Aktuální vydání

celé číslo

04

2024

Průmyslové roboty a automatizace výrobních a montážních linek

celé číslo

ABB a AŽD se spolupráce s univerzitami daří

Do diskuse o spolupráci průmyslových firem s výzkumem (s. 20–22) se zapojili zástupci dvou velkých firem, ABB s. r. o. a AŽD Praha. Jejich odpovědi na čtyři položené otázky dávají obraz o tom, jak tyto velké firmy využívají příležitosti, které jim spolupráce s univerzitami nabízí.
 
Jaké jsou vaše zkušenosti se spoluprací s univerzitami nebo výzkumnými ústavy?
 
Alena Veselá (ABB):
ABB spolupracuje s pěti největšími technickými univerzitami v České republice (VŠB Ostrava, VUT v Brně, ČVUT v Praze, TU v Liberci, ZČU v Plzni) a rozvíjí s nimi různé aktivity, jako je například účast našich specialistů na přednáškách či cvičeních, exkurze, vedení diplomových prací, brigády a stáže pro studenty, nabídky pracovních míst pro absolventy, kterých otevíráme každoročně desítky, a v neposlední řadě i úspěšná soutěž pro studenty technických vysokých škol s názvem ABBsolvent. Máme se spoluprací s akademickou půdou velmi dobré zkušenosti a charakterizuje ji vzájemná vstřícnost.
 
Michal Pavel (AŽD):
AŽD Praha dlouhodobě spolupracuje s technickými univerzitami, odbornými středními školami a výzkumnými ústavy v ČR. AŽD jako český dodavatel zabezpečovací techniky pro železniční dopravu disponuje rozsáhlými výzkumnými a vývojovými kapacitami, které pracují nejen na vývoji vlastních systémů a technických zařízení, ale podílejí se také na mnoha evropských projektech. Jako příklad můžeme uvést výstavbu rádiového komunikačního systému pro železnici GSM-R, systém jednotného zabezpečení evropské železniční dopravy ERTMS a také například známý světový satelitní projekt Galileo. Jiným příkladem významného kooperativního evropského projektu, který se úspěšně blíží ke svému závěru, je projekt bezpečného rozhraní strojvedoucí-lokomotiva SAFEDMI.
 
ČVUT v Praze, Univerzita Pardubice, Západočeská univerzita, pražská matematicko-fyzikální fakulta UK či VUT v Brně jsou stálými partnery AŽD jak v projektech studentských, tak i například v oblasti testování a schvalování vyvíjených systémů a technických zařízení. Výzkumný ústav železniční s Fakultou dopravní ČVUT patří k nejbližším odborným partnerům AŽD Praha při přezkušování, testování a také schvalování nových systémů a technologií. Experti AŽD každoročně zadávají na univerzity desítky námětů na ročníkové, diplomové a doktorské práce a pomáhají studentům tyto práce dovést do úspěšného konce. V některých případech se domlouváme se studenty i na poskytování finanční podpory při studiu, odstupňované podle studijních výsledků.
 
Nacházíte na univerzitách či výzkumných pracovištích vhodné partnery pro komunikaci a vzájemnou spolupráci?
 
Alena Veselá (ABB):
Ano. Závisí to na typu akce, které se účastníme nebo kterou pořádáme. Partnerem pro ABB jsou i studentské organizace, jako je IAESTE nebo AISEC. Na straně akademického sboru spolupracujeme se zástupci kateder a děkany fakult.
 
Michal Pavel (AŽD):
Ano, nacházíme zde nejen partnery pro odbornou diskusi, která je potřebná při hledání nových cest a směrů a při vývoji nových systémů. V mnoha případech si ani nedovedeme řešení našich úkolů a záměrů bez těchto partnerů představit. Nacházíme zde i nové zaměstnance, kteří již v době studií spolupracují s naší firmou na některých vývojových úkolech.
 
Co by přispělo k lepší komunikaci univerzit a výzkumných pracovišť s průmyslovými podniky?
Alena Veselá (ABB):
Spolupráce se vyvíjí správným směrem. Univerzity jsou čím dál více otevřeny podnětům z praxe, podporují různým způsobem spolupráci mezi akademickou půdou a průmyslovými podniky. Na většině univerzit je dnes navíc určen jeden z členů vedení univerzity, který je zodpovědný za rozvoj vztahů s průmyslovými podniky. Důležité je, aby spolupráce byla ze strany průmyslových podniků hodně aktivní.
 
Michal Pavel (AŽD):
Prostor pro zefektivnění spolupráce musí nacházet především firmy a soukromé organizace, které mohou svým aktivním přístupem zefektivnit práci školství, jež je limitováno více teoretickou než praktickou výukou. Naopak univerzity mohou přispět spolupráci přiblížením někdy na pohled ne zcela atraktivních, byť důležitých studijních oborů těm, kteří nejsou rozhodnuti nebo se obávají obtížného hledání uplatnění v rámci úzké oborové specializace. Potřebujeme také, aby neustále inovovaly svoje výukové plány, aby dokázaly připravit studenty na řešení opravdu náročných úloh současné techniky. Univerzity nutně potřebují, aby část přednášek připravovali a prezentovali odborníci z praxe. Zejména tím lze zvednout jak atraktivitu oboru pro studenty, tak i účelnost a aktuálnost přednášených témat. Toto je ostatně úkol pro obě strany. AŽD má ve svých řadách několik vysokoškolských lektorů, kteří s VŠ soustavně spolupracují, a naši odborníci se pravidelně účastní státních závěrečných zkoušek.
 
Máte zkušenost s tím, jak probíhá tato komunikace a spolupráce v zahraničí?
 
Alena Veselá (ABB):
Proces v ABB je nastaven tak, že každá země spolupracuje se svými lokálními univerzitami. Nicméně díky masivnímu náboru v České republice rozvíjíme některé aktivity i na zahraničních univerzitách (především ve střední a východní Evropě – Slovensko, Rumunsko, Polsko, Maďarsko). Naše zkušenosti s komunikací na tamních univerzitách jsou obdobné jako v České republice.
 
Michal Pavel (AŽD):
V zahraničí naše společnost spolupracuje například s Bělehradskou univerzitou, technickou univerzitou se sídlem v Minsku či vysokou dopravní školou v bulharské Sofii. Díky evropským projektům, podporovaným z fondů EU jsme našli i nové partnery například na univerzitách v Budapešti, ve Florencii nebo v dánském Aalborgu. Samozřejmě slovenská Žilinská univerzita je naší domovskou a spřátelenou vysokou školou, neboť velké množství našich pracovníků v AŽD jsou její někdejší i čerství absolventi. A řada z nich, převážně těch mladších, pracuje právě v Žilině v našem tamějším moderním výzkumně-vývojovém centru. Na všech těchto místech nacházíme vstřícný přístup vyučujících a vedení škol. Vždy záleží na osobním přístupu konkrétních osob, s nimiž připravujeme výzkumné i jiné projekty.
rozhovor vedla Eva Vaculíková
 
Alena Veselá, personální ředitelka, ABB s. r. o.
Univerzity jsou čím dál více otevřeny podnětům z praxe, podporují různým způsobem spolupráci mezi
akademickou půdou a průmyslovými podniky.“
 
Alena Veselá, personální ředitelka, ABB s. r. o.
Univerzity jsou čím dál více otevřeny podnětům z praxe, podporují různým způsobem spolupráci mezi
akademickou půdou a průmyslovými podniky.“