Aktuální vydání

celé číslo

08

2020

Mozaika novinek a informací

Restart ekonomiky

celé číslo

Balicí linka Packaging Live – prostor pro představení techniky i pro setkání s partnery

Packaging Live je projekt, který již tradič­ně představuje na veletrzích Embax a MSV techniku pro balení, manipulaci, značení a identifikaci. Přímo na výstavišti je z balicích a manipulačních strojů sestavena linka, kte­rá je v pravidelných intervalech spouštěna, aby si návštěvníci prohlédli, jak tato techni­ka funguje v provozu. Packaging Live připra­vuje reklamní agentura EQUICom ve spolu­práci se společností Veletrhy Brno. Na vele­trhu Embax 2014 bude pro linku Packaging Live vyhrazen prostor v pavilonu B (viz vlo­žený rámeček). O přípravách tohoto projek­tu jsme si povídali s PR manažerkou agentu­ry EquiCom Michaelou Zachovou.

 
Jak jste s projektem Packaging Live začína­li a jak se projekt rozvíjel v dalších letech?
Balicí linku Packaging Live jsme poprvé realizovali v roce 2010 s klíčovými partne­ry v oblasti značení a balení. Iniciátorem byla firma Ondrášek Ink Jet System s tiskárnami Markem Imaje. K ní se postupně přidalo ko­lem patnácti firem. Pro velký zájem se Packaging Live začal pořádat nejen na veletrhu oba­lů Embax, ale také při Mezinárodním strojíren­ském veletrhu v Brně. Z původního záměru představit technologie v praxi se stal uznáva­ný doprovodný program, který spojil proces balení, značení, automatizace a logistiky v je­den celek. Navíc se jedná o crossmarketingo­vý*) projekt, který všechny partnery motivuje ke spolupráci i mimo veletržní plochu.
 
Sestavit ve veletržním pavilonu funkční ba­licí linku, to musí být docela tvrdý oříšek. Jak postupujete při přípravě projektu?
Dnes už na lince pracuje zkušený tým or­ganizátorů i partnerů a stále se do ní zapojuje nová technika. Sestavit linku na místě je opravdu tvrdý oříšek, jelikož každá kompo­nenta se veze z jiné části republiky od jiné­ho dodavatele. Jedná se tedy vždy o proto­typ. Největší tíha leží na koordinátorovi, zde nám velmi pomáhá ARC Robotics, systémo­vý integrátor robotů Fanuc. Řídí celou linku, ale také spolupracuje s jednotlivými úseky. V podstatě ihned po skončení jednoho pro­jektu začínáme pracovat na dalším, nicméně ještě měsíc před akcí se doplňují některé části linky – ovinovačky, váhy, dopravníky, sníma­če. Míváme několik schůzek s partnery, jsme v kontaktu a snažíme se vytvořit nejen funkč­ní linku, ale také zázemí kolem pro vystavu­jící firmy a návštěvníky. 
 
Jak získáváte partnery Packaging Live?
Jak jsem již zmínila, máme klíčové partnery, kteří stáli u zrodu nápadu a šli s námi do projektu i s rizikem neúspěchu. S nimi tvoříme přípravný tým, jestliže ně­kdo z nich nemůže na linku svou techniku dodat, můžeme jej nahradit konkurenční firmou, ale velmi zvažujeme každého no­vého partnera. Potřebujeme-li firmu pro ur­čitou operaci, pátráme ve spolupráci s po­řadatelem Veletrhy Brno mezi vystavovateli. Lze však říci, že zájem o účast spíše převyšuje možnost nabídky. Jsem ráda, že mezi naše trvalé partnery patří např. i GE Money Bank, protože i financování je pro výrobu důležité. 
 
Na lince přibývá automatických prvků, a tím je patrně její sestavení složitější. S kým na tom spolupracujete? Kdo je hlav­ním „projektantem“ linky?
Vzhledem k tomu, že dodavatelem naší ro­botické části je ARC Robotics, pak vše „auto­matické“ probíhá pod jejich taktovkou. Jejich snahou je připravit linku maximálně spolehli­vě, sbírají technické údaje od všech ostatních partnerů, s panem Ing. Michalem Mrázkem společně konzultujeme všechny zásadní změ­ny. Záleží také, na čem stojí ukázka balení – je-li hlavním „tahákem“ balicí stroj, musí se do koordinace zapojit také firmy Viking Ma­šek a Technology. V minulých ročnících se zase např. podílel na koordinaci Ing. Pavel Kuda z firmy Kuda Packaging. S technickým zabezpečením pomáhá náš produkční Ladi­slav Martinek, který zajistí, aby provozovatel výstaviště dodal všechny potřebné přívody.
 
Bude podle vašich záměrů automatizace linky ještě pokračovat? Jaké máte další plány do budoucna?
V letošním roce jsme přidali bezpečnost­ní prvky Systemotronic, a kdyby to technické možnosti dovolily, rádi bychom jeli s linkou na plný výkon. Nicméně to záleží na mno­ha faktorech – ať už jde o finanční nákladnost přípravy speciálních dopravníků či centrování potisku a jiné. Ne vždy je možné takový expo­nát na linku poskytnout. I tak se budeme sna­žit ukázat maximum a rozhodně jsme otevřeni všem dalším automatickým prvkům. Výjimkou je však jeden manuální úsek: když mýdla pro balení připravuje hezká hosteska, nejeden ma­nažer se u expozice rád zastaví. K tomu nabí­zíme i výbornou kávu, protože prostor Packaging Live je jako stvořený pro setkání.
 
Přeji Vám hodně sil a šťastnou ruku při výběru dalších partnerů Packaging Live.
(ev)
 
 
Obr. 1. Pohled na Packaging Live na MSV v Brně 2013
 
Tab. 1. Partneři balicí linky Packaging Live 2014
Tab. 2. Harmonogram spouštění balicí linky Packaging Live 2014
Tab. 3. Přehled seminářů v programovém centru Packaging Live 2014
 
*) Cross marketing – marketingová podpora několika produktů nebo služeb, u nichž se prolínají cílové skupiny spotřebitelů. Dochází ke sdílení nákladů a vzájemné obchodní podpoře.
 
Packaging Live na veletrhu obalů a obalové techniky Embax v Brně
Balicí linka Packaging Live bude na veletrhu Embax (25. až 28. února 2014 v Brně) umístěna v pavilonu B. Mezi letošní novinky patří horizontální stroj pro kusové balení mý­del, tzv. flowpak, který zabalí skořicová mýdla do obalu s logy hlavních partnerů. Zabale­ná mýdla budou speciálním dopravníkem přesunuta k robotu Fanuc, který je bude skládat do krabiček. Začátek a konec linky bude plně automatizovaný. Linka bude sestavena ze za­řízení mnoha partnerů (tab. 1).
 

Součástí balicí linky bude již tradičně kavárna a v oddychové zóně bude jako novinka instalován kiosek pro nabíjení mobilních zařízení. Linka bude poprvé spuštěna po tiskové konferenci v úterý 25. února ve 12.30 hodin a potom vždy v lichou hodinu podle harmono­gramu v tab. 2. Připraven je odborný výklad o funkcích jednotlivých zařízení zařazených v lince. V bezprostřední blízkosti linky bude programové centrum, v němž se budou konat semináře (viz tab. 3).