Aktuální vydání

celé číslo

08

2018

MSV 2018 v Brně

celé číslo

Přehled aktualit

Snímače teploty pro různé oblasti použití

Konference Energie pro budoucnost XXIV s podtitulem „efektivita energetického mixu v průmyslových sítích“ slibuje zajímavá témata. Jsou mezi nimi:způsoby řízení a predikce chování zdrojů napájejících průmyslové sítě,způsoby řízení a predikce spotřeby elektřiny u jednotlivých kategorií dominantních spotřebičů,řízení infrastruktury (nabíjecích stanic, technologických rozvodů) pro podnikovou e-mobilitu,vozidla a zařízení neopouštějící podnik (manipulační a zvedací technika),osobní vozidla určená k podpoře administrativních činností (osobní přeprava na krátké vzdálenosti mimo podnik),osobní a dodávková vozidla s dojezdem desítky až stovky kilometrů,monitorování toků výkonů a kvality elektřiny ve společných napájecích bodech a vnitřních napájecích bodech průmyslových sítí,možnosti ovlivnit kvalitu elektřiny v průmyslové síti volbou spotřebičů (elektrických strojů),akumulace elektřiny,ostrovní sítě a lokální distribuční soustavy,právní aspekty a regulace provozování průmyslových napájecích sítí.Konference bude součástí doprovodného programu MSV v Brně a bude se konat na výstavišti v sále P4 dne 2. října 2018 od 9:30. Organizátorem je společnost FCC Public ve spolupráci s Elektrotechnickou asociací ČR a Veletrhy Brno. Více informací na http://bit.ly/2Nu4L2i.(ed)

ITeuro chystá do Brna říjnový seminář o digitální podpoře výroby

Společnost ITeuro, česká softwarová a konzultační firma specializovaná na výrobní podniky, pořádá v úterý 16. října 2018 v coworkingovém prostoru Impact Hub Brno seminář Digitální podpora výroby. Obsahem půldenní akce budou zejména témata automatického sběru dat ze strojů, odvádění práce pomocí terminálů, zefektivnění procesů formou bezpapírové dílny a vazby výroby na další oblasti včetně moderního skladování s využitím nástrojů WMS (Warehouse Management System). Seminář je zaměřen na vrcholové manažery a specialisty IT. „Automatický sběr dat ze strojů, zbavení se co nejvíce papírů na dílně, větší využití terminálové techniky včetně mobilních zařízení, těsnější vazba výroby na řízení kvality, údržby a logistiku – to jsou požadavky, které slýcháme v podstatě denně. Tyto potřeby dobře známe od našich zákazníků a umíme je komplexně řešit vlastním produktem InduStream. Během říjnového semináře názorně ukážeme možný nový přístup k typickým procesům, které výrobní podniky chtějí a potřebují modernizovat. Připravenu máme i případovou studii ze společnosti Kovolis Hedvikov,“ uvedl obchodní ředitel ITeuro Petr Šperka. Současně upozorňuje, že možnosti digitální podpory výroby a souvisejících činností jsou velmi široké. Pro dosažení vyšší efektivity musí firmy svou výrobu blíže spojit s dalšími klíčovými procesy. Mezi ně patří požadavky systému řízení kvality (QMS – Quality Management System), preventivní údržba strojů nebo skladování a logistika. Hlavní je přitom dostupnost a správnost aktuálních informací v elektronické podobě, a to jak pracovníkům v kancelářích, tak operátorům na konkrétním pracovišti v dílně nebo ve skladu. Seminář je pro účastníky bezplatný. Podmínkou je jen potvrzená předchozí registrace na webu iteuro.cz nebo e-mailem na info@iteuro.cz (jména, společnost, pozice a kontaktní údaje účastníků). Nejzazší termín pro podání přihlášky je 9. října 2018. ITeuro je česká konzultační a softwarová společnost se sídlem v Ostravě. Na domácím a slovenském trhu implementuje světově využívaný informační systém Infor SyteLine (CloudSuite Industrial), zároveň připravuje jeho lokální jazykovou a legislativní verzi. Kromě toho ITeuro vytváří vlastní softwarová řešení pro výrobní podniky. Hlavním produktem je InduStream pro digitální sběr a distribuci dat ve výrobě a skladech, napojení na stroje, digitální podporu procesů (výroba, údržba, kvalita a další) a WMS. Společnost také poskytuje výrobním firmám související konzultační služby ke zvýšení efektivity a produktivity. (ed)

