Přehled aktualit

V rámci projektu TERRINet je možné získat přístup ke špičkové infrastruktuře v oblasti robotiky

Projekt TERRINet je evropská iniciativa, jejímž úkolem je vychovávat a vzdělávat novou generaci výzkumných pracovníků v oboru robotiky – krátce řečeno inženýry, kteří budou schopni konstruovat, vyvíjet a provozovat roboty nyní i v budoucnu. Cílem projektu The European Robotics Research Infrastructure Network (TERRINet) je nabídnout studentům a výzkumným pracovníkům zdarma přístup: k vysoce kvalitní výzkumné infrastruktuře (nyní ke dvanácti výzkumným střediskům a více než devadesáti vývojovým platformám),k excelentnímu servisu pro výzkum (technická a vědecká podpora předních odborníků),ke kvalitnímu vzdělávání pro různé uživatele (školení, výukové kurzy online, workshopy). Přístup je uživatelům umožněn na základě zapojení do jednotlivých výzev, vyhlašovaných od prosince 2018 až do konce roku 2020. V rámci výzvy je třeba podat přihlášku, v níž bude vysvětleno, jak konkrétní vědecký projekt zapojit do některého ze středisek infrastruktury TERRINet. Pro vybrané experimenty budou náklady na přístup k infrastruktuře financovány z prostředků projektu TERRINet (včetně cestovních nákladů a stravného). Více informací zájemci najdou na www.terrinet.eu. Součástí projektu je možnost pořádat také výměnné pobyty výzkumníků, letní či zimní školy robotiky, kurzy dostupné online nebo semináře a návštěvy jednotlivých středisek. Je možné podporovat vznik start-upů, pořádání workshopů o robotice, účast na vědeckých konferencích nebo odborných veletrzích, transfer znalostí do průmyslové praxe nebo vznik portálů a aplikací pro vyhledávání a nabídku možností spolupráce v oblasti robotiky. Zúčastnit se mohou studenti všech stupňů škol, akademičtí i průmysloví výzkumníci a konstruktéři (včetně výzkumníků na pozici postdoktorand), vlastníci a manažeři start-upů, stejně jako malých, středních i velkých firem. Projekt je podporován z programu na podporu výzkumu a inovací EU Horizon 2020, č. grantu 730994. První výzva je otevřena do 28. února 2019 – právě nyní je tedy příležitost se do projektu zapojit. Více na www.terrinet.eu. (Bk)

Teplárny loni investovaly do snížení emisí další miliardu korun

Jak uvádí tisková zpráva Teplárenského sdružení České republiky (http://www.tscr.cz), v minulém roce investovaly teplárny do ekologizace provozů další více než jednu miliardu korun. Od roku 2013 si tak modernizační investice v teplárenství vyžádaly již přes 21 miliard korun a budou pokračovat. Emise z tepláren zásadně klesly, ovšem podle Teplárenského sdružení to k vyčištění ovzduší to stačit nebude, dokud si stát „neposvítí“ na lokální topeniště. Výsledkem miliardových investic je zásadní snížení emisí znečišťujících látek do ovzduší. V případě oxidů dusíku klesly emise z tepláren v roce 2017 oproti roku 2013 o 29 %, v případě prachu o 41 % a v případě oxidu siřičitého dokonce o 42 %.Obr. 1. Podíl odvětví na emisích prachu PM2,5 v České republice v roce 2016 (zdroj: ČHMÚ) „Modernizace tepláren bude pokračovat až do roku 2022, kdy končí přechodné období pro některé menší teplárny. Dodatečné investice budou muset provést i některé již modernizované teplárny, aby splnily zpřísněné požadavky na nejlepší dostupné technologie, které začnou platit v roce 2021,“ vysvětluje Tomáš Drápela, předseda výkonné rady Teplárenského sdružení. „Naprosto dominantním původcem jemných prachových částic jsou u nás lokální topeniště. V roce 2016 jich vypustila 74 %, tedy dvacetkrát více než celý sektor veřejné energetiky a výroby tepla, který se na nich podílel 3,6 %. Podíl domácích topenišť na emisích karcinogenního benzo(a)pyrenu činil dokonce 98 %,“ upozorňuje Martin Hájek, ředitel Teplárenského sdružení ČR. Benzo(a)pyren patří mezi aromatické uhlovodíky a je přítomen v kouři ze spalování dřeva, biomasy, uhlí, v automobilových výfukových plynech, zvláště ze vznětových motorů, v cigaretovém kouři a v uzených a grilovaných potravinách. Je produktem nedokonalého spalování při teplotách +300 až + 600 °C, které často probíhá právě v lokálních topeništích, jež jsou proto jeho největším zdrojem. Problém lokálních topenišť spočívá nejen v tom, že na stejný výkon produkují výrazně více emisí než centralizované zdroje, ale také v tom, že emise produkují v místech, kde lidé bydlí. Nízké komíny nezajišťují dostatečný rozptyl znečišťujících látek a zvláště za inverze teploty vzduchu lidé v podstatě dýchají to, z komína vypouštějí. Teplárenské sdružení přitom hovoří o pokračující ekonomické diskriminaci tepláren v rámci nejrůznějších „ekologických“ daní a poplatků, od nichž jsou lokální topeniště většinou paradoxně osvobozena, zatímco „čistší“ teplárny, a s nimi i jejich odběratelé, je platit musí. V současné době, kdy se zpřísňuje legislativa i v oblasti lokálních topenišť – kotle s nejnižšími třídami účinnosti se již nesmějí uvádět na trh a od září 2022 nebude možné kotle v emisních třídách 1 a 2 vůbec provozovat –, mnozí obyvatelé využívají k modernizaci svých topenišť „kotlíkové dotace“. Na tom, že investice do lokálních topenišť je mnohem efektivnější než náročné úpravy v průmyslových podnicích a teplárnách, se shodují mnozí odborníci na problematiku znečištění ovzduší. Podle nich by se nákupem moderních kotlů do domácností docílilo zásadního snížení emisí. Pravdou nicméně je, že účinnost spalování v lokálních kotlích na tuhá paliva (počítaje v to i kotle na biomasu), a to ani v těch moderních, nikdy nebude taková jako v centralizovaných teplárnách, a také emise znečišťujících látek z lokálních topenišť budou vždy větší. Z hlediska dlouhodobého udržitelného rozvoje je proto žádoucí přejít na jiné druhy vytápění: elektřinu, plyn nebo právě na dálkové vytápění z čistších energetických zdrojů, které propaguje Teplárenské sdružení. (Bk)

