Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

Aktivní jubilant Branislav Lacko

Dne 2. prosince 2023 oslavil doc. Branislav Lacko, CSc., své osmdesáté narozeniny.
Blahopřejeme!

 

Branislav Lacko absolvoval na Letecké fakultě VA Brno v roce 1967 obor letecká výroba. Externí aspiranturu absolvoval na FE VUT v Brně v letech 1977 až 1982 v oboru technická kybernetika. Habilitační práci obhájil na FS VUT v Brně roku 1995 v oboru automatické řízení. Odbornou praxi získal ve výpočetním středisku TOS Kuřim v letech 1967 až 1990, kde pracoval jako programátor, analytik, systémový programátor a vedoucí výpočetního střediska. Podílel se na podnikových projektech i oborových projektech v trustu Továren strojírenské techniky Praha.

Na VUT v Brně působil od roku 1991 v ústavu automatizace a informatiky Fakulty strojního inženýrství jako vysokoškolský učitel. Vyučoval předměty navrhování informačních a řídicích systémů, systémy CIMV, systémy CASEintegrovaná neprůmyslová automatizace. Od roku 2007 působí na ÚAI jako výzkumný pracovník v oblasti automatizace a robotiky. Je členem Společnosti pro projektové řízení, národní členské organizace mezinárodní společnosti International Project Management Association. Referáty o projektovém řízení se účastní našich i zahraničních konferencí. Je autorem vysokoškolských skript a spoluautorem odborných publikací. V současnosti je spoluřešitelem firemních projektů i projektů EU. Věnuje se užití projektového řízení v oborech: návrh a realizace firemních informačních systémů, metody vývoje softwarových produktů a kvalita softwaru, analýza rizik firemních projektů – vývoj metody RIPRAN, návrh a realizace projektů automatizovaných informačních a řídicích systémů, aplikace simultánního inženýrství při konstrukci nových výrobků a konstrukce podvozku mobilních robotů.

Je aktivním členem Českomoravské společnosti pro automatizaci (člen výboru společnosti), kde je spoluautorem několika učebnic automatizace, které společnost vydala. Jeho oblíbeným tématem je kybernetika v souvislostech. Je garantem několika konferencí a odborných příspěvků na toto téma – aktuálně konference k 75 letům kybernetiky (viz článek na str. 38). Je autorem článků v národních i mezinárodních časopisech s mnoha citacemi.

Do dalších let přeji panu docentu Lackovi, Broňovi, mnoho zdraví a tvořivé aktivity.

 Ladislav Šmejkal

Obr. 1. Doc. Branislav Lacko