Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Anticipující systémy stále více ve středu zájmu

číslo 10/2005

Anticipující systémy stále více ve středu zájmu

Anticipující systémy jsou dynamické systémy (systémy měnící svůj stav v čase), které anticipují svou budoucnost a podle toho ovlivňují svou okamžitou činnost tak, aby jejich budoucí stavy splňovaly jistá, podle účelu systému formulovaná kritéria. První informaci o těchto systémech jsme uvedli v časopisu Automa č. 11/2001 na str. 57 pod titulem Anticipující systémy ve středu zájmu. Informovali jsme o důležité odborné konferenci Computing Anticipatory Systems (CASYS), která se v srpnu roku 2001 konala v belgickém Lich systémů. Po dvou letech jsme na str. 34 časopisu Automa č. 11/2003 informovali o další konferenci se stejným zaměřením, která se uskutečnila tamtéž a přibližně ve stejném srpnovém termínu. Uplynuly další dva roky a konference na stejné téma – tedy už sedmá konference CASYS – se opět konala v Likole (Haute études commerciales – HEC), která se nedávno začlenila do univerzity města LiObvyklá byl také struktura konference, obsahující vedle deseti sekcí, nazvaných semináře, též plenární zasedání, na nichž promluvili pozvaní renomovaní odborníci. Zaměření jednotlivých seminářů se takřka nelišila od zaměření seminářů dřívějších konferencí (viz citovaný článek z roku 2001), na konkrétní náplni se však projevilo, že konference se konala v mezinárodním roce fyziky, konkrétně v jubilejním roce teorie relativity, a tak bylo mnoho příspěvků zaměřeno na anticipaci ve fyzikálních soustavách. Podobně byl zaměřen i výběr renomovaných odborníků pozvaných k přednesení plenárních přednášek. V jejich výčtu jsou známá jména, např. laureát Nobelovy ceny Brian D. Josephson (objevitel po něm nazvaném efektu – navštívil konferenci o anticipujících systémech už také před pěti lety), Mitchell Jay Feigenbaum (objevitel dvou po něm nazvaných konstant) nebo John Horton Conway, kterého mnozí znají podle „hry na život„, jež je po něm nazvána (také se zúčastnil konference CASYS již podruhé).

Konference CASYS 2005 ovšem nebyla zaměřena jen na fyziku. Na jedné straně někteří účastníci ukázali, že anticipace existuje i v systémech, které nejsou považovány za inteligentní (např. ve společenstvích améb – když japonští odborníci referovali o experimentech, v nichž tito primitivní jednobuněční živočichové postupně formovali strukturu, která jim umožňovala v budoucnosti optimální přístup k potravě, neváhali mluvit o mimosmyslové komunikaci). Na druhé straně se ukazuje, že téměř každý systém vytvořený či alespoň ovlivňovaný člověkem či lidskou společností je anticipující. Lidské záměry vždy směřují do budoucnosti a v současné době by byl dost stupidní jakýkoliv výrobní, dopravní, úřední, sociální či jiný systém lidmi sestavený či aspoň řízený, který by vycházel jen ze své historie, a ne z anticipace své budoucnosti.

Jinými slovy, dynamický systém je velmi často anticipující, a pokud ne, jde buď o velmi brutální abstrakci reality, a nebo o výjimečný jev. Lze říci, že tento fakt byl zvláště v technickém světě jistým způsobem intuitivně cítěn, avšak teprve obor anticipujících systémů dal tomuto cítění hlubokou a širokou racionální formu. To se jistým způsobem projevilo i na dalším vývoji odborných setkání, jak je načrtnuto v dalším textu.

Když se organizátor konference profesor Daniel M. Dubois odhodlal k rozhodnutí, že konference CASYS nebudou pořádány každý rok, ale pouze v lichých letech, chápala převážná většina účastníků těchto konferencí praktické důvody, které k rozhodnutí vedly, avšak mnoho osob tento zásah přece jen pociťovalo jako negativní pro omezení možností výměny odborných informací o anticipujících systémech. V roce 2004 byl proto prof. Dubois požádán, aby vedl sekci anticipujících systémů na konferenci o teorii systémů pořádané v německém Baden-Badenu, a pro rok 2006 je plánováno, že bude organizovat „stream„ 21. evropské konference o operačním výzkumu EURO21, která bude začátkem července 2006 na Islandu. Připravovaný stream má téma Dynamic and anticipatory systems – spojení je výmluvné právě v souvislosti s operačním výzkumem, jehož většina tradičních technik abstrahovala nejen od anticipace, ale od času vůbec, zatímco s fenoménem anticipace jsou fenomény času a závislosti na minulosti kategoricky spojeny.

Skutečně, anticipující systémy jsou stále více ve středu zájmu. O konferenci EURO21 lze získat informace na webových stránkách http://www.euro2006.org a o konferencích CASYS na http://www.ulg.ac.be/mathgen/CHAOS/CASYS.html

Evžen Kindler