Aktuální vydání

celé číslo

11

2018

SPS IPC Drives 2018

Elektrické, hydraulické a pneumatické pohony

celé číslo

Přehled novinek

EPLAN Smart Wiring – přehledné a jednoduché zapojování rozváděčů

Propojování komponent řídicí techniky v rozváděči vyžaduje hodně času a zkušeností. Software EPLAN Smart Wiring tento proces značně zjednodušuje a přináší mnoho uživatelských výhod. Obr. 1. EPLAN Smart Wiring EPLAN Smart Wiring (obr. 1) je software, který poskytuje potřebná data v digitálním formátu pro všechna elektrická zapojení v rozváděči. Výhodou je, že přímo v softwaru jsou již zahrnuty znalosti o řídicí technice. Uživatelé zejména ocení úsporu času v případě, kdy je ještě třeba projekt na poslední chvíli upravit. Software totiž snadno zvládne porovnat několik verzí projektu – úkol, který je při manuální přípravě výroby často velmi složitý a vyžaduje velkou pečlivost. Ať jde o popis zapojení zdroje nebo spotřebiče, popis svorek, návrh průřezů, barev a délek vodičů, jejich zakončení, nebo přesný návrh vedení kabelových tras, EPLAN Smart Wiring umožňuje přehlednou vizualizaci a poskytuje všechny potřebné informace a technická data pro montáž řídicí techniky do rozváděčů. Výhodou je vytvoření postupu zapojování podle schémat řídicích obvodů a regulačních smyček: již není třeba zdlouhavý proces, který vyžadoval značné zkušenosti a byl zdrojem častých chyb. Pomocí směrových připojení a seznamu spojů ve formátu EPLAN nebo ve formátu Excel umožní software založený na webovém prohlížeči uživateli zobrazit veškeré propojení přístrojů v rozváděči v digitálním formátu. Až doposud trávili kvalifikovaní specialisté před tím, než mohli začít rozváděče kvalitně zapojovat, hodiny studiem elektrotechnických schémat zapojení. Nyní EPLAN Smart Wiring velmi přehledně zobrazuje instalační situaci a podmínky propojení. Uživatel je při zapojování jednotlivých spojů mezi přístroji v rozváděči softwarem veden krok za krokem.  Rychlejší propojování – se softwarem EPLAN Pro Panel nebo bez něj Rozhraní systému je plně intuitivní. Každý spoj, který má být zapojen, je v prostředí programu EPLAN Smart Wiring jasně zobrazen. Při přenosu dat ze softwaru EPLAN Pro Panel jsou trasy zobrazeny ve 3D modelu rozváděče (obr. 2). Tento model automaticky poskytuje veškeré údaje o tom, které zařízení má být propojeno, prostřednictvím jakého vodiče a také jak správně umístit daný vodič. Je-li spoj správně zapojen, je označen zelenou barvou – dokončeno. Nepoužívá-li se software EPLAN Pro Panel, propojení rozváděče je navrženo podle seznamů spojů ze souboru ve formátu Excel. Obr. 2. V EPLAN Pro Panel jsou kabelové trasy znázorněny ve 3D Montáž krok za krokem EPLAN Smart Wiring popisuje zapojení rozváděče spoj po spoji. Nelze-li spojení rea­lizovat, např. jestliže chybí vodiče nebo je chybný průřez vodičů, je možné spoj zablokovat a vytvořit k němu komentář. Komentář může být poslán e-mailem přímo danému projektantovi z elektrotechnického oddělení, aby mohl být problém vyřešen. Takto je každý krok procesu jasný a logický. Při změnách software automaticky vyvolá změnové řízení a všem zainteresovaným se zobrazí aktuální stav. Software umožňuje uložit jak aktuální stav, tak i průběh zpracovávaného rozváděče. Tím se stává výroba rozváděčů mnohem flexibilnější a jednodušší.  Snadné změny – i na poslední chvíli Význam softwaru EPLAN Smart Wiring se projeví zejména tehdy, když je třeba na poslední chvíli realizovat změny v projektu vytvořeném např. v softwaru EPLAN Pro Panel. Prostřednictvím EPLAN Smart Wiring lze obě varianty projektu navzájem snadno porovnat a software dokumentuje všechny rozdíly mezi nimi – tím ušetří uživateli velké množství času, který by jinak musel vynaložit na jejich ruční porovnávání. Software najde všechny spoje, které už byly zapojeny, ale v rámci změny musí být odstraněny, a všechny spoje, které musí být dodatečně realizovány. Odpadá tedy veškerá práce s vyhledáváním těchto spojů a s promýšlením, jak změny projektu ovlivní celkové zapojení a proces montáže. EPLAN Smart Wiring tak poskytuje užší vazbu mezi jednotlivými procesy, jako jsou návrh, změny projektu a montáž. Tím pomáhá zvýšit kvalitu rozváděče a dokumentace v dlouhodobém výhledu.   (EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)