Volné vstupenky na Hannover Messe 2019 pro čtenáře časopisu Automa

Přední světový průmyslový veletrh, Hannover Messe (1. až 5. dubna 2019 v Hannoveru), se letos zaměří na digitalizaci výroby a energetických systémů, jak napovídá jeho hlavní téma, Integrated Industry – Industrial Intelligence. Partnerskou zemí veletrhu Hannover Messe 2019 je Švédsko. Čtenáři časopisu Automa mohou získat zdarma permanentní vstupenku na tomto odkazu https://www.hannovermesse.de/ticketregistration?7vvpe nebo pomocí QR kódu. Pro získání vstupenky je zapotřebí se ještě před návštěvou zaregistrovat on-line. Po zaregistrování nebo aktivaci obdrží návštěvník od veletržní správy Deutsche Messe osobní vstupenku na své jméno (v příloze e-mailu v pdf souboru), kterou si vytisknou ve formátu A4 a předloží ji při vstupu na výstaviště. Elektronické vstupenky (eTickets) jsou permanentní vstupenky platné po celou dobu konání veletrhu. Nejsou však platné jako jízdenky pro veřejnou dopravu v Hannoveru.

Seminář „Chytré technologie v průmyslu, vzdělávání a životě“

Seminář „Chytré technologie v průmyslu, vzdělávání a životě“ se uskuteční ve středu 30. ledna 2019 od 10 do 14 h v prostorách Technické univerzity v Liberci. Jeho cílem je neformální setkání zástupců firem, škol a institucí s cílem předávání a výměny informací o problematice inteligentní techniky, o jejích přínosech a možnostech – ale i o problémech spojených s jejím využitím. Na programu budou představena témata: uplatnění rozšířené reality v tradičních oborech a odvětvích (Ing. Jiří Holoubek, prezident Elektrotechnické asociace ČR), internet věcí (IoT), jeho potenciál a trendy, nejen z pohledu koexistence technologií (Ing. Lukáš Vojtěch, Ph.D., FEL ČVUT Praha), technické prostředky pro autonomní jízdu (Ing. Aleš Cerman, Ph.D., Škoda Auto, a. s.), chytrá budova – základ chytrého města (Ing. Jaromír Klaban, Teco, a. s.), chytré vzdělávání (Ing. Petr Sadovský, Ph.D., FIT VUT Brno),Liberec a chytré město (Mgr. Jiří Šolc, náměstek primátora Statutárního města Liberec). Očekávána je živá diskuse. V průběhu semináře mohou účastníci absolvovat organizované prohlídky laboratoří a pracovišť TUL, zaměřených na využití inteligentní techniky, např. na rozšířenou realitu v robotice, 3D skenování a tisk. Účast na semináři je bezplatná, podmíněná registrací na https://www.fm.tul.cz/seminar2019. šm

