Aktuální vydání

celé číslo

03

2024

Automatizační technika v energetice a teplárenství, úspory energie

Snímače teploty

celé číslo

Aký je prínos organizácie MESA?

Medzi spoločnosťami, ktoré sa prezentovali na konferencii MESA 2008 − European Plant-To-Enterprise Conference, bola aj spoločnosť Ipesoft. Jediný zástupca z krajín Visegrádskej štvorky a člen organizácie MESA International prezentovala vo svojom stánku riešenia pre energetické a priemyselné podniky postavené na vlastnej unikátnej platforme D2000®. Skutočnosť, že spoločnosť používa vlastnú softvérovú platformu plne otvorenú voči všetkým informačno-komunikačným a priemyselným štandardom je dôležitá. Dovoľuje prispôsobiť riešenie konkrétnemu zákazníkovi do takej miery, ako by to inak nebolo možné. Vyskúšané riešenia tejto spoločnosti sú zamerané na optimalizáciu výrobných procesov, optimálne využívanie energetických zdrojov a komplexné zvyšovanie efektivity výroby.
 

Dôvody členstva spoločnosti Ipesoft v MESA

Ipesoft ako spoločnosť, ktorá vyvíja a implementuje informačné systémy reálneho času v priemysle, disponuje v tejto oblasti veľkými skúsenosťami. Popri riešeniach spadajúcich do kategórie MES má špecifické know-how v oblasti energetiky a medzi jej riešenia patria i systémy energetického manažmentu v priemyselných podnikoch. Snaha zužitkovať bohaté skúsenosti a kompetencie spoločnosti viedla k rozhodnutiu vstúpiť do organizácie MESA, ktorá si dáva za jeden z hlavných cieľov štandardizovať MES ako samostatnú kategóriu podnikových informačných systémov. Členstvo spoločnosti Ipesoft v tejto celosvetovej organizácii je prirodzené, lebo jej umožňuje detailné poznanie existujúcich štandardov a trendov a aj aktívne k nim pristupovať a podieľať sa na ich tvorbe. Vďaka širokej členskej základni, ktorá nie je zastúpená len dodávateľmi MES, ale i samotnými používateľmi, výskumnými pracoviskami, univerzitami, dodávateľmi automatizačných zariadení apod., je možné sprostredkovať výmenu informácií a skúseností na vysokej úrovni. Otázka, ktorú si môže klásť podnik, ktorý plánuje implementovať MES, je: „Čo mne prinesie členstvo spoločnosti, ktorá mi implementuje MES, v nejakom združení MESA?“ Pre konkrétneho používateľa znamená členstvo jeho dodávateľa MES v MESA International tieto výhody:
  • dostane riešenie, ktoré zodpovedá aktuálnym štandardom a špecifikáciám,
  • dostane riešenie, ktoré v sebe zahŕňa skúsenosti a poznatky stoviek členov MESA International, pričom poznatky, ktorými MESA a jej členovia disponujú, vychádzajú z desiatok tisíc projektov na celom svete,
  • dostane servis, ktorý zabezpečí, že systém vždy zodpovedá aktuálnym trendom v oblasti,
  • získa systém od etablovanej spoločnosti aktívne pôsobiacej v nadnárodnej organizácii.
Riešenia MES, ktoré sú aplikované vo výrobných podnikoch v sklárskom a papierenskom priemysle, predstavujú komplexné i čiastkové systémy, vždy podľa potrieb konkrétneho zákazníka. Škálovateľnosť systému umožňuje vybudovať komplexný systém, ktorý prechádza od systému skladového hospodárstva na strane vstupných surovín, cez celý proces výroby až po kontrolu kvality a expedovanie finálnej produkcie. Rovnako dovoľuje implementovať len určité „malé“ riešenie, avšak plne otvorené voči ostatným systémom v podniku. Popri širokej palete funkcií spadajúcich do dispečerského riadenia, riadenia údržby, riadenia kvality, plánovania a sledovania výroby je veľký dôraz kladený na analýzy výkonnosti (performance analysis) a s tým súvisiacu kalkuláciu rôznorodých metrík (KPI – Key Performance Indicator). Dôkazom opodstatnenosti použitia MES je nielen rastúci počet zákazníkov, ale aj rozširovanie už existujúcich riešení u používateľov. Dôvodom sú merateľné prínosy riešenia v technickom aj finančnom vyjadrení.
 