Bezdrátové řízení ventilových bloků a přenos I/O signálů – nová dimenze řízení

Vývoj ventilových bloků a jejich řízení postupují o další velmi významný krok dopředu. Společnost SMC uvádí na trh unikátní řešení: komunikační jednotky, které jsou určeny pro bezdrátové ovládání ventilů a přenos digitálních, analogových a diagnostických signálů. Tato nová technologie umožní změnit pohled na celou topologii řídicích systémů. Konstruktérům, výrobcům strojů a jejich uživatelům uvolňuje ruce a umožňuje tvorbu samostatných, vysoce flexibilních pracovních jednotek, které nejsou limitovány pravidly pro instalaci komunikačních linek a vedení.  Vývoj nové komunikační jednotky řady EX600-W byl iniciován poptávkou zákazníků společnosti SMC, kteří hledali skutečně funkčně jednoduché, robustní a vysoce flexibilní řešení pro svoje stroje a výrobní linky. Přitom použití jednotky s bezdrátovou komunikací nesmělo být limitováno rušivými vlivy průmyslového prostředí, do kterého bude určena. Výsledkem vývoje jsou naprosto unikátní komunikační jednotky řady EX600-W, které nabízejí všechny poptávané funkce a dokážou spolehlivě pracovat např. i v prostředí svařoven nebo v prostředí s velkým provozem bezdrátové komunikace. Obr. 1. Řídicí bezdrátová jednotka EX600-W (master) s rozhraním Profinet nebo EtherNet/IP bez přídavných modulů Popis a princip komunikace Jednotky řady EX600-W pracují na principu master–slave. Veškerou bezdrátovou komunikaci řídí jednotka EX600-W typu master. Uvedená jednotka se klasickým způsobem (metalicky) připojuje prostřednictvím komunikačních systémů Profinet nebo EtherNet/IP k nadřazenému řídicímu systému PLC. V těchto nadřazených komunikačních sítích se celý bezdrátový systém prezentuje jako jedno zařízení typu slave. Jedna řídicí komunikační jednotka EX600-W typu master (obr. 1) může současně bezdrátově komunikovat s až patnácti aktivními komunikačními jednotkami typu slave a celkem může být k jedné jednotce master nakonfigurováno až 127 jednotek slave pro verzi EtherNet/IP nebo 31 jednotek slave pro verzi Profinet. Na obr. 2 je vidět, že jednotky typu slave nemají žádné konektory pro připojení komunikační sběrnice. Jsou vybaveny pouze konektory pro připojení napájení 24 V DC.Obr. 2. Ventilový blok s periferní bezdrátovou jednotkou EX600-W (slave), ventily řady SY a moduly digitálních a analogových vstupů a výstupů Všechny ostatní parametry jednotek řady EX600-W se shodují s parametry řady klasických jednotek EX600 s metalickou fyzickou vrstvou pro připojení komunikace. To znamená, že ke každé jednotce master i slave lze přímo připojit ventilový blok a dalších devět přídavných modulů s digitálními či analogovými vstupy a výstupy. Je tak možné vytvořit bezdrátovou síť, která je schopná přenášet až 1 280 vstupů a 1 280 výstupů. Navíc v jednom prostoru může komunikovat několik sítí, což nabízí nesčetné možnosti konfigurace výrobních zařízení. Jednotky EX600-W komunikují ve frekvenčním pásmu 2,4 GHz (ISM). V tomto frekvenčním pásmu nehrozí rušení vlivem výrobního procesu, ať už jde o svařování, měniče frekvence, či jiné průmyslové zdroje rušení. Navíc pro prostředí s velkým síťovým provozem jsou všechny jednotky vybaveny funkcí střídání komunikačního kanálu v 5ms cyklu. Vlastní komunikace je zajištěna šifrováním, které zabraňuje nežádoucímu přístupu do komunikace a následnému narušení výrobního procesu.  