Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Analyzátor plynů Ultramat 23 s paramagnetickým měřením koncentrace O2

Nová verze kompaktního analyzátoru plynů Ultramat 23 s para­magnetickým měřicím článkem doplňuje dosavadní nabídku analy­zátorů plynů od společnosti Siemens s elektrochemickými měřicími články. Přístroj nyní měří koncentrace až tří plynů metodou absorpce infračerveného záření a současně je vybaven paramagnetickým mě­řicím článkem pro měření malých koncentrací kyslíku.
 
Nejvýznamnější přednos­tí paramagnetického článku je jeho velká citlivost. Ana­lyzátor tudíž nyní může spo­lehlivě měřit objemové kon­centrace kyslíku menší než 0,5 %. Paramagnetická me­toda je také vhodná k měře­ní koncentrace kyslíku v suchých plynech. Kontinuální analýza koncentrace plynů analyzátorem Ultramat 23 umožňuje přesně měřit určené provozní veličiny a účinně řídit chod technologických procesů. Typickou oblastí použití tohoto pří­stroje je řízení technologických procesů v cementárnách a ocelárnách.
 
Funkce automatické kalibrace okolním vzduchem výrazně snižu­je náklady na údržbu analyzátoru. Otevřená struktura rozhraní s pro­tokoly Profibus-PA/DP a ELAN na bázi linky RS-485 usnadňuje in­tegraci analyzátoru do řídicího systému. Při použití nástrojů Siprom GA a Simatic PDM (Process Device Manager) lze přístroj sledovat a ovládat také na dálku.
 
Siemens, s. r. o., tel.: 800 122 552, www.siemens.cz/iadt, e-mail: iadtprodej.cz@siemens.com