Systémy pre riadenie výroby a spotreby energie

V energeticky náročných prevádzkach existuje potreba sledovať a riadiť energie v rôznych formách (elektrická energia, plyn, voda, teplo, para), a to v reálnom čase. Rýchly rast cien energií, ktorý sa premieta do ceny finálnej produkcie, neustále zvyšuje tlak na ich efektívne využívanie. Obmedzené možnosti skladovateľnosti energie, popr. nemožnosť ich skladovať (elektrina), vyžadujú nástroje na riadenie energetiky v reálnom čase. Systém energetického manažmentu s názvom SKEI poskytuje svojím používateľom viacero funkcií typických pre MES (bilancie, plánovanie a rozvrhovanie, hodnotenie výroby), špecificky upravených pre potreby energetiky. SKEI popri štandardných funkciách ponúka predikciu a optimalizáciu spotreby a výroby energie, prípravu odberových diagramov energie vo väzbe na plán hmotnej výroby, riadenie podľa dohodnutého diagramu s cieľom minimalizovať odchýlku, priradenie objemu spotreby energie podľa výrobných sortimentov a množstvo ďalších služieb. Žiadna z uvedených funkcií by nebola možná bez výkonného databázového systému. SKEI používa optimalizovanú „energetickú databanku“ EDA, vytvorenú práve pre prácu s energetickými údajmi. V prevažnej miere sú to časové rady. EDA umožňuje niekoľkoúrovňové ukladanie údajov a má rozsiahly matematický aparát pre spracovanie časových rad, ktorý je plne k dispozícii používateľovi. Štandardnou súčasťou riadenia energetiky je nákup potrebnej energie na liberalizovanom trhu. Túto funkciu plní systém SELT, ktorý umožňuje obchodovať s energiami na burzách v reálnom čase. Podporuje všetky činnosti potrebné pre úspešné obchodovanie – obchod a fakturáciu, riadenie rizík, finančnú a technickú analýzu. Riešenia energetického manažmentu od spoločnosti Ipesoft, ktoré vzišli z kritických a rýdzo energetických riešení implementovaných v podnikoch ako Slovenské elektrárne, Slovenský plynárenský priemysel, Slovenská elektrizačná a prenosová sústava a ďalších, sú v súčasnej dobe dostupné pre široké spektrum podnikov.
 

Strategická iniciatíva Real-Time Enterprise

Riešenia spoločnosti Ipesoft sú solídnym základom pre vytvorenie tzv. Real-Time Enterprise, teda podniku, v ktorom sú nákladové položky, výroba, kvalita, údržba atd. riadené v reálnom čase s využitím spoľahlivej a overenej softvérovej platformy. Strategická iniciatíva Real-Time Enterprise je jednou z aktivít, ktoré sa MESA International snaží uviesť do života. O kvalite riešení spoločnosti Ipesoft sa doteraz mohlo presvedčiť mnoho desiatok domácich a zahraničných spoločností z oblastí výroby, dodávok a obchodu s energiami a z metalurgických, papierenských, chemických, sklárskych a mnoho ďalších spoločností. Implementácia a správne využitie moderných informačných nástrojov vo výrobe sú nutnými predpokladmi pre zvýšenie konkurencieschopnosti, trhového podielu a ziskovosti podniku.
Ing. Branislav Kremeň, PhD.,
IPESOFT spol. s r. o.