Flexibilita, jednoduchost, spolehlivost Jedním z příkladů, kde nový typ komunikace přináší nemalé úspory nejen během instalace, ale i během provozu, je manipulace či přemísťování výrobků. Například výrobní linka s robotickou buňkou vybavenou robotem, který si během výrobního procesu mění svoje efektory. Již není třeba řešit vedení komunikačního kabelu k efektorům. Již není třeba řešit ztrátu komunikace způsobenou opotřebovanými kontakty v konektorech na dokovacích stanicích. Stejně tak se stanou minulostí starosti s cyklickým namáháním komunikačních kabelů a následnými výpadky komunikace. Navíc není třeba se obávat prodloužení výrobního cyklu stroje během výměny nástroje. Komunikační jednotky EX600-W byly zkonstruovány tak, aby komunikace byla vzájemně navázána do maximálně 250 ms od přivedení napájení, což je dokonce dvakrát rychleji v porovnání s některými klasickými jednotkami. Dopravníkové linky jsou dalším příkladem, kde se mohou jednotky EX600-W úspěšně používat (obr. 3). Je-li třeba na jednotlivých paletách sledovat určité provozní údaje, např. o tom, zda je výrobek dobře upnutý nebo paleta plně obsazená, může být paleta osazena bezdrátovou komunikační jednotkou EX600-W společně s modulem digitálních vstupů pro připojení senzorů. Bude-li paleta vybavena baterií k napájení komunikační jednotky a senzorů, vytvoří tak maximálně flexibilní systém pro výrobní procesy přesně ve smyslu Národní iniciativy Průmysl 4.0.Obr. 3. Příklad konfigurace bezdrátové sítě s jednou řídicí (M) a několika periferními (S) bezdrátovými jednotkami řady EX600-W Řada EX600-W nabízí také moderní metody konfigurace a diagnostiky pomocí komunikace NFC (Near-Field Comminication) či webového serveru. Počítač s připojenou čtečkou NFC nebo v budoucnu jakékoliv mobilní zařízení s modulem NFC jsou schopné (po nainstalování příslušného programu či aplikace) konfigurovat a diagnostikovat zařízení. Některá data je dokonce možné získat i v případě, že jednotky nejsou připojeny k napájení (např. přidělená IP adresa, počet připojených I/O apod.). Během vývoje byly komunikační jednotky důkladně testovány v různých provozních podmínkách, což dokládá i úspěšný osmnáct měsíců dlouhý testovací provoz v automobilové svařovně, který byl završen tím, že se jednotky staly standardem pro nové linky u tohoto výrobce. Více informací k této nové technice sdělí specialisté společnosti SMC. Kontaktní informace a další informace k jednotkám EX600-W zájemci najdou na stránkách www.smc.cz.  (SMC Industrial Automation CZ s. r. o.)

