvrzení zpět do systému řízení údržby,

 • všechny podrobné výsledky kalibrace jsou trvale k dispozici v databázi programu CMX.

Jako podporu komplexu kalibračních činností má provádějící personál k dispozici:

 • samostatný program pro PDA umožňující manuálně vkládat data na místě kalibrace v provozu,

 • zobrazení předdefinovaných upozornění a postupů před kalibrací, popř. před seřízením přístroje, a po ukončení kalibrace,

 • funkce ukládající výsledky všech provedených kalibrací včetně údajů o použitých referenčních přístrojích,

 • funkce umožňující zaznamenávat údaje o čase a podmínkách při kalibraci, o provádějících osobách a poznámky ke kalibraci,

 • automatický výpočet chyby v každém kalibračním bodě,

 • automatické vyhodnocení výsledků kalibrace při použití předem zadaných tolerancí,

 • funkci odesílání všech výsledků kalibrace a údajů o kalibraci do centrální databáze programu CMX.

Obr. 3.

Obr. 3. Volitelný modul historických časových průběhů umožňuje analyzovat časovou nestabilitu přístrojů

Při plánování kalibrací má důležitou úlohu již zmíněný volitelný modul historických časových závislostí (trendů), který umožňuje analyzovat chování sledovaných přístrojů v minulosti a stanovit optimální časové intervaly mezi opakovanými kalibracemi pro každý přístroj v podniku. Modul poskytuje možnost číselně i graficky zobrazit a analyzovat nestabilitu přístroje v určitém časovém úseku (obr. 3). Na základě získaných informací lze posoudit kvalitu přístroje a stanovit vhodný časový interval mezi kalibracemi.

Konec psaných záznamů, konec šanonů

Lze říci, že program CMX znamená konec záznamů na papír, manuálního vkládání dat off-line následně po provedené kalibraci i konec šanonů s protokoly. Umožňuje zavést zcela automatizovaný systém správy kalibračních postupů a dat při použití počítače, včetně manuálního vkládání kalibračních dat přímo při kalibraci v provozu, bez tužky a papíru. Základem systému je možnost komunikace mezi PC s programem CMX a dokumentačními kalibrátory Beamex či přístroji typu PDA.

Odkaz na internet:
http://www.beamex.com/products/cmx.html

Petr Moravec,
D-Ex Limited, spol. s r. o.