Řízení metrologie v organizaci

Česká metrologická společnost, z. s., pořádá jednodenní kurz „Řízení metrologie v organizaci“ (K 545-18). Kurz se koná 8. října 2018 v budově ČSVTS v Praze. Kurz představuje a zobecňuje základní pravidla řízení metrologie v organizacích, resp. podnicích, která vedou k zajištění jednotnosti a správnosti měřidel a měření a k podpoře systému managementu kvality. Kurz nabízí základní informace a je určen všem pracovníkům zabývajícím se řízením firemní metrologie. Česká metrologická společnost připravila tento kurz ve snaze pomoci novým metrologům načerpat informace a získat potřebné znalosti a těm zkušenějším se o nové informace obohatit. Přednášky kurzu obsahují nejen důležité poznatky vyplývající z nových metrologických předpisů a požadavků certifikačních orgánů, ale také zkušenosti a požadavky zákazníků. Metrologie tvoří v certifikovaném (akreditovaném) systému kvality významnou součást výrobního a kontrolního procesu. Posluchači se seznámí s požadavky systémových norem, které se metrologie týkají, poznají strukturu a zásady tvorby podnikových dokumentů ve vztahu k metrologii včetně dokumentu nejdůležitějšího – Řádu podnikové metrologie. Základem kalibrační činnosti je správný kalibrační postup. Přednášky se zabývají jejich tvorbou, strukturou a použitím. Posluchači získají také základní informace nutné pro rozhodnutí ohledně zajišťování kalibrací ve vlastním metrologickém středisku nebo zadávání kalibrací externím subjektům. Vstupní informace zde mohou načerpat nejen noví metrologové průmyslových podniků, ale i firem či institucí, které při své činnosti používají měřicí přístroje nebo samy některé metrologické výkony provádějí. I když jsou přednášky orientovány především do oblasti systémů a řízení metrologie v organizaci či podniku, je možné projednat v diskuzi záležitosti vztahující se ke konkrétním případům měření důležitých veličin. Jsme přesvědčeni, že informace budou užitečné i pro metrology z větších průmyslových podniků. K jednotlivým přednáškám obdrží posluchači skriptum, na závěr kurzu jsou vítány dotazy, příp. výměna zkušeností. Účastníci kurzu obdrží potvrzení o absolvování kurzu, kterým lze doložit získané poznatky z hlediska požadavků normy ČSN EN ISO 9001. Přihlášky je možné zasílat nejpozději do 27. 9. 2018 na adresu cms-zk@csvts.cz. Více informací najdou zájemci na webu www.csvts.cz/cms. (ed)

Seminář společnosti EGÚ Praha Engineering o konceptech smart grids a smart metering

Dne 26. 9. 2018 se v Praze v budově ÚTIA v areálu AV ČR v Kobylisích uskuteční seminář pořádaný společností EGÚ Praha Engineering na téma smart grids, smart metering a smart city. Hovořit se bude zejména o procesu realizace a perspektivách rozvoje v podmínkách České republiky. Na semináři vystoupí zástupci společnosti ČEZ Distribuce, ERU ČR nebo České asociace provozovatelů lokálních a distribučních soustav, kteří zde představí své pohledy na smart grids a smart metering a na úlohu agregátora v energetice. Odpolední část bude věnována prezentaci výzkumných projektů „optimalizace provozu elektroenergetické inteligentní sítě podle konceptu smart grids z pohledu jeho hospodárnosti a bezpečnosti“ (Smart Grid Optimizer), řešeného za podpory TA ČR na VUT v Brně, a projektu Secureflex kolektivu autorů z CIIRC ČVUT, který cílí na vytvoření analytických, výpočetních a optimalizačních nástrojů a cílených studií, jež přispějí k systémovému energetickému řešení pro bezpečné využití výkonové flexibility spojené s integrací nových technologií a tržních subjektů v prostředí ČR. Na závěr zazní přednáška Petra Pokory z firmy Elpramo na téma „od ostrovního domu k vlastnímu řešení energetické soběstačnosti“. Další informace a přihlášky: www.egu-prg.cz (Bk)