Zavlažovat efektivně

Vzhledem k suchu je nyní aktuální budovat závlahové systémy, případně nová vodní díla. Rozsáhlá zavlažovací síť (potrubní sítě, čerpací stanice a přiváděcí kanály), vybudovaná v Česku v 70.letech minulého století, zůstala zcela nevyužita a zchátrala do nepoužitelného stavu. Některá zařízení však fungují a pomáhají zemědělcům zavlažovat půdu v těchto suchých letech. Je ovšem potřeba je modernizovat a připravit a nevyrovnaný ráz počasí, který klimatologové předpovídají. Příklad z praxe Příkladem je řešení společnosti ABB pro čerpací zavlažovací stanici společnosti Vinofrukt v Pasohlávkách nedaleko Brna. Stanice je navržena pro zavlažování plochy 1 200 ha. Jedná se především o půdu pro pěstování zeleniny, sady, vinice a také pastviny. Výkon čerpací stanice je max. 1,3 MW a čerpaný objem vody může dosáhnout až 1 200 l/s. Řešení dodané ABB a realizované firmou Hydro-X zahrnovalo čtyři reluktanční motory o výkonu 75 kW a frekvenční měniče ACQ580. Očekáváná úspora je až 250 tis. Kč ročně. Pořizovací cena rekonstrukce byla 1,8 mil Kč. Ředitel Vinofrukt a majitel a provozovatel čerpací stanice Pavel Herko je spokojen: „Zvýšená automatizace nám přinesla snížení hlučnosti, odpadního tepla, zvýšení efektivity, snížení mzdových nákladů, spotřeby elektřiny, a hlavně snížení pracnosti.“Obr. 1. Synchronní reluktanční motor ABB s měničem frekvence Pro efektivní zavlažovací zařízení, jakým je stanice v Pasohlávkách, jsou důležité moderní efektivní synchronní reluktanční elektromotory, snižující celkové ztráty až o 40 %. Jejich provoz je řízen měničem frekvence, který reguluje nejen otáčky, ale i odběr proudu. Čerpadla a další mechanické součásti musí být připraveny na větší objemy přečerpané vody a nepřetržitý provoz, ale zároveň vzájemně zastupitelné a také variabilní, pokud jde o celkový objem čerpání. Elektroinstalace a zařízení je nutno dimenzovat tak, aby byly schopny spolehlivě a dlouhodobě obsloužit mechanickou část a samozřejmě co nejvíce šetřit energii. (ev)

Nová řídicí jednotka UniPi Axon pro MaR, IIoT a automatizaci

Nové řídicí jednotky Axon zachovávají přednosti předchozích řídicích jednotek UniPi, jako jsou kompaktní tvar, malé rozměry, široký soubor funkcí a softwarová otevřenost, navíc však mají nový procesor, interní paměť eMMC a rozšířenou nabídku komunikačních rozhraní. Jsou k dispozici ve třech velikostech (čtyři, osm a dvanáct modulů na liště DIN) s maximálním počtem až 70 I/O na jednotku. Jsou vybaveny průmyslovým počítačem se čtyřjádrovým procesorem o taktu 1,2 GHz, 1 GB RAM a interní pamětí eMMC o velikosti 8 GB. Komunikační rozhraní jsou zastoupena linkami RS-485 a RS-232, sběrnicí 1-Wire, gigabitovým Ethernetem a dvojicí portů USB 2.0. Komponenty jsou umístěny v hliníkovém šasi s krytím IP20, běžnou výbavou je také držák na lištu DIN. Hlavní podporovanou softwarovou platformou je řídicí systém Mervis, vybavený přehledným vývojářským prostředím, SCADA a editorem uživatelského rozhraní. Mervis je standardně předinstalován na všech jednotkách Axon a součástí balení jednotek je i licence pro přístup ke cloudové databázi a proxy serveru. Díky softwarové otevřenosti jednotek Axon lze ale použít i jiné softwarové prostředí. Pro svou flexibilitu a spolehlivost používají řídicí jednotky UniPi zákazníci z více než padesáti zemí světa v širokém spektru oborů. Více se lze o řídicí jednotce UniPi Axon dozvědět zde. UniPi.technology, tel.: +420 533 433 392, e-mail: info@unipi.technology, www.unipi.technology

