Aktuální vydání

celé číslo

03

2019

Veletrh Amper 2019 v Brně

celé číslo

Přehled aktualit

Konference: Ekosystém umělé inteligence v ČR

CIIRC ČVUT spolu se Svazem průmyslu a společností Microsoft zve na konferenci u příležitosti zahájení činnosti celonárodní iniciativy pro umělou inteligenci AICzechia. Konference s názvem Ekosystém umělé inteligence v ČR se uskuteční 11. dubna 2019 od 9:00 hodin v budově CIIRC ČVUT v Praze. Vystoupí na ní zástupci z oblasti akademické sféry, informatiky, asociací, start-upů či malých a středních firem, které se v oblasti AI pohybují. Konference je primárně určena pro vědecko-výzkumné pracovníky v oblasti AI z vysokých škol a z akademických ústavů v ČR a SR. Registrace: http://bit.ly/2usOlzt (ed)

Acronis k World Backup Day: uživatele ohrožují nové způsoby šíření ransomwaru

Firma Acronis uvedla u příležitosti Světového dne zálohování (World Backup Day, 31. března), že největší hrozbou pro osobní i firemní data je stále ransomware. Objevují se nové způsoby průniku ransomwaru do osobních počítačů, jako např. v poslední době nákaza zjištěná na SD kartě mobilního telefonu. I české a slovenské firmy podle průzkumu, který firma Acronis provedla letos v lednu mezi svými lokálními partnery, mají v oblasti ochrany dat největší obavy právě z ransomwaru.  Podceňované zálohování osobních dat Pravidelné zálohování je základní ochranou před ztrátou dat – jak firemních, tak osobních. I když se situace za posledních deset let významně zlepšila, podle analytické společnosti Backblaze 24 % osobních uživatelů stále nezálohuje svá data vůbec a jen 15 % osobních uživatelů zálohuje alespoň jednou týdně. Ostatní se vystavují riziku možné ztráty osobních dat v důsledku napadení svých počítačů malwarem, který je při napadání osobních počítačů čím dál vynalézavější. „Využívám program Acronis ke každodennímu zálohování svých osobních fotografií a důležitých souborů a e-mailů. Při prohlížení fotografií z SD karty mobilního telefonu na svém PC zahlásila služba Acronis Active Protection zachycení ransomwaru, a díky tomu se podařilo zablokovat procesy šifrování v samotném zárodku,“ popisuje svou letošní zkušenost s ransomwarem Štefan Jurovčík, uživatel softwaru Acronis True Image 2019 pro osobní zálohování.  Hrozby pro firemní počítače a informační systémy Také v podnikovém segmentu se hrozby ransomwaru stále vyvíjejí – podle výhledu firmy Acronis do roku 2019 se letos kybernetické útoky zaměří mj. na využití technik umělé inteligence, zvláště strojového učení. Bude docházet k útokům na zařízení IoT a útokům využívajícím mobilních sítí, včetně přicházejícího standardu 5G. Klíčová zjištění lokálního průzkumu, který se týkal firemního zálohování mezi českými a slovenskými firmami: největší obavy v oblasti ochrany dat mají české a slovenské podniky z jejich zašifrování ransomwarem (86 %) a z úniku citlivých firemních informací (68 %),nejvíce firmy zálohují do síťových úložných zařízení (89 %), na externí disky (32 %) a do cloudu (27 %),nejvíce zálohuji virtuální stroje (88 %), fyzické servery (55 %) a PC stanice a notebooky (46 %), přičemž mobilní zařízení (chytré telefony, tablety) zálohuje pouze 4 % firem,jako nedostatečně zajištěné považuje zálohování u svých zákazníků 22 % lokálních partnerů Acronis. World Backup Day, tedy Světový den zálohování, je dnem, kdy by si měli jednotlivci i podniky uvědomit rostoucí roli dat v životě a práci. Tato nezávislá iniciativa má za úkol zvýšit povědomí o zálohování a obnově dat, informovat o následcích jejich ztráty a nabídnout návod, jak bezpečně chránit svá data nejen na svých počítačích, ale dnes také na nejrůznějších mobilních zařízeních. Více informací na http://www.worldbackupday.com/cz/.  (ed)

