Aktuální vydání

celé číslo

12

2022

Automatizace výrobních, montážních a balicích strojů a linek

Elektrické, pneumatické a hydraulické pohony

celé číslo

ABB v roce 2003

číslo 8-9/2003

ABB v roce 2003

Pan Ing. Radomír Procházka, Business Development Manager firmy ABB s. r. o., Automation Technologies, požádal redakci, aby v časopise Automa otiskla dopis určený jejím čtenářům. V dopise jsou shrnuty aktivity firmy ABB za uplynulé období roku 2003 a naznačeny výhledy do budoucna.

Vážení čtenáři časopisu Automa,
dovolte mi, abych využil příležitosti a v tomto veletržním, poprázdninovém čísle Vám nabídl ohlédnutí za událostmi, které ABB, s. r. o., Automation Technologies, v průběhu uplynulých měsíců připravila, a upozornil na novinky, které Vám hodláme v tomto roce ještě nabídnout.

První větší akcí, které jsme se na počátku tohoto roku účastnili, byl veletrh Amper, kde jsme společně se všemi organizačními jednotkami ABB, s. r. o., představili soubor našich výrobků. Tak jako při ostatních prezentačních příležitostech, i zde jsme vystavovali v duchu koncepce ABB Industrial IT, jež zahrnuje jak fyzické výrobky, tak softwarová řešení ABB.

Obr. 1.

Druhou velmi významnou akcí ABB, s. r. o., byl již tradiční den otevřených dveří – Open House. Tentokrát jsme jej pořádali v Brně v termínu 17. až 19. června 2003 v areálu a prostorách největší výrobní jednotky ABB v České Republice – ABB EJF, výrobce přístrojů a rozváděčů vysokého napětí.

Program akce byl rozdělen do dvou částí: první část zaměřenou na exportní aktivity, tj. zahraniční obchodní partnery, a druhou, tuzemskou část, soustředěnou na zákazníky z České republiky. Jako každoročně byl Open House především odbornou prezentací. I letos se ukázalo, že o výrobky i služby ABB je mezi odbornou veřejností velký zájem a zvyšující se počty návštěvníků to víceméně dokládají. Například letos se do Brna přijelo podívat 600 zájemců, z toho téměř 200 osob přicestovalo ze zahraničí. Byli mezi nimi mj. i hosté z tak vzdálených zemí, jako je Indonésie. Zájemci si mohli letos vybírat z jedenácti seminářů, které se po celý den konaly na jednotlivých odborných pracovištích a na výstavní ploše. Pro odlehčení jsme připravili doprovodný program, jenž pro tuzemské obchodní partnery vyvrcholil slavnostním večerem na hradě Špilberk, kterému byl přítomen i zemský ředitel ABB pan Olle Jarleborg.

Na XXVIII. celostátní konferenci o elektrických pohonech, která se konala též v červnu t. r., jsme byli již tradičním aktivním účastníkem. Letos jsme se v oblasti techniky pohonů kromě jiného mohli prezentovat atraktivní novinkou, a to bezpřevodovkovými pohony středních výkonů s motory s permanentními magnety.

Tolik tedy k již uskutečněným významným akcím.

Pro podzim (listopad) letošního roku připravujeme účast na konferenci Informační systémy průmyslových podniků MES. Zde si pro prezentaci můžeme vybrat z několika témat: ABB má mnoho významných aplikací v petrochemii a farmacii; naše zkušenosti v tomto oboru byly čtenářům časopisu Automa představeny společně s ABB Eutech v minulém čísle. Nebo můžeme zvolit jiné odvětví a prezentovat MES a expertní systémy aplikované v papírenském průmyslu či zde v ČR instalované systémy pro optimalizaci výroby cementu (Expert Optimizer IT, Knowledge Manager IT).

Novinky, na které se dále můžete těšit a které uvedeme na stránkách v příštích vydáních tohoto časopisu, jsou:

  • Prostředky CPM (MES) obecně, s důrazem na řešení, která má ABB ve své nabídce. Bude zde rozebrána problematika informačních systémů výrobního procesu a jejich začlenění do prostředků řízení podniku (Inform IT). Dále bude stručně probrána sada nástrojů optimalizace výroby (Optimize IT Dynamic solutions) a optimalizace využívání výrobních prostředků (OEE a Asset Management). Zmíníme se také o softwarových nástrojích pro řízení vsádkových výrob – Produce IT Batch a ME.

  • Popis standardu FDT/DTM, používaného v řízení procesů, který definuje popis jednotlivých přístrojů, akčních členů, v/v jednotek, popř. jiných inteligentních členů. Popis je nezávislý na výrobci a dodavateli řídicího systému. Dále představíme integraci FDT/DTM do nástroje ABB Engineer IT – Fieldbus builder. ABB Engineer IT – Fieldbus builder je konfigurační i inženýrský nástroj určený pro parametrizaci, nastavování, diagnostiku, konfiguraci a údržbu přístrojů s využitím standardu FDT/DTM na bázi komunikačního protokolu Profibus.