Přednáška společnosti ifm electronic ve Fóru Automa na MSV v Brně

Systémový inženýr Adam Sorokač přednášel ve Fóru Automa na MSV v Brně na téma Průmysl 4.0 a ifm electronic – komplexně a jednoduše. Připravili jsme videozáznam této přednášky, protože ne každý měl příležitost vyslechnout tuto přednášku na živo na veletrhu. Prezentace přehledně vysvětluje, co je Industry 4.0 v obecné rovině, ale také se zaměřuje na praktické aspekty. Vzkazem je, že Industry 4.0 není "zaklínadlem", které všichni používají, a ani to není Yeti, kterého nikdo neviděl. Je to absolutně reálná věc, kterou lze postupně aplikovat v každé výrobě. Podívejte se na video zde .

Kabely LAPP na sopce Hekla

Od poslední erupce v roce 2000 se zdá, že má sopka Hekla přestávku. Je to dobrá zpráva pro turisty, kteří houfně vystupovali až k okraji kráteru ve výšce 1 491 metrů nad mořem. Ale geofyziky to znervózňuje. „Hekla může vybuchnout každou minutu,” upozorňuje Martin Möllhoff, německý geofyzik, který vede technické oddělení v Institutu pro pokročilé studie v irském Dublinu. Zde se pomocí seismometrů sledují četné sopky po celém světě včetně Hekly. Jestliže tyto sondy detekují menší chvění země, je vydána červená výstraha. To proto, že poslední erupce byly detekovány v seismických měřicích křivkách jen asi 30 až 80 minut předem. Proto si všichni návštěvníci Hekly musí do svých chytrých telefonů stáhnout aplikaci, která přijímá výstražná SMS sdělení.Obr. 1. Instalace sesmograf; na sopce Hekla Möllhoffův tým právě instaluje na vrcholu Hekly šest seismometrů. Každý z těchto kovových válců obsahuje hmotu z teplotně stabilní kovové slitiny. Ta se pomocí elektrické smyčky zpětné vazby udržuje v podstatě bez pohybu. Chvění v zemi způsobuje rozechvění pouzdra, zatímco hmota tento pohyb nenásleduje z důvodu své setrvačnosti. Poloha hmoty vůči pouzdru se měří a smyčka zpětné vazby vykonává, podle modelu, magnetickou nebo elektrostatickou protisílu. Napětí, potřebné k vytvoření této síly, je měřená hodnota, která se digitálně zaznamenává. To umožňuje detekovat pohyby i jen několika nanometrů. Protože Hekla poskytuje tak krátkou dobu výstrahy, není možné ukládat hodnoty v seismometru, ale je nutné přenášet je okamžitě. K tomu se obvykle používají mobilní 3G modemy, ale zde to není možné, protože modem potřebuje k napájení až pět wattů. Na Islandu však vychází slunce vychází v zimě jen na pár hodin, takže solární články poskytnou dostatek energie. Proto se Möllhoffův tým rozhodl použít k přenosu dat kabel značky LAPP. Tento kabel přenáší data a také energii potřebnou k chodu seismometrů, která je vytvářena třemi samostatnými malými větrnými turbínami. Každá větrná turbína je doplněna solárním článkem ke kompenzaci období slabého větru v létě. Cílem bylo však udržet celkovou spotřebu energie co nejnižší. Další podrobnosti jsou na https://lappczech.lappgroup.com/aktuality/kabely-ke-krateru.html.

