Aktuální vydání

celé číslo

12

2021

Automatizace v chemickém a petrochemickém průmyslu

Průtokoměry a regulační ventily

celé číslo

Automatizácia a riadenie v teórii a praxi

Cieľom v poradí trinásteho stretnutia odborníkov v oblasti automatizácie, riadenia a priemyselnej informatiky z univerzít, vysokých škôl a praxe, ktoré sa uskutoční 6. až 8. februára 2019 v kongresovom centre SAV Academia ve Starej Lesnej, je upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať dosiahnuté výsledky vo svojej činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia.

Podujatie je organizované s podporou projektov APVV-15-0602 Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie, APVV-15-0696 Výskum, výroba a prevádzkové overenie prototypových nástrojov pre tvárnenie výmenníkových rúr s tvarovo členitým vnútorným povrchom pre zvyšovanie efektívnosti energetických zariadení a APVV-15-0700 Výskum nového kompozitného materiálu na výrobu CNC strojov pre progresívne obrábanie výrobkov z práškových materiálov vyrábaných aditívnou technológiou DMLS.

Automatizácia ako súčasť takmer každého vyspelého technického odboru si vyžaduje reagovať na požiadavky praxe modernizáciou učebných programov a adekvátnym spôsobom odpovedať na potreby praxe v oblasti základného a aplikovaného výskumu v tomto odbore.

V prvej sekcii, teoretické aspekty automatizácie a riadenia, sa bude diskutovať najmä o:

  • moderných metódach automatického riadenia,
  • modelovaní a simulácii,
  • umelej inteligencii v automatizácii a riadení.

Druhá sekcia, praktické aspekty automatizácie a riadenia, bude zameraná na:

  • prostriedky automatického riadenia,
  • hardwér a softwér pre automatizáciu strojov a procesov,
  • príklady špecifických aplikácií pre automatizáciu a priemyselnú informatiku.

Tretia sekcia bude mať názov moderné technológie automatizácie v kontexte Industry 4.0.

Podujatie je organizované ústavom riadenia výroby Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a Katedrou automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní Strojníckej fakulty v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzali dekan FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove prof. Jozef Zajac a dekan SjF TU v Košiciach prof. František Trebuňa.

Ďalšie informácie na: http://www.tuke.sk/artep.

(ed)