Infotherma 2019 – vše o vytápění, úsporách energií a smysluplném využívání obnovitelných zdrojů

V tradičním termínu v druhé polovině ledna, konkrétně ve dnech 21. až 24. 1. 2019, se na výstavišti Černá louka v Ostravě uskuteční již 26. ročník mezinárodní výstavy Infotherma věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů. V České republice jde o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny české, evropské a světové značky s výrobky určenými k zajištění tepelné pohody v budovách. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se každoročním setkáním návštěvníků, odborné veřejnosti a vystavovatelů. Zcela zaplněné výstaviště 345 domácími i zahraničními vystavovateli bude přehlídkou novinek, služeb a námětů, kam by se mělo ubírat moderní, ekonomicky dostupné a ekologické vytápění malých a středních objektů. Úzké zaměření výstavy se u návštěvníků těší stále větší pozornosti zejména proto, že české domácnosti vynakládají největší část svých finančních prostředků právě na náklady spojené s vytápěním, spotřebou energií a vody. Průměrně jde o 21 % výdajů z celkového rozpočtu domácností. Zajímavou novinkou 26. ročníku výstavy Infotherma 2019 je vstupní expozice „Dům plný energie“. Zakomponovány zde budou ukázky možných alternativ vytápění, prvků úsporného bydlení a zdrojů vytápění a výroby elektrické energie včetně jejího skladování. Na výstavě budou představeny i tolik diskutované otázky zásob fosilních paliv ve světě a v České republice a využití zdrojů obnovitelné energie. Podklady připravil odborný portál TZB-info. Své místo na výstavě má i problematika decentralizace výroby energie z obnovitelných zdrojů, umísťování fotovoltaických panelů na střechy domů, možnosti skladování přebytků vyrobené energie a spolupráce s centrálními výrobci a distributory energií. Součástí výstavy je internetová hlasovací soutěž „Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2019“, kde jednotliví vystavovatelé prezentují své nejúspěšnější produkty. Exponáty budou navazovat na vstupní expozici moderního domu. Soutěž probíhala pod odbornou garancí internetového portálu TZB-info. Výsledky soutěže budou zveřejněny na slavnostním zahájení výstavy. Zde budou také zveřejněny výsledky soutěže „Realizace roku 2018 ve stínicí technice“, kterou zastřešuje Svaz podnikatelů ve stínicí technice, a soutěže „Nejlepší smart produkt – technologie, inovace, projekt“, kterou organizuje informační a zpravodajský portál Skypaper.cz. Slavnostní zahájení výstavy se uskuteční 21. ledna 2019 od 10:00 hodin v konferenčním centru výstaviště Černá louka. Součástí zahájení bude i diskuze na témata novinky v dotačních titulech a směrnice o energetické náročnosti budov (2018/844/EU). Není jednoduché se orientovat v současné přemíře produktů a informací, které trh i média nabízejí. Návštěvníci proto každoročně oceňují, že informace, se kterými na výstavu přicházejí, nebo je získávají v jednotlivých expozicích, mohou konzultovat v rámci odborného doprovodného programu na přednáškách, konferencích a besedách. Jeho program najdou návštěvníci na webové stránce výstavy www.infotherma.cz. Výstava je připravována pod záštitou ministerstva průmyslu a obchodu, ministerstva životního prostředí, Hospodářské komory ČR, Státního fondu životního prostředí ČR a hejtmana Moravskoslezského kraje. Pořadatelem je agentura Inforpres. (ed)