  • V nejbližší době (v tematicky zaměřeném vydání) Vám představíme i výrobkovou novinku ABB z prostředí automatizace budov v systému EIB.

  • Horkou novinkou z oblasti techniky pohonů se stane nový měnič frekvence, jehož parametry, design a další charakteristiky budou předmětem zaváděcí kampaně. Tato kampaň začne již záhy, během příštího měsíce.

Nyní mi dovolte přiblížit hlavní téma příspěvku ABB, které následuje po tomto úvodu – odborný článek a inzerát k robotizovaným systémům a softwarovým nástrojům ABB.

Společnost ABB je v ČR obecně známa v oblasti automatizace jako dodavatel výrobků a komplexních řešení především pro kontinuální (procesní) výrobu. Ovšem ABB patří též vedoucí postavení v oblasti automatizačních řešení určených pro diskrétní průmyslovou výrobu, jako je např. automobilový průmysl nebo výroba spotřebního zboží. Zde máme na mysli konkrétně robotizované systémy a pracoviště. ABB v ČR začala tuto aktivitu rozvíjet v roce 1996. Od tohoto roku se instalovaná báze robotizovaných pracovišť ABB rozrostla na současných bezmála 300 robotů. Zároveň s nárůstem počtu aplikací se rozvíjelo a stále rozvíjí samotné oddělení robotiky. Našim obchodním partnerům nabízíme odborné technické zázemí jak v obchodní, tak v inženýrsko-poradenské sféře, ale největší výhodu pro zákazníka spatřujeme v lokálním servisu. Díky vybudovanému technickému zázemí a praxí získanému know-how realizujeme projekty od návrhu pracoviště až po instalaci a uvedení do provozu, a to s následným záručním a pozáručním servisem včetně zajišťování náhradních dílů.

Jsme vybaveni vlastním školicím střediskem, kde můžeme na tréninkovém robotu demonstrovat či školit a doškolovat budoucí i současné pracovníky obsluhy robotů. Nabízíme bohatý a variabilní školicí program, jejž Vám rádi na požádání zašleme. Z nabídky školení vybíráme:

  • základní zaškolení na typech S4 a S4C+1),
  • zaškolení pro pokročilé uživatele,
  • aplikačně orientované školení,
  • školení elektro S3, S4, S4C, S4C+1),
  • obecné zásady OEE a na aplikaci Optimize IT Real-TPI.

Výše popsané aktivity a v nich dosažené výsledky vyústily v soustředění správy robotiky středoevropského regionu CEE do ABB v České republice. Region CEE sdružuje Slovensko, Slovinsko, Maďarsko, Polsko a Českou republiku. Díky jednotnému centru robotiky regionu CEE vznikla možnost rychleji aplikovat zkušenosti jedné země v zemích ostatních. Spolupráce se uskutečňuje na základě rámcové smlouvy o sdíleném know-how i sdílení personálních kapacit.

Obr. 2.

Základem fungování je zajištění již zmíněného kvalitního servisu vlastním týmem ABB v každé ze zemí regionu. To je zároveň základní odlišností ABB od konkurenčních firem.

Druhým stavebním kamenem je instalace tzv. buněk – malých robotizovaných pracovišť pro řešení menšího rozsahu. Jedná se o jednotky pro svařování, řezání vodním paprskem, manipulaci, paletizaci, slévárenství apod.

Zázemí robotiky v regionu zajišťuje přibližně čtyřicet lidí pro téměř tisíc robotů. Technická podpora robotiky v regionu je nadnárodního charakteru díky „lead centres„, střediskům, v nichž je koncentrována technologická znalost. Nalézají se v zemích západní Evropy, Severní Ameriky a Japonska. V každém ze středisek jsou soustředěni specialisté na jednotlivé aplikace: svařování, lisování, lakování a nanášení barev apod., a ti poskytují podporu realizovaným projektům.

Jmenovaných aplikací se nejen týká intenzivní vývoj v oblasti mechanických částí sestavy robotu a robotizovaných pracovišť, ale současně též dochází k obdobnému vývojovému procesu i na poli softwarových aplikací a nástrojů.

Na následujících stránkách si Vám dovolujeme nabídnout právě dva z programových produktů, které jsou zahrnuty do koncepce ABB – Industrial IT.

Závěrem chci poděkovat všem čtenářům Automy za zájem o příspěvky ABB, které pro Vás s kolegy připravujeme. Za případné dotazy k jakékoliv tematice též předem děkujeme.

Ing. Radomír Procházka,
ABB, s. r. o., Automation Technologies

Inzerce zpět