Aktuální vydání

celé číslo

02

2024

Amper 2024

celé číslo

Automatizácia a riadenie v teórii a praxi

Cieľom v poradí dvanásteho stretnutia odborníkov v oblasti automatizácie, riadenia a priemyselnej informatiky z univerzít, vysokých škôl a praxe, ktoré sa uskutoční 7. až 9. februára 2018 v Kongresovom centre SAV Academia v Starej Lesnej, je upozorniť na moderné trendy v odbore, umožniť odborníkom, pedagogickým a vedecko-výskumným pracovníkom prezentovať výsledky dosiahnuté v ich činnosti, vymeniť si navzájom skúsenosti a nadviazať pracovné kontakty medzi účastníkmi stretnutia. Podujatie je organizované s podporou projektu APVV-15-0602 Prediktívny systém monitorovania a vyhodnocovania účinnosti výroby a dodávky tepla s využitím techník výpočtovej inteligencie.

Automatizácia ako súčasť takmer každého vyspelého technického odboru si vyžaduje reagovať na požiadavky praxe modernizáciou učebných programov. Taktiež je treba adekvátnym spôsobom reagovať na potreby praxe v oblasti základného a aplikovaného výskumu v tomto odbore. Preto má stretnutie tieto tematické okruhy:

  • teoretické aspekty automatizácie a riadenia: moderné metódy automatického riadenia, modelovanie a simulácia, umelá inteligencia v automatizácii a riadení,
  • praktické aspekty automatizácie a riadenia: prostriedky automatického riadenia, hardvér a softvér pre automatizáciu strojov a procesov, príklady špecifických aplikácií v automatizácii a priemyselnej informatike,
  • moderné technológie automatizácie v kontexte Industry 4.0.

Podujatie je organizované Ústavom riadenia výroby Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove a Katedrou automatizácie, riadenia a komunikačných rozhraní Strojníckej fakulty v Košiciach. Záštitu nad podujatím prevzali dekan FVT TU v Košiciach so sídlom v Prešove Dr. h. c. prof. Ing. Jozef Zajac, CSc., a dekan SjF TU v Košiciach Dr. h. c. mult. prof. Ing. František Trebuňa, CSc. Odborným garantom je prof. Ing. Dušan Šimšík, PhD.

Ďalšie informácie na: http://www.tuke.sk/artep. 

(ed)