FOR WOOD 2019: vše o nízkoenergetických i pasivních dřevostavbách

Veletrh dřevěných staveb, konstrukcí a materiálů For Wood, který se v prostorách PVA Expo Praha představí ve dnech 7. až 9. února 2019, nejenže přinese všechny potřebné informace o dřevostavbách, ale nabídne i poradenské centrum s odborníky. Uskuteční se v souběhu s veletrhem For Pasiv. Vše, co návštěvník potřebuje vědět o dřevostavbách, úsporných domech, technologiích a materiálech pro nízkoenergetické a pasivní domy, se dozví v únoru na souběhu veletrhů For Pasiv a For Wood. Po celou dobu konání druhého jmenovaného budou v Centru dřevostaveb společnosti Dekwood v hale 2D probíhat odborné přednášky na aktuální témata týkající se dřevostaveb. Účastníci se budou moci dozvědět více o architektuře, projektové dokumentaci, energetické náročnosti a technologii roubenek v Česku, o masivních dřevěných panelech Dekpanel, které jsou určené nejen pro rodinné domy, ale i pro veřejné stavby, nebo o velmi přesném opracování dřeva CNC stroji. K dispozici bude také poradenské centrum s architekty a projektanty. To návštěvníkům nabídne odbornou pomoc s jejich projekty nebo plány pro budoucí bydlení. Architekti a projektanti jsou schopni poradit jak s dispozicí a celkovým vzhledem objektů nebo interiérů, tak i s technickým provedením staveb. Radu bude možné získat od Ing. arch. Kláry Císařovské a Ing. arch. Štěpána Svejkovského z ateliéru Mooza architecture a Ing. Renaty Böhmové a Ing. Pavla Nováčka z kanceláře 2Projektanti. Veletrhy For Pasiv a For Wood rovněž myslí na rodiny s dětmi, proto i pro ně bude na výstavišti připraven bohatý doprovodný program. Budou mít např. možnost vyzkoušet si řemeslné dovednosti (v sobotu 9. února na akci Řemeslo dětem). A chybět nebude ani studentská soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO. Souběžně probíhajícími akcemi budou veletrhy pořádané společností Střechy Praha, s. r. o. Více informací zájemci najdou na www.for-wood.cz. (ed)

Job Offering for OPC Foundation: Field Level Communications (FLC) Director

The OPC Foundation launched an initiative to further enable OPC UA adoption throughout industrial automation by extending standardization and harmonization activities for OPC UA including TSN enabled Ethernet Networks. The OPC Foundation offers a full payed employee job – see this description below.  Task description: The FLC Director supports the Steering Committee (SC) by running operational activities and ensures that the strategy of the FLC SC is executed. This includes coordination of SC meetings and other events, administrative support to technical working groups, execution of the user requirements gathering process, implementation services for the Marketing WG and supplier management for both sample code and test ware development. Her/his tasks can be divided in these fields: coordination of the OPC F FLC Steering Committee, program management for the field level communication initiative, coordination of User Requirements group(s),Coordination with FLC cooperation partners and liaisons (e.g. fieldbus organizations, standardization organizations, testing laboratories),coordination of FLC promotion activities like publications (print, web, social media) and presentations (magazines, conferences, tradeshows). Detailed tasks descrition on demand.  Skill Profile: project management and leadership skills (consistent organizer, systematic work approach),field communication know-how and experience,experience in standardization work,person who is targeting compromise and able to integrate different companies’ interests,broad background in automation technology.  Please signal your interest till end of January 2019 to Michael Bryant, Secretary OPC Foundation: michael.bryant@opcfoundation.org (ed)

Robosoutěž 2018 pro střední školy vyhrál GZ-Team ze Zlína

Vítězem desátého ročníku Robosoutěže na Fakultě elektrotechnické ČVUT se stal tým s názvem GZ-Team z Gymnázia Zlín – Lesní čtvrť, další dvě místa obsadily týmy s názvy Stejně jako loni z Přerova a Gymstr 8.O ze Strakonic. Ve finále podzimní části soutěže, v níž zápasilo 25 týmů ze středních škol proti 11 univerzitním robotům, se vozítka potýkala s náročnou úlohou ve stylu legendární hry Pac-Man. Do podzimní Robosoutěže 2018 se přihlásil rekordní počet 156 týmů ze 75 různých středních škol a gymnázií. Po čtyřech předkolech se nakonec ve dnešním finále sešlo 36 nejlepších robotů, důmyslně navržených a naprogramovaných studentskými týmy ze stavebnice Lego. Celkem jedenáct z nich přitom do soutěže nasadili univerzitní studenti programu Kybernetika a robotika na FEL ČVUT.  Gymnazisti zvítězili nad univerzitními studenty Finálové roboty měly za úkol 90 sekund bez jakéhokoli dálkového ovládání projet co největší část bludiště, jehož plán se v průběhu finále měnil. Podobně jako v legendární počítačové hře z 80. let Pac-Man se studentská vozítka musela vyrovnat robotickými duchy, které připravil tým organizátorů. Duchové zpočátku stáli nehybně v hrací ploše, s postupem finále se začali automaticky posouvat po ploše. Ve vyřazovacím boji se vítězem stal robot tříčlenného GZ-Teamu z Gymnázia Zlín ve složení Jaroslav Knápek, Jiří Javora a Michal Berky. Na druhém místě skončil tým Stejně jako loni z Gymnázia Jakuba Škody v Přerově a na 3. místě pak Gymstr 8.O z Gymnázia Strakonice. Gymnazisti tak v soutěži zvítězili nad univerzitními týmy. „Myslím, že nám pomohlo štěstí a důmyslnost. Náš robot si jako jediný průběžně vytváří vnitřní mapu bludiště. Použili jsme pouze jeden senzor s rozpoznáváním barvy, který hledí směrem dopředu,“ komentuje Jaroslav Knápek z vítězného týmu GZ-Team. Tento tým se v soutěži dobře umístil i minulý rok, kdy skončili na 4. místě. Za deset let svého konání se Robosoutěž na českých základních a středních školách stala fenoménem. „Úloha byla těžká a její náročnost v průběhu finále rostla. Gratuluji všem gymnazijním týmům na prvních čtyřech místech, díky vítězství mohou u nás v programu Kybernetika a robotika studovat bez přijímaček,“ říká Martin Hlinovský, organizátor soutěže z katedry řídicí techniky FEL ČVUT. Finále Robosoutěže je veřejné a jsou zváni vyučující, spolužáci a přátelé soutěžících, zástupci médií a všichni zájemci o mobilní roboty a o studentské soutěže. Soutěž bude pokračovat i v roce 2019, a to jarní částí pro druhý stupeň základních škol a první stupeň víceletých gymnázií. Další podrobnosti o akci najdete na webových stránkách www.robosoutez.cz nebo www.facebook.com/robosoutez Časopis Automa byl už tradičně sponzorem soutěže a počítáme s tím, že v podpoře budeme i nadále pokračovat. (ed)

Společnost ABB zabodovala v soutěži Exportér roku

V soutěži Exortér roku obsadila společnost ABB třetí místo v kategorii firem, které v roce 2017 vyvezli výrobky a služby do největšího počtu zemí. Soutěž Exportér roku pořádá Hospodářská komora ČR, Střední podnikatelský stav, z.s. a Asociace pro podporu podnikání v ČR. Ocenění nejlepším exportérům předávali v Kaiserštejnském paláci v Praze ministryně průmyslu a obchodu, Marta Nováková, a místopředseda Senátu, Milan Štěch. Ocenění ABB převzala osobně generální ředitelka ABB Česká republika, Tanja Vainio.Obr. 1. Tanja Vainio, generální ředitelka ABB ČR a SR, a Kateřina Pištorová, ředitelka komunikace a PR ABB ČR (ev)

Automatizace proniká do menších firem, hlavně kvůli nedostatku pracovníků

Nový ředitel divize MAS Automation ve společnosti Kovosvit MAS, Jan Andrýs, pozoruje změnu s postoji malých a středních firem k automatizaci. „Dříve se na nás obracely zejména společnosti s výrobou ve velkých sériích. Dnes, zejména kvůli nedostatku zaměstnanců a poklesu ceny automatizačních technologií, u nás poptávají řešení i menší firmy do padesáti zaměstnanců. Tyto firmy pochopily, že nemusejí vyrábět obrovské série na to, aby se jim automatizace vyplatila.“ Kovosvit MAS má osmdesátiletou tradici ve výrobě a vývoji obráběcích strojů. Vedle obráběcích center a strojů navrhují odborníci této společnosti také automatizační řešení. Projekty automatizace a robotizace má na starosti divize MAS Automation. Příkladem letošní zakázky je robotizované pracoviště pro společnost Labara. Mezi dvěma vertikálními obráběcími centry MCV 750 je instalovaný robot, který zakládá materiál a vyjímá obrobky z obou strojů. Divize MAS Automation průběžně vylepšuje vlastní software MADAM na řízení a programování výrobních linek. Software usnadňuje zavádění nové výroby i odstraňování chyb.Obr. 1. Obrazovka softwaru MADAM na řízení a programování výrobních linek Jan Andrýs upozorňuje na přínosy automatizace: „Měsíčně řešíme deset až patnáct poptávek od zákazníků. Samozřejmě jich do stadia realizace dojde menší počet. Je ale vidět, že se firmy o tuto oblast zajímají a investice zvažují. Na již realizovaných projektech ukazujeme, že po nasazení automatizace a robotizace se zvýší vytíženost stroje zhruba o 30 procent. Navíc podniky nepotřebují tolik kvalifikovaného personálu. Na stroj s automatizací mohou bez větších problémů nasadit druhou směnu, tím pádem může výroba vzrůst o více než sto procent. Návratnost investice se proto většinou pohybuje po dobu běžné záruční lhůty, tedy do dvou let.“(ev)