Přístup pro uživatele systémů AutoCAD a ERP

Firma EPLAN rozšiřuje okruh uživatelů aplikace EPLAN Data Portal a tím posiluje svoji pozici globálního poskytovatele digitálních dat k přístrojům a součástkám od předních výrobců. Uživatelům systémů EPLAN poskytuje data k přibližně 700 000 produktů a 1,2 milionu jejich konfiguračních variant od více než 240 výrobců. Navíc již více než dva roky umožňuje přistupovat všem uživatelům k datům ve formátu DXF. Data se tak stala přístupná pro významnou skupinu uživatelů systému AutoCAD. Výrobci přístrojů a zařízení zahrnutých do aplikace EPLAN Data Portal tak rozšířili dosah své nabídky.  Data pro systémy řízení výroby a zásobování Spolehlivá komerční data jsou od nové verze uvedené před rokem v květnu dostupná také pro všechny uživatele ERP, PDM a PLM – pro individuální stažení jednotlivých souborů nebo jako kompletní balíčky dat. Všichni zájemci se mohou registrovat online a přístup k datům získají zcela zdarma, nezávisle na tom, zda používají systémy od firmy EPLAN. V oblasti plánování výroby (ERP – Enterprise Resource Planning) a správy produktových dat (PDM – Product Data Management, PLM – Product Lifecycle Management) jsou plně zpřístupněna všechna komerční data, včetně objednacích čísel, typových čísel a popisných informací. Tato data byla dříve přístupná jen uživatelům systému EPLAN. Obr. 1. Firma Eplan, dodavatel řešení, již rok nabízí pro všechny uživatele rozšíření výstupních formátů aplikace EPLAN Data Portal Aplikace EPLAN Data Portal tedy funguje jako jednotný zdroj dat od různých výrobců, takže složité a zdlouhavé vyhledávání ověřených dat již není nutné.  Zdarma také data pro AutoCAD V aplikaci EPLAN Data Portal jsou tedy schémata dostupná též ve formátu DXF pro AutoCAD, a konstruktéři je tak v prostředí AutoCAD již nemusí znovu kreslit. Nyní po vyplnění registračního formuláře ke grafickým datům pro PLC, měniče frekvence, bezpečnostní spínače a mnohé další přístroje získají zcela volný přístup. To při konstruování a tvorbě dokumentace ušetří mnoho času. Přístroje a zařízení jsou graficky začleněny do výkresů sestav a v následujícím kroku jsou konstruktéry doplněny odpovídajícími elektrotechnickými informacemi.  Uživatelské hodnocení jako ukazatel kvality Obr. 2. Uživatelé mohou sami hodnotit kvalitu dodávaných dat Dalším krokem ke zvyšování kvality dat je zcela nová funkce uživatelského hodnocení. Podobně jako na jiných portálech, např. v portálu Amazon, umožňuje uživatelům ohodnotit nabízený obsah udělením hvězdiček (obr. 2). Cílem je však ohodnotit a klasifikovat obsah a kvalitu vložených digitálních dat přístrojů, např. jejich úplnost, správnost a aktuálnost, nikoliv přístroje samotné. V dané komunitě tak mohou uživatelé při své každodenní práci poskytovat cennou zpětnou vazbu, která usnadňuje ostatním uživatelům orientaci v nabídce a zároveň pomáhá výrobcům zdokonalovat obsah jejich přístrojových dat. Uživatelé tudíž mohou sami ovlivňovat kvalitu přístrojových dat.  Výhled do budoucnosti Zkušenosti uživatelů, stejně jako snadné použití a jednoduchost – v kombinaci se správným obsahem – jsou rozhodující pro budoucí cloudové aplikace. Od dubna je dostupná vývojářská verze Lab Version nového rozhraní EPLAN Data Portal, která umožňuje uživatelům navrhované rozhraní přímo testovat. Ať chtějí testovat nové funkce pro vyhledávání, nebo se chtějí seznámit s novým přehledovým zobrazením, v Lab Version mají vše k dispozici. Lab Version bude průběžně rozšiřovány o nově uváděné verze, které budou ihned připraveny k testování. EPLAN tak dává uživatelům možnost nahlédnout do zákulisí svého vývoje. Přesvědčte se sami na www.eplandataportal.com (EPLAN ENGINEERING CZ, s. r. o.)

