Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ABB – součástí řešení CPM jsou i služby

číslo 1/2004

ABB – součástí řešení CPM jsou i služby

Na firemní konferenci Informační systémy průmyslového podniku – Manufacturing Execution Systems (MES) konané v hotelu Devět skal na Českomoravské vysočině ve dnech 5. a 6. listopadu 2003 se firma ABB představila jako společnost, která pro oblast označovanou Collaborative Production Management (CPM) nejen dodává produkty a systémy, ale poskytuje také komplexní služby. Pro funkce CPM (jako obsáhlé množiny aplikací zpracovávajících a zpřístupňujících informace z výroby různým skupinám zainteresovaných pracovníků podniku) jsou totiž důležité programové prostředky nadřazené výrobní úrovni, ale i další nástroje, z kterých tyto vyrůstají. V následujícím textu, čerpajícím z příspěvku [1], jsou stručně charakterizovány produkty společnosti ABB důležité z pohledu CPM: systém Industrial IT a jeho základní konstrukční znak – metoda Aspect ObjectsTM, operátorské rozhraní Operate IT s vlastnostmi obecného uživatelského prostředí, řešení průmyslových sběrnic Field IT a vlastní prostředky CPM (MES) Inform IT, Optimize IT a Produce IT (naposledy zmíněné jsou podrobněji popsány ve [2]). Závěrečná část článku je věnována nabízeným službám – servisním aktivitám kompletujícím, a odlišujícím nabídku ABB v oblasti CPM.

Systém Industrial IT

Industrial IT je souhrnné označení rozsáhlé základny prostředků pro sledování a řízení komplexních i dílčích technologických procesů od firmy ABB. Zahrnuje nejen veškeré technické prostředky a softwarové nástroje používané na úrovni řízení procesů, ale i propojení do dalších podnikových aktivit zajišťovaných nástroji jako ERP (Enterprise Resource Planning), EAP (Enterprise Asset Management), SCM (Supply Chain Management) atd. Společnost ABB zákazníkovi zaručuje, že jednotlivé produkty řady Industrial IT budou navzájem propojitelné a také použitelné i se systémy od jiných výrobců automatizační techniky. Díky použití standardů typu např. OPC, MS Windows, Ethernet a XML jde navíc o aplikace velmi dobře slučitelné s dalšími programovými i technickými prostředky zajišťujícími chod zákazníkova podniku.

Aspect ObjectsTM

Metoda Aspect ObjectsTM je základním stavebním kamenem systému Industrial IT. Podle tohoto konceptu se každé technologické zařízení skládá z množiny základních prvků (objekty typu čerpadlo, ventil, motor, reaktor, dopravník atd.). Tyto prvky, jejich kombinace a sjednocení (výrobní celky) tvoří objekty procesu. Každý objekt má vlastnosti (aspekty), které ho charakterizují. V průmyslové automatizaci mohou být aspekty např. dialogové okno aplikačního programu řídicího systému, výstražná hlášení, události, časové průběhy apod. Počet aspektů není nijak omezen: zákazník mezi nimi může mít zprávy o chodu výroby provozu, elektronickou dokumentaci, technické specifikace, simulační programy atd. Proto jsou také běžné různé formáty aspektů, např. AutoCAD, MS Word, Excel, Access atp. Všechny aspekty jsou vždy vázány k danému objektu a není třeba je dohledávat v obsáhlých knihovnách daného systému.

Operate IT

Nástroj Operate IT poskytuje všechny funkce moderního operátorského rozhraní (Human Machine Interface – HMI). Slouží tedy k vizualizaci procesu, ke správě událostí, výstrah a časových průběhů apod. Protože využívá metodu Aspect Objects, navíc tvoří jednotné prostředí pro sdílení všech důležitých informací z celého podniku. Pracuje pod operačním systémem Windows 2000 s ovládáním prostřednictvím programu Microsoft Internet Explorer. Ke „svým„ aspektům se jednotliví uživatelé dostanou prostřednictvím definovaných přístupových práv přes pravé tlačítko myši. Zobrazení je současně možné různě strukturovat podle geografických (např. hala A, hala B), funkčních (plnění, čištění, filtrace, míchání, balení atd.) nebo řídicích struktur (PLC1a, PLC2b, PC1, PC2). To dále usnadňuje práci uživatelů z jednotlivých profesí (např. technolog, údržba, operátor, ekonom).

Operate IT je současně základním rámcem pro další aplikace jako Field IT, Optimize IT, Inform IT, Produce IT, které tak tvoří plnohodnotné aspekty systému. Uživatelé tudíž pracují s vizuálně i funkčně jednotným, integrovaným prostředím.

Field IT

V důsledku sílícího tlaku na komunikaci a možnost diagnostikovat stav provozních přístrojů (snímačů, převodníků a akčních členů) jsou stále častěji používány průmyslové komunikační sběrnice (Profibus, Foundation Fieldbus) ve spojení s inteligentními přístroji. Proto vznikl standard FDT/DTM (Field Device Tool/Device Type Manager), jenž je nezávislý na typu použitého přístroje a je základem inženýrského nástroje pro ladění aplikace a diagnostiku Fieldbus Builder. Interoperabilita a otevřenost směrem vzhůru jsou zajištěny možností použít OPC server (OPCDA, OPCDX atd.) kompatibilní s jinými aplikacemi určenými pro MS Windows.

Nástroje CPM (MES)

Existují tedy již zmíněné nástroje umožňující získávat informace z procesu a jednotné prostředí, ve kterém s nimi uživatel dále pracuje. Je ale také třeba umět je správně distribuovat po celém podniku (správné místo, správná doba, správná forma, správná osoba) a využívat. K tomu jsou určeny nástroje Inform IT Information Manager, Optimize IT a Produce IT.

Inform IT Information Manager
Inform IT Information Manager obsahuje všechny prostředky potřebné pro archivování dat a jejich zpracování do podoby zpráv, sdílení zpracovaných dat s jinými aplikacemi i externími uživateli apod. Jsou v něm vytvořeny standardní vzory používané v různých průmyslových odvětvích, zajištění bezpečnosti dat, plnění regulatorních omezení (pravidla pro elektronické záznamy a podpisy, prověřovací záznamy atd.). Samozřejmé jsou distribuce dat prostřednictvím webu, exporty a importy do jiných databází, verifikace dat atd.

Optimize IT
Pod souhrnným označením Optimize IT je tradičně nabízena řada nástrojů pro optimalizaci chování technologických uzlů (Advanced Process Control – APC), modelování a simulace. Jde o specializovaná řešení používaná v nejrůznějších průmyslových odvětvích.

Nově jsou v sadě Optimize IT zařazeny produkty, jejichž cílem je optimalizovat celý výrobní proces včetně údržby a využívání výrobních prostředků.

Úkolem nástroje Optimize IT Asset Optimizer je zkrátit reakce na provozní havárie a pokud možno jim předcházet. Jeho samostatně využitelné složky jsou:

  • Asset monitor vyhodnocující stav zařízení,

  • Messenger service zajišťující včasné informování pracovníků údržby (prostřednictvím automaticky generovaných SMS, e-mailů, zpráv pro pager),

  • CMMS Connectivity ke spojení s vybranými prostředky pro správu údržby (v této chvíli konkrétně s prostředky od firem IFS, Maximo a SAP).

Nástroj Optimize IT RTPI (Real Time Production Intellegence) je určen k měření on-line efektivity činnosti vybraných provozních jednotek. Obsahuje analytické prostředky umožňující najít úzká místa ve výrobě, příčiny častých výpadků, omezení rychlosti a kvality, nedostatky v práci obsluhy apod. To dovoluje okamžité změny strategie, korekce parametrů a nápravy nedostatků.

Produce IT
Dalšími velmi užitečnými nástroji pro CPM jsou Produce IT Batch a Produce IT ME. Využívají se v prostředí vsádkových výrob a řeší všechny úlohy, které s ním souvisejí (norma S88 pro vsádkové výroby, validace a bezpečnost záznamů, prověřovací záznamy, problematika elektronických záznamů a podpisů atd.).

Obr. 1.

Servisní aktivity

Nabídka společnosti ABB zahrnuje všechny oblasti průmyslu a sahá od elektrotechnického instalačního materiálu, přes celé spektrum průmyslové automatizační techniky pro spojité i diskrétní výrobní procesy až po instalace výrobků vysokého a velmi vysokého napětí (výroba a distribuce elektrické energie). Kromě výrobků disponuje ABB technologickým a aplikačním know-how, sdíleným celou společností a soustředěným v tzv. Centre of Excellence. Pojem CPM proto pro ABB znamená nejen nabízená řešení, ale i systém poskytování služeb a produktů.

Zdrojem spokojenosti zákazníků (v nově budovaných vztazích stále více partnerů) je mj. vzájemná otevřená a srozumitelná výměna informací od první nabídky až po záruční a pozáruční servis. K tomu slouží zavádění stavebnicového systému Industrial IT i jeho propojování se staršími výrobními řadami a dalšími řídicími a podnikovými systémy. Výhodou je zde také rozdělení produktů společnosti ABB v rámci platformy Industrial IT do čtyř úrovní podle jejich informační vybavenosti. Příslušně zatříděné a především dokumentací opatřené výrobky mají označení Industrial IT Enabled. Pokud plní určitá minimální kritéria, je možné takto klasifikovat a označit i výrobky od jiných výrobců.

Pro využití všech výhod obchodního partnerství nabízí společnost ABB navíc zákazníkům komplexní služby vycházející ze znalosti procesů a technologií, jak ukazuje obr. 1. Jmenovitě jsou nabízeny:

  • aplikace uvedených řešení s cílem optimalizovat skladbu výrobních prostředků a zvýšit jejich výkonnost,

  • servis řešení (celků), nejen pouze jednotlivých zařízení,

  • program pro řízení životního cyklu výrobků a systémů ABB, kde cílem je optimální návratnost investic do výrobních prostředků,

  • specializované školicí programy pro technické pracovníky obchodních partnerů ABB,

  • služby na dálku (servisní zásahy bez nutnosti výjezdu),

  • performance-based services, tj. převzetí odpovědnost za provozní efektivitu výrobních celků,

  • outsourcing, tj. vykonávání smluvně dohodnutých činností nutných k zajištění chodu výrobních linek při stanovené efektivitě výroby.

Základem uvedených servisních činností je lokální záruční a pozáruční servis. Ten také umožňuje udržovat a rozvíjet sdílené i vlastní expertní know-how, podporované silným místním inženýrinkem.

Všechny nabízené produkty a činnosti tak společnost ABB považuje za službu (servis) svým obchodním partnerům, kterou hodlá dále rozvíjet přesně v duchu vizí a zásad CPM.

Otevřenost ve všech pohledech

Závěrem ještě několik slov k otázce otevřenosti systémů z produkce společnosti ABB okolnímu světu.

Společnost ABB chápe otevřenost v několika rovinách. Klíčem k ní je důsledné využívání standardů a řešení, která se standardům blíží (normy S95, S88 atd., technika průmyslových sběrnic, OPC, ODBC, OLE DB, prostředí webového prohlížeče, Windows a ostatní zavedené metody a prostředky firmy Microsoft, XML atd.). Tento přístup umožňuje spolupracovat na jedné straně s většinou technických i programových řešení v oblasti provozních přístrojů (snímačů, akčních členů) a řídicích systémů, na druhé straně s prostředky typu ERP a obecně podnikové informatiky.

Otevřenost společnosti ABB spočívá také v tom, že nabízí řešení jednoduchých dílčích úloh s několika vstupy a výstupy a omezenými funkčními schopnostmi i řešení pro složitě strukturované podnikové komplexy. Řešení od ABB přitom pokrývají všechny oblasti průmyslu a zároveň jsou (díky zkušenostem a know-how) úzce specializována pro konkrétního zákazníka.

Literatura:

[1] UNČOVSKÝ, J. – KŘENA, M. – PROCHÁZKA, R.: ABB nabízí CPM v komplexním pojetí. In: Informační systémy průmyslového podniku – Manufacturing Execution Systems. AD&M, 2003.

[2] UNČOVSKÝ, J.: Prostředky CPM v roce 2003. Automa, 2003, roč. 9, č. 10, s. 18–21.

[3] UNČOVSKÝ, J.: Systémy CPM a koncepce IndustrialIT. Automa, 2002, roč. 8, č. 6, s. 16–19.

Jiří Unčovský, Michal Křena,
Radomír Procházka,
ABB s. r. o.

ABB s. r. o.
Sokolovská 84–86
186 00 Praha 8
tel.: 234 322 111
fax: 234 322 313
http://www.abb.com/cz

Inzerce zpět