Evropské fórum strojového vidění EMVA v Lyonu: setkání výzkumu a praxe

Evropské fórum strojového vidění EMVA (EMVA European Machine Vision Forum) je každoroční akce, jejímž cílem je posílit propojení mezi akademickým výzkumem a průmyslovou praxí, diskutovat s inženýry z průmyslových firem o nejnovějších výsledcích teoretického výzkumu, hledat nejslibnější oblasti využití pokroků strojového vidění a podnítit spolupráci mezi průmyslovými a akademickými institucemi. Letos se uskuteční ve dnech 5. a 6. září ve francouzském Lyonu. Výjimečné na této akci je, že zatímco jiné konference jsou zaměřeny buď na akademický výzkum, nebo na aplikovaný vývoj, zde se na evropské úrovni setkávají odborníci z obou oblastí. Kromě konferenčních prezentací – plenárních přednášek a workshopů – je součástí akce také stolní výstava, kde mohou výzkumné instituce i firmy působící v oboru prezentovat nejnovější hardware i software. Program a registrace: https://emvf-2019.emva.b2match.io/(Bk)

Proběhlo první plenární zasedání iniciativy AICzechia

Dne 21. března 2019 proběhlo v Praze první řádné plenární zasedání AICZECHIA – národní iniciativy pro umělou inteligenci, která byla ustavena dne 16. 1. 2019. AICzechia je otevřená platforma reprezentovaná 39 představiteli českých akademických pracovišť a týmů. Jejím cílem je stát se platformou pro spolupráci českých pracovišť a týmů působících v oblasti umělé inteligence bez ohledu na hranice vědních disciplín a rozvojem umělé inteligence podporovat Národní inovační strategii ČR. „Výzkum, vývoj a humanitně orientovaná aplikace umělé inteligence je zcela určující pro bezpečnost a ekonomický rozvoj České republiky a Evropy. AICzechia je v tomto ohledu důležitým katalyzátorem,“ říká úřadující vedoucí iniciativy prof. Vladimír Mařík z Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT v Praze. AICzechia je též partnerem MPO ČR při přípravě Akčního plánu ČR pro umělou inteligenci. Podle dat zpracovaných AICzechia je v Česku zapojeno v akademickém výzkumu umělé inteligence téměř 900 odborníků a provozní výdaje dosáhly v této oblasti jen v roce 2018 přes 900 miliónů korun. „Potenciál České republiky pro rozvoj umělé inteligence je nesmírný. V rámci AICzechia se díky otevřené spolupráci nejlepších českých týmů a pracovišť napříč rozmanitými disciplínami umělé inteligence stáváme důležitým hráčem v EU,“ dodává prof. Václav Snášel, rektor VŠB Ostrava a člen řídicího výboru AICzechia. Cíle AICzechia jsou v souladu s cíli evropských sítí pro umělou inteligenci – Claire a Ellis. Pro podporu AICzechia a dalších pracovišť umělé inteligence ve střední a východní Evropě vznikla na CIIRC ČVUT kancelář Claire. Po ústředí v Haagu (Nizozemí), kancelářích Oslu (Norsko), Římě (Itálie) a Saarbrückenu (Německo) je pražská kancelář pátým styčným místem této evropské sítě. Přímé napojení na evropskou síť výzkumu v oblasti umělé inteligence je pro Česko příležitostí, jak se stát jedním z pilířů plánovaného evropského centra excelentnosti pro umělou inteligenci. (ed)

Nejistoty měření ve strojírenství – způsoby výpočtu nejistoty

Dne 1. dubna 2019 se v Praze uskuteční kurz pořádaný Českou metrologickou společností na téma výpočtů nejistoty měření, ať už v souvislosti s kalibrací měřidel, nebo vlastním měřením v průmyslu a ve službách. Výpočet nejistot je stále ve středu zájmu a pozornosti odborníků různých oborů, kteří měří fyzikální veličiny nebo kalibrují měřidla. Předkládaný kurz nabízí možnost získání informací, zkušeností i praktické dovednosti při výpočtu nejistot měření délky a úhlu ve strojírenství. Nabídka je určena všem, kteří mají zájem v této činnosti získat nové informace. Stanovení způsobilosti měřidel a procesů měření, resp. kontrolních procesů patří v průmyslových organizacích k významným metrologickým operacím, které mají určit, zda dané měřidlo nebo proces je vhodný pro konkrétní kontrolní operaci, tj. lze-li spolehlivě určit, zda kontrolovaná výrobní tolerance je nebo není překročena. Vzhledem k tomu, že zkouška způsobilosti měřidla a způsobilosti procesu měření se na rozdíl od kalibrace provádí přímo na místě, kde se měřidlo používá, podílejí se na ní nejen metrologové, ale také techničtí kontroloři, resp. další pracovníci, kteří příslušnou kontrolní operaci provádějí. V rámci kurzu budou současně poskytnuty informace o nových a revidovaných kalibračních postupech, které byly zpracovány a zveřejněny na webových stránkách ČMS v rámci Programu rozvoje metrologie ÚNMZ v roce 2017 a rozšířily tak soubor více než 150 titulů vzorových kalibračních postupů zpracovaných v ČMS. Posluchači obdrží při prezentaci texty jednotlivých referátů a seznam dosud vydaných vzorových kalibračních postupů ČMS. Na závěr kurzu bude předáno posluchačům potvrzení o absolvování kurzu, kterým budou moci doložit získané poznatky z hlediska požadavků normy ČSN EN ISO 9001. Přihlášky prosím zašlete do 22. 3. na sekretariát společnosti, cms-zk@csvts.cz, kde získáte podrobný program a informace k platbě vložného. (ed)

Kurz o měření momentu síly

Dne 27. března 2019 se v Praze uskuteční kurz pořádaný Českou metrologickou společností, který je určený všem, již se zabývají problematikou správného měření momentu síly v průmyslové praxi, kalibrací měřidel momentu síly nebo při souvisejícími činnostmi. Obsahem kurzu bude seznámení posluchačů s ucelenou problematikou měření momentu síly v oblasti státních etalonů, metrologické legislativy, správné terminologie a požadavků norem. Dále budou účastníci kurzu seznámení se základními postupy a pravidly měření momentu síly a nejistoty měření. Posluchači budou také seznámení se základními typy snímačů a jejich kategorizací. Nedílnou součástí kurzu budou také poznatky z praxe měření momentu síly, měření momentu síly v reálných podmínkách, nejrozšířenější používané typy snímačů a jejich metrologické vlastnosti, výběr příslušného snímače v návaznosti na účel použití, vyhodnocení výsledků měření a kalibrace a hlavní příspěvky mající vliv na přesnost měření momentu síly a nejistotu měření jak při kalibraci, tak při měření v provozních podmínkách. Součástí kurzu bude i dostatečný prostor pro diskuzi a možnost konzultovat s přednášejícími konkrétní problematiku vztahující se k měření momentu síly. Posluchači obdrží při prezentaci texty referátů. Na závěr kurzu obdrží posluchači rovněž potvrzení o účasti, které může sloužit jako doklad o zvýšení kvalifikace (viz např. ČSN EN ISO 9001). Přihlášky je třeba poslat do 20. března na sekretariát společnosti, cms-zk@csvts.cz. (ed)

EcoReach prodlužuje dojezd vysokozdvižných vozíků

EcoReach je integrovaný systém hydraulických prvků a trakčního pohonu od firmy Parker určený pro vysokozdvižné vozíky. Systém prodlužuje životnost baterií, zvyšuje nosnost a provozní rychlost a výrazně snižuje spotřebu energie. Systém zahrnuje množství moderních technických prvků optimalizovaných tak, aby vyhovovaly potřebám výrobců a uživatelů vysokozdvižných vozíků. Střídavý motor s permanentními magnety (PMAC) zvyšuje nosnost a snižuje spotřebu energie. Reverzibilní čerpadlo mění výkon na hřídeli motoru na hydraulický výkon a v případě potřeby opačně roztáčí elektromotor jako generátor. Optimalizovaná sada ventilů je speciálně vyvinutá pro vysokozdvižné vozíky. Součástí systému EcoReach je integrovaná hydraulická jednotka skládající se z motoru, hydraulického čerpadla a ventilů v jednotném krytu. Unifikace snižuje počet komponent, zvyšuje spolehlivost a omezuje prostor pro zástavbu. Elektrické vysokozdvižné vozíky jsou poháněny elektro-hydraulickou soustavou, jež představuje špičku v nabídce firmy Parker. Trakční pohon se skládá z měniče, který konvertuje stejnosměrný proud z baterie na proud střídavý, elektromotoru s možností regulace otáček a momentu, hydraulického čerpadla, jehož regulovanými veličinami jsou průtok a tlak, a hydraulického systému, který ovládá bloky ventilů a zaručuje v každé hydraulické větvi správný tlak a průtok. Se systémem se budete moci seznámit na veletrhu Hannover Messe ve stánku společnosti Parker Hannifin (hala 23, stánek C33 nebo hala 26, stánek B78). Více na www.parker.com. (Bk)

Společnost Dell Technologies vyzývá vlády, aby 45 miliard eur vložily do udržitelné budoucnosti

Společnost Dell Technologies vyzývá evropské vlády a celé odvětví informační techniky k podpoře pokroku směrem k udržitelné budoucnosti, které lze dosáhnout společným důrazem na snižování vlivu na životní prostředí při nákupu IT služeb. Kupní síla veřejných rozpočtů v Evropské unii se odhaduje zhruba na 1,8 bilionu eur ročně, v ní zahrnuté investice do informační techniky přitom mají do roku 2021 vzrůst na 45 miliard eur. Shodnou-li se evropské vlády na tom, že pro ně při nákupu informační techniky bude prioritou trvalá udržitelnost, sníží to dopady na životní prostředí i celkové náklady na vlastnictví nakupovaných produktů a služeb. Směrnice EU o zadávání veřejných zakázek z roku 2014 posiluje možnosti zadavatelů vypisovat tendry na základě jiných kritérií než výhradně ceny, jako např. na základě šetrnost k životnímu prostředí. Tato směrnice je už přibližně dva roky přenesena do legislativy většiny členských států EU, průzkum Evropské komise nicméně zjistil, že 55 % veřejných zakázek v Evropské unii se stále zadává na základě nejnižší ceny jako jediného kritéria. Průzkum nedávno zpracovaný konzultační společností Oxford Analytica na podnět společnosti Dell Technologies poukazuje na to, že mezi veřejnou správou a odvětvím informační techniky neprobíhá dialog a chybí zásady uplatňování relevantních kritérií trvalé udržitelnosti s ohledem na společnost i životní prostředí. Vznikají tak bariéry bránící zadávání udržitelných veřejných zakázek. Podle přesvědčení společnosti Dell Technologies je jednoznačně nutné, aby se tvůrci politik spojili s odvětvím IT při společném překonávání těchto bariér. Dell Technologies proto vyzývá: Evropskou komisi k podpoře vývoje a šíření zásad specifických pro sektor IT, které začlení do zadávání veřejných zakázek trvalou udržitelnost s ohledem na společnost i životní prostředí. Na jejich formulaci by se měly podílet relevantní zainteresované strany z oboru, z řad expertů i z jednotlivých členských států. Zásady by měly být v souladu se stávajícími mezinárodními rámci a doporučenými postupy v odvětví. Dále je žádoucí podpořit budování kapacit, sdílení osvědčených postupů a hodnocení pokroku v jednotlivých členských státech.Vlády členských států k přijetí trvalé udržitelnosti jako výchozího principu politiky zadávání veřejných zakázek a k pěstování spolupráce s odvětvím IT a podpoře implementace těchto zásad v praxi díky budování kapacit a podpůrným nástrojům pro zadavatele.Odvětví IT ke spolupráci s Evropskou komisí a stranami zainteresovanými na zadávání veřejných zakázek na sdílení osvědčených postupů a inovací s cílem posílit trvalou udržitelnost životního cyklu v IT a zároveň na spolupráci s organizací Responsible Business Alliance (RBA) při definování a dalším rozvíjení společných požadavků na trvalou udržitelnost v dodavatelském řetězci. V rámci této iniciativy se společnost Dell Technologies zavazuje v roce 2019 aktivně přispívat k probíhající práci RBA na přípravě společných oborových zásad pro zodpovědné zadávání veřejných zakázek v IT. [Tisková zpráva Dell Technologies, březen 2019.] (ed)

Devatenáctý mezinárodní kongres o recyklaci automobilů IARC 2019

Chcete-li vyřadit automobil z evidence, potřebujete mít potvrzení o jeho ekologické likvidaci. Můžete se obrátit na specializované autovrakoviště nebo na prodejce automobilů, kteří často likvidaci vozidel po ukončení jejich životnosti také zajišťují. Zatímco dříve se automobily likvidovaly zejména šrédrováním, tedy rozdrcením a následně tříděním takto vzniklého odpadu, dnes se mnohem častěji využívá demontáž vozidel. Povinně je třeba recyklovat minimálně 85 % hmotnosti vozu. Mezinárodní kongres IARC, který se bude konat 20. až 22. března 2019 ve Vídni (https://www.icm.ch/iarc-2019), se bude zabývat trendy a novinkami v oblasti recyklace vozidel. V tuto chvíli je registrováno již přes 200 návštěvníků z 25 zemí. S rozvojem operativního leasingu, carsharingu a taxislužeb s autonomními vozidly budou uživatelé stále více kupovat ne automobily, ale mobilitu jako službu. To umožní nejen efektivnější využití vozidel (a také silnic a parkovacích míst), ale také větší uplatnění principů oběhového hospodářství v automobilovém průmyslu. Je vice než pravděpodobné, že to bude silný trend, ovšem zatím jsme teprve na začátku. Recyklaci je třeba přizpůsobit již konstrukci automobilů, aby byla možná jejich snadná demontáž na automatizovaných linkách a popř. opětovné využití dílů, jejich životnost ještě neuplynula. Zajímavá změna přichází také s rozvojem elektromobility: elektromobily se obecně recyklují mnohem snáze než vozy se spalovacími motory. Také to přispívá k tomu, ž jejich dopad na životní prostředí je ve srovnání s klasickými automobily menší. (Bk)

HIWIN zvyšuje export i obrat. Letos očekává růst dodávek polohovacích drah pro roboty

Přední výrobce lineární pohonné a polohovací techniky, HIWIN s. r. o., dosáhl v roce 2018 celkového obratu téměř 374 milionů korun, což znamená meziroční nárůst o 18 %. Zisk před zdaněním činil 34,6 milionu korun. Export má na celkových tržbách podíl 30 %. HIWIN vyváží své produkty zejména na Slovensko (11,4 %) a dále do zemí východní a jižní Evropy.Obr. 1. Polohovací dráha pro průmyslový robot „V roce 2018 jsme zaznamenali stabilní růst zejména v produktových skupinách lineárních vedení a kuličkových šroubů,“ komentuje výsledky roku 2018 Ing. Pavel Cach, výkonný ředitel HIWIN s. r. o., a dodává: „S tím, jak roste cena práce, a na trhu je nedostatek zaměstnanců, poroste proces automatizace. Otevírá se velký prostor pro naše produkty lineární techniky, zejména pro lineární osy, rotační osy a celé polohovací systémy. S nastupujícím rozvojem automatizace a robotizace očekáváme v roce 2019 zvýšený zájem o naše polohovací dráhy pro průmyslové roboty.“ Společnost HIWIN předpokládá v roce 2019 další dynamický rozvoj automatizace a robotizace výrobních procesů. Proto posílí nabídku lineárních i rotačních os, ucelených řešení polohovacích automatizovaných systémů a přinese nová řešení polohovacích drah a pojezdů pro průmyslové roboty. Za zmínku v nabídce stojí lineární vedení série CG s krycím páskem na kolejnici optimalizované pro aplikace v silně znečištěném prostředí. Obr. 2.  Lineární vedeni HIWIN řady CG HIWIN (název vznikl složením z výrazů HI-tech a WINner) je dnes v mnoha zemích světa synonymem pro vysoce kvalitní komponenty lineární techniky. Reprezentantem značky HIWIN je i česká společnost HIWIN s. r. o., která je kapitálově spojena s evropskou centrálou v německém Offenburgu. HIWIN s. r. o. je výhradním distributorem produktů HIWIN pro Českou republiku, Slovensko, Bulharsko, Chorvatsko, Srbsko, Černou Horu, Makedonii a Bosnu a Hercegovinu. Produkty HIWIN, vyráběné v několika závodech na Tchaj-wanu, v Japonsku, v USA, v Německu i v ČR, jsou dodávány přímo ze skladu v Brně a jsou určeny především pro manipulační a jednoúčelové stroje, CNC zařízení a obráběcí centra, strojní vybavení, těžké řezací stroje, brusky, pily, formovací stroje, automatizační zařízení, vysokorychlostní polohovací jednotky, lékařská zařízení, elektronický průmysl a polohovací zařízení. Zákazníci společnosti HIWIN je na celém světě se mohou spolehnout na kvalitu produktů, rychlost dodávek, odbornou pomoc a všestrannou péči o zákazníka.  HIWIN s.r.o., Medkova 888/11, 627 00 Brno, Česká republika, tel.: +420 548 528 238, fax: +420 548 220 223, e-mail: info@hiwin.cz, IČ: 26270722, DIČ: CZ26270722