Bezpečné a citlivé kolaborativní roboty e-Series od Universal Robots

Návštěvníci MSV 2018 se mohli naživo seznámit s inovovanou řadu kolaborativních robotů e-Series společnosti Universal Robots (UR). Na živých ukázkách bylo možné pozorovat, jak pomocí těchto robotů s různými koncovými nástroji a doplňky snadno a bezpečně automatizovat četné operace ve výrobních a logistických provozech. Kolaborativní roboty UR3e, UR5e a UR10e najdou využití tam, kde má robot přímo spolupracovat s člověkem a kde se hodí svou nosností 3, 5 až 10 kg a dosahem, 500, 850 a 1 300 mm. Při své práci jsou nyní přesnější a citlivější, protože mají nově zabudovaný senzor síly a momentu F/T . Společnost Universal Robots úzce spolupracuje s distributory Exactec, Dreamland PLC a Amtech. Tyto společnosti vystavovaly v blízkosti stánku Universal Robots, takže zákazníci se mohli se svými  dotazy a požadavky na začlenění robotů do svých provozů obracet i na jejich odborníky. (ev)

Fórum Automa na MSV v Brně

Fórum Automa ve stánku C1 na MSV v Brně se stalo první den prostorem pro setkání odborníků na automatizaci a průmyslovou informatiku. Ve středu, 3. října, byly na programu přednášky o robotice a strojovém vidění, ve čtvrtek 4. října následoval blok s tématem automatizace a digitalizace v průmyslových provozech. Program v úterý, 2. října 10:00 Digitální továrna Compas 10:45 Kouknu a vidím aneb chytré řízení výroby 11:30 Průmysl 4.0 a ifm elektronic – kompletně a jednoduše 12:15 Průmysl 2020 13:00 Dálková komunikace s regulovanými pohony (pdf) 13:45 WAGO digitalizace (pdf) 14:30 O čem se hovoří v automatizaci procesní výroby   Program ve středu, 3. října 10:00 Prezentace produktů firmy Kawasaki 10:45 Ready2_use produkty, novinky v portfoliu KUKA 11:30 Využití programu MATLAB v robotice: počítačové vidění a Deep Learning (pdf) 13:00 Použití digitálního dvojčete robotické linky při jejím virtuálním zprovoznění 13:45 Jak na vizuální kontrolu s umělou inteligencí 14:30 Model-based design s využitím nástrojov MATLAB, Simulink a dSPACE (pdf)   Program ve čtvrtek, 4. října 10:00 Národní Centrum Průmyslu 4.0 a projekt RICAIP 10:45 FANUC: Skutečně automatická továrna 11:30 Bezdrátový přenos I/O signálů a řízení ventilových bloků v průmyslovém prostředí 13:00 Automatizace rozhodování 13:45 Výrobní buňka 4.0 – výrobní pracoviště blízké budoucnosti 14:30 Automatizace a monitoring výroby, sběr dat a on-line vizualizace (pdf)

Energetický řetěz Multiflex pro roboty

Nový energetický řetěz Multiflex je navržen pro instalaci v robotech nebo obráběcích centrech nové generace, kde dochází k pohybům v mnoha směrech. Tento řetěz doplňuje sortiment produktů energetických řetězů Silvyn Chain pro spolehlivé vedení a ochranu kabelů při dynamických pohybech.  Charakteristiky energetického řetězce Multiflex: ●            Každý článek rotuje o ±10°. ●            Ochrání kabely při pohybech všemi směry. ●            Vydrží teploty od –30 až 125 °C. ●            Je zcela uzavřený, ale snadno otevíratelný.Ke zkrácení nebo prodloužení je potřeba pouze šroubovák.  Jak snadno se s řetězem pracuje, ukazuje toto video. Energetický řetěz Multiflex dovolí strojům pohyb ve všech směrech. Další technické informace jsou uvedeny zde. LAPP KABEL s. r. o., tel.: +420 573 501 086, e-mail: info@lappgroup.com, http://www.lappgroup.cz