SPS IPC Drives opět se silnou účastí českých firem – a s podporou MPO

Veletrh SPS IPC Drives, který se bude konat v Norimberku od 27. do 29. listopadu 2018, změnil svůj podtitul: již to není Electric Automation, ale Smart and Digital Automation. Na tiskové konferenci v Praze řekla Sylke Schulz-Metznerová, viceprezidentka agentury Mesago odpovědná za veletrh SPS IPC Drives, že to není jen formální změna, ale je za ní výrazný posun jak v oboru automatizace, tak v zaměření veletrhu. Stěžejním tématem veletrhu je totiž digitální transformace průmyslu a iniciativa průmysl 4.0. To se odrazí nejen ve stáncích vystavovatelů, ale i v doprovodných fórech. A podle Sylke Schulz-Metznerové je to vidět i ve struktuře návštěvníků, mezi nimiž stále častěji jsou i zaměstnanci oddělení IT a odborníci na informatiku.Obr. 1. Veletrh SPS IPC Drives bude v Norimberku od 27. do 29. listopadu 2018 Rostoucí důležitost průmyslového softwaru a informačních systémů bude patrná i v novém uspořádání hal: nově bude tato část nomenklatury soustředěna do hal 5 a 6, společně s průmyslovou komunikací. Návštěvníci tam najdou mj. nabídku softwaru pro vývoj a technickou přípravu výroby produktů, pro modelování a simulace, včetně tzv. digitálních dvojčat, průmyslové webové a cloudové služby, hardware a software pro edge a fog computing a mnoho dalšího. Pozornost bude věnována také tématu kybernetické bezpečnosti. Na aktuální témata budou zaměřeny i komentované prohlídky veletrhu (upozorňujeme zájemce, že je třeba se předem zaregistrovat a účast není zdarma): zabezpečení informačních systémů v automatizaci, chytrá výroba a chytrá konektivita. Poprvé se bude rovněž konat studentská soutěž Automation-Hackaton s mottem „digitální nápady pro chytrou automatizaci“. Soutěž začne už v neděli 25. listopadu a účastníci budou mít na vyřešení zadaného úkolu 48 hodin. Mechanická infrastruktura se přestěhuje do haly 2 a do nově otevřené haly 3C, o niž se bude dělit s řídicí technikou. Poprvé tedy bude otevřeno všech sedmnáct hal. Podrobný plán hal zájemci najdou na webových stránkách veletrhu. Česká republika bude na veletrhu opět silně zastoupena. V současné době je přihlášeno jedenáct vystavovatelů, ale toto číslo ještě není konečné. České ministerstvo průmyslu a obchodu se totiž rozhodlo podpořit malé a střední české firmy, které mají o účast na veletrhu zájem, tím, že jim přispěje na úhradu výstavní plochy. Je však třeba rozhodnou se rychle – podle organizátorů sice ještě volná místa na veletrhu jsou, ale rychle se zaplňují. Zájemci o podporu expozice na veletrhu SPS IPC Drives mohou kontaktovat redakci (redakce@automa.cz), zprostředkujeme jim kontakt. Časopis Automa věnuje veletrhu SPS IPC Drives své listopadové číslo. Budou v něm mimo jiné pozvánky firem do jejich veletržních expozic. V rozšířené podobě bude tento přehled pozvánek vystavovatelů také na webu a stručné pozvánky budou sdíleny též na twitterovém účtu @Casopis_Automa. Dodejme, že v loňském roce přijelo do Norimberka 1 727 návštěvníků z ČR. Co se týče podílu na celkovém počtu zahraničních návštěvníků, v loňském roce klesla Česká republika na třetí místo, neboť ji o šest setin procenta předběhla Itálie, s níž se roku 2016 dělila se stejným podílem o druhou a třetí příčku. Další informace o veletrhu a jeho doprovodném programu, o registraci vstupenek a tipy na cestu zájemci najdou na sps-exhibition.com. Petr Bartošík

Buďte u toho: veletrh For Arch 2018 nastíní budoucnost stavebnictví

Ve dnech 18. až 22. září 2018 se v PVA Expo Praha v Letňanech budou odborníci i politici na mezinárodním veletrhu For Arch věnovat trendům, novinkám a poradenství v oblasti stavebnictví. Doprovodný program zahájí v úterý 18. září Technologické fórum: investice – technologie. Každý den veletrhu bude věnován jednomu hlavnímu tématu. Úterý 18. září se návštěvníci dozvědí vše o stavebnictví 4.0., středa 19. září bude patřit oblasti wellness & spa, čtvrtek 20. září je rezervován pro téma chytrá a bezpečná domácnost. Pátek 21. září bude dnem vytápění a sobota 22. září se představí jako den stavby. Od úterního zahájení až do pátku bude na veletrhu probíhat oblíbená soutěžní přehlídka stavebních řemesel SUSO, pátý den veletrhu přinese novinku pro nejmenší návštěvníky: ve spolupráci s agenturou Šikovné děti bude v hale č. 6 pořádána akce „řemeslo dětem“. Každé dítě bude mít možnost vyzkoušet si vlastnoručně práci řemeslníků. Jak by mohla vypadat domácnost, budete mít možnost vidět v expozici Future Home společnosti Alza.cz. Více info na: www.forarch.cz.  Generálním partnerem veletrhu je Skupina ČEZ. (ed)

