Aktuální vydání

celé číslo

07

2021

Automatizace řízení dopravy a infrastruktury, nabíjecí stanice, autonomní vozidla

celé číslo

Alarmový systém pro odlučovače lehkých kapalin chrání životní prostředí

Zhruba pětina odlučovačů lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) není sledována kaž­dý den. Nastane-li na odlučovači nebezpečný stav a není na něm nainstalován alarmo­vý systém, situace se může rapidně zhoršovat a riziko úniku ropných látek do okolního prostředí roste. Varovný systém pro odlučovače od společnosti Pepperl+Fuchs je důle­žitým krokem ke spolehlivému sledování jejich provozu na dálku.
 
Na místech, kde se pracuje s oleji nebo benzinem, musí být podle zákona a přísluš­ných metodik nainstalovány odlučovače (se­parátory) lehkých kapalin. Jde o odvádění odpadních vod:
  • z průmyslové výroby, ve které vznikají od­padní vody s obsahem ropných produktů,
  • z ploch, na kterých je manipulováno s rop­nými látkami (např. čerpací stanice),
  • z ploch, na kterých jsou skladovány mate­riály a suroviny, které mohou být zdrojem úniku ropných látek (např. skladovací plo­chy v objektech určených pro sběr želez­ného šrotu).
Dále jde o odvádění srážkových vod z míst, kde hrozí kontaminace ropnými pro­dukty, tj.:
  • z parkovišť určených pro parkování náklad­ních a speciálních vozidel (např. zeměděl­ských a stavebních strojů),
  • z parkovišť určených pro parkování hava­rovaných a poškozených vozidel,
  • z velkokapacitních parkovišť osobních vo­zidel, a to v případech, kdy je na kanalizaci umístěna odlehčovací komora, a část odvá­děné vody tak při větších srážkách odtéká přímo do toku.
Technické normy pro odlučovače leh­kých kapalin jsou ČSN EN 858-1 Odlučo­vače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu)
– Část 1: Zásady pro navrhování, provádění a zkoušení, označování a řízení jakosti a ČSN EN 852-2 Odlučovače lehkých kapalin (např. oleje a benzinu) – Část 2: Volba jmenovité ve­likosti, instalace, provoz a údržba. Souvisejí­cí normy jsou ČSN EN 6551 Čištění odpad­ních vod s obsahem ropných látek a nařízení vlády č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hod­notách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod.
 

Řídicí jednotka LAL-A6-GSM pro připojení tří senzorů

 
Řídicí jednotka pro odlučovače LAL-A6--GSM od společnosti Pepperl+Fuchs umož­ňuje spolehlivý nepřetržitý dohled nad celým procesem v odlučovači na dálku. Díky tomu je vhodná pro místa, kde není trvale příto­men operátor. Jestliže jednotka zjistí nebez­pečnou situaci, pošle prostřednictvím vesta­věného modulu GSM zprávu SMS až na tři telefonní čísla. Tato zpráva se pravidelně ode­sílá tak dlouho, dokud není odstraněna její příčina. Kromě toho se každý týden odesí­lá zpráva SMS o stavu systému. Tyto zprávy zajišťují stálý přehled o provozních podmín­kách v odlučovači.
 
Vzhledem ke zpřísňování předpisů na ochranu životního prostředí lze očekávat, že se v budoucnu zpřísní také požadavky na dohled nad odlučovači oleje a benzinu. Alarmový systém pro odlučovače vybavený řídicí jednotkou LAL-A6-GSM spolehlivě zasílá varovné zprávy (alarmy) prostřednic­tvím SMS a zajišťuje tak splnění požadav­ků na ochranu životního prostředí. Alarmy přímo v mobilním telefonu jsou důležité ze­jména v případě čerpacích stanic. Vysvětlení podává výrobkový manažer Henrik Villum­sen: „U stále většího počtu čerpacích stanic již není přítomen kvalifikovaný personál. U pokladen jsou studenti nebo osoby bez jakýchkoliv praktických zkušeností. Je jas­né, že jakékoliv alarmy těmto lidem nic ne­řeknou. Textovou zprávou operátorovi nebo servisní službě, které za zařízení zodpovída­jí, lze při havárii nebo jiné nepředvídatelné události, jako je např. průtrž mračen, ušetřit mnoho času, a zabránit tak škodám na život­ním prostředí.“
 

Detektor přetečení LAL8-D-EX

 
LAL8-D-EX je digitální ultrazvukový sní­mač určený k detekci překročení určené po­lohy hladiny v oddělovači. Instaluje se zavě­šený na nejvyšší povolenou úroveň hladiny. Alarm je generován při zaplavení snímače, k němuž dochází např. při silném znečištění filtru oddělovače.
 

Snímač tloušťky vrstvy LAL1-D-EX

 
LAL1-D-EX je digitální kapacitní snímač, který měří tloušťku vrstvy lehkých kapalin v oddělovači. Dokud je snímač obklopen vo­dou, jeho vysokofrekvenční sig­nál se tlumí. Při zatopení rop­nými produkty nebo ocitne-li se na vzduchu, již tlumen není a snímač generuje alarm. Zato­pení ropnými produkty zname­ná, že jejich vrstva dosáhla ta­kové tloušťky, že mohou přetéct a znečistit životní prostředí.
 

Snímač usazenin LAL9-D-EX

 
LAL9-D-EX je digitální ul­trazvukový snímač určený ke sle­dování vrstvy usazenin v odlu­čovači. Dokud je senzor zatopen kapalinou, výstupní signál se od­ráží a je zachycen přijímačem. Je-li však odraz znemožněn vrst­vou kalu, písku nebo kovových částic, k odrazu nedojde a snímač generuje alarm. Snímač tedy de­tekuje zanesení odlučovače, které by mohlo způsobit až únik rop­ných látek do okolního prostředí. Umožňuje také kontrolovat vrst­vu usazenin manuálně, na požá­dání, a tak reagovat dříve než při alarmu a odlučovač včas vyčistit.
 
Všechny tři snímače mají ro­bustní konstrukci, žádné pohyb­livé části, dlouhou životnost a spolehlivě fun­gují i v náročných provozních podmínkách.
Jiří Kocourek, Pepperl+Fuchs s. r. o.
 
Obr. 1. Řídicí jednotka LAL-A6-GSM
Obr. 2. Detektor přetečení LAL8-D-EX
Obr. 3. Příklad instalace systému