Nová ředitelka marketingu v ABB Česká republika

Na pozici ředitelky marketingové komunikace PR v ABB Česká republika nastoupila Kateřina Pištorová. Absolventka Sociálně-ekonomické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad labem je rovněž držitelkou PR diplomu na London School of Public Relations a Certifikátu tiskového mluvčí, který získala v APRA Institutu. Pravidelně zasedá v porotě České ceny za Public Relations.  Kateřina Pištorová přišla do ABB ze společnosti Siemens v ČR, kde více než tři roky zastávala pozici tiskové mluvčí a manažerky externí komunikace. Zkušenosti s marketingem a firemní komunikací získala také za svého předchozího působení ve společnosti Makro Cash & Carry (ev)

Soutěž Summer of Sound na webu DesignSpark

Společnost RS Components na svém webu DesignSpark spustila celosvětovou soutěž Summer of Sound. Od soutěžících požadováno, aby se za pomoci techniky snažili objevit nové hudební zážitky, od vytváření zcela nových elektronických hudebních nástrojů, přes úpravy existujících akustických nástrojů po vyvinutí radikálně nového hudebního rozhraní. Aby se návrh kvalifikoval, musí být autentický a musí produkovat slyšitelný hudební zvuk. Od soutěžících se požaduje, aby popsali svůj projekt v článku odeslaném na web DesignSpark a dodali videozáznam funkčního návrhu. Poslední termín je pátek 28. září, 18:00. Více informací a pokyny, jak se zúčastnit, najdete na webu: www.rs-online.com/designspark/enter-our-summer-of-sound-design-challenge. (ed)

Efektivní výroba potravin v éře digitální výroby

Mnoho potravinářských provozů již dlouhé roky těží z výhod automatizace a robotizace, které jsou často řazeny mezi pilíře nové průmyslové revoluce. Ta jde však, hovoříme-li o moderních potravinářských technologiích, cestou zvyšování míry digitalizace na úrovni výrobního procesu. A právě možnosti digitalizace při výrobě potravin a nápojů budou jedním z klíčových témat dalšího ročníku konference Moderní technologie pro potravinářskou výrobu. Olomouc se tak dne 18. září 2018 stane cílovou stanicí pro všechny, kteří chtějí prozkoumat možnosti moderní výroby v programu bezplatné konference i na ploše doprovodné výstavy. Tlakem modernizace a digitalizace výroby je v současné době jednoznačně třeba reagovat pružněji na zvyšující se požadavky trhu. „Náš trh se dostal do bodu diferenciace zákaznických preferencí. Po letech nadšení z průmyslových produktů světových značek, které se vyrábějí ve velkých objemech a chutnají i vypadají za všech okolností stejně, začínají zákazníci vyhledávat lokální a malé výrobce, již si zakládají na originalitě svých výrobků a sezónní nabídce,“ tvrdí Martin Kočí, specialista pro oblast Food & Beverage společnosti Siemens, který bude v programu odkrývat současné možnosti digitalizace průmyslových podniků. Mezi zákazníky společnosti Siemens pak v první řadě patří velcí průmysloví výrobci potravin a nápojů, kteří svorně čelí velkému tlaku na straně obchodních řetězců, jejichž cenová politika tlačí výrobce natolik, že jedinou možností je právě maximálně efektivní výroba. Několik příkladů přímo z praxe pak nabízí právě program konference, zejména ve dvou diskusních panelech za účasti předních zástupců potravinářského trhu a představitelů provozů, které prosazují progresivní potravinářské technologie jako nástroj zvyšování své konkurenceschopnosti. Praktický přínos informací z konferenčního dne dokládá také účast dalšího řečníka, který připravil téma monitorování energetické náročnosti a monitorování efektivity balicích a plnicích linek. „Příspěvek se zaměří nikoliv na detailní popis řešení a funkcí, ale dává za cíl srovnat, jaká očekávání na začátku projektů tohoto typu jsou, s jakými realizačními úskalími se jak koncový uživatel, tak i realizátor musí po dobu realizace vyrovnat, a zda po ukončení projektu byl splněn původní záměr,“ slibuje Radim Novotný z firmy Sidat. Závěr vystoupení by měl patřit drobné úvaze na téma budoucnosti průmyslových informačních systémů tohoto zaměření za účasti zákazníka, který podobný typ projektu implementoval. Potravinářský průmysl však nemůže žít pouze z jedniček a nul. Jedním z klíčových požadavků trhu zůstává potřeba dodržovat podmínky výroby po stránce čistoty a hygieny. „Výroba potravin podléhá přísným hygienickým předpisům, které platí jak vlastní výrobní prostory, tak také pro prostory, ve kterých probíhají procesy předcházející výrobě a následné procesy,“ vysvětluje Leoš Blažek ze společnosti Rittal Czech. Sám se bude v příspěvku věnovat legislativním požadavkům na potravinářské strojní zařízení jako EHEDG a standardy ISO a IFS. O hardwarovém vybavení pro digitalizaci bude hovořit Petr Skřípský ze společnosti noax Technologies. „Informace ve správný okamžik, na správném místě a v reálném čase – podstatná část digitální výroby a předpoklad, aby si společnosti udržely konkurenceschopnost na trhu,“ předesílá Petr Skřípský svůj příspěvek, který bude zaměřen na technologické možnosti průmyslových PC. Také letos bude pro návštěvníky připravena rozsáhlá doprovodná výstava technologií, které umožní najít i praktická řešení do výroby s individuálními konzultacemi konkrétních požadavků. To vše na jednom místě, zdarma a s plným komfortem běžných konferencí. Více informací o možnostech bezplatné registrace a programu konference naleznete na www.konference-tmi.cz.

InnoTrans 2018 – zažijte na vlastní kůži budoucnost dopravy

V letošním roce bude více než 3 000 vystavovatelů v Berlíně prezentovat své produkty na celosvětově největším veletrhu drážní dopravy na 200 000 m2 ve 41 halách a na více než 3 500 m kolejí. Celkem 62 % vystavovatelů přijede do hlavního města Německa ze zahraničí. Zastoupeno je 60 zemí, od Egypta přes Bahrajn, Malajsii a Singapur až ke Spojeným arabským emirátům a Bělorusku. Poprvé se účastní Nový Zéland. Během šesti týdnů se na otevřeném prostranství a na kolejích představí více než 140 vozidel, mezi nimi dvoucestná vozidla, kontejnerové vagóny, kolejová vozidla pro dálkovou přepravu osob, pro regionální vlaky, patrové vozy, vozy tramvaje nebo metra, vozidla pro údržbu, vozidla pro čištění tunelů, vyprošťovací vozidla, hybridní lokomotivy, vlakové soupravy a mnoho dalších. Poprvé se jako vystavovatel zúčastní Spolkové ministerstvo pro dopravu a digitální infrastrukturu se čtyřmi vozidly. Společnost Tatravagónka Poprad předvede na veletrhu InnoTrans 2018 šest vozidel. Společnost Stadler zapůsobí na návštěvníky sedmi prezentacemi od nové soupravy S-Bahn Berlin až po soupravu FLIRT pro švýcarskou Südostbahn. Abychom uvedli alespoň několik dalších příkladů: společnost Plasser & Theurer přijede se svou univerzální podbíječkou, společnost Siemens Mobility předvede mezi svými sedmi vozidly mimo jiné i Metro Inspiro Sofia, společnost Daimler prezentuje dvoucestné vozidlo Unimog U 423, společnost Vossloh Locomotives ukáže lokomotivu DE 18. Na demonstrační dráze Bus Display budou kroužit mimo jiné Aptis, ColumBus, E-Solar City, Urbino 12 electric a Trollino 12, přičemž si návštěvníci mohou vyzkoušet i testovací jízdu. V letní zahradě představí 19 vystavovatelů své produkty na téma elektromobilita. U jižního vstupu najdete další zajímavost veletrhu, koncept Ideenzug německých drah Deutsche Bahn, který představuje budoucnost komfortu při cestování vlakem. Zde můžete kromě jiného po práci cestou domů provozovat sport, realizovat schůzky nebo relaxovat v kabině Power Napping. V letošním roce si návštěvníci budou moci prohlédnout více než 400 novinek, z toho 130 celosvětových premiér. Více informací: www.